In Corporate

Resum: L’article 348 bis del Text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) dona als socis el dret de separació als socis davant l’absència de repartiment de beneficis, amb la finalitat de protegir el soci minoritari dels acords abusius que poguessin el dret al dividend establert en la mateixa llei. Tanmateix aquesta regulació ha generat molts conflictes, que van obligar a suspendre la seva eficàcia en dos ocasions, i l’actualitat hi ha a tràmit parlamentari una iniciativa de modificació per tal de resoldre els problemes evidenciats.

El nostre ordenament jurídic reconeix el dret dels socis a participar en els beneficis socials (art. 93 LSC), alhora que atribueix a la junta general la facultat de decidir sobre el repartiment de beneficis (art. 273 LSC). Aquets drets no sempre troben un encaix pacífic, i per aquest motiu l’any 2011 el legislador va introduir l’article 348 bis per tal d’evitar un abús de dret respecte el soci minoritari davant l’absència injustificada de repartiment de dividends, reconeixent-li un dret de separació de la societat i obtenir d’aquesta manera el valor raonable de la seva participació.

Article 348 bis Dret de separació en absència de distribució de dividends

 1. A partir del cinquè exercici a comptar de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.
 2. El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.
 3. El que disposa aquest article no és aplicable a les societats cotitzades.

Així l’article 348 bis LSC no atribueix directament al soci minoritari un dret al dividend, sinó que introdueix un element dissuasori, amb la finalitat de protegir-lo enfront dels acords abusius de la majoria que poguessin perjudicar el seu dret al dividend, facultant-lo per l’exercici del dret de separació de la societat davant l’absència de repartiment de beneficis, amb obtenció del valor de la seva participació. Tanmateix, una redacció molt rígida i la situació econòmica dels darrers anys, han obligat a suspendre la seva eficàcia per dues vegades, fins el 31/12/2016, si bé avui és plenament vigent. La regulació del dret de separació en l’article 348 bis LSC és la següent:

 1. Que hagin transcorregut cinc anys des de la constituïda de la societat.
 2. El soci hagi votat a favor de la distribució dels beneficis socials.
 3. La distribució de menys d’un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior.
 4. Que siguin legalment repartibles, un cop coberta la reserva legal i altres indisponibles i, si s’escau, l’estatutària o altres voluntàries.
 5. El termini per a l’exercici del dret és d’un mes a comptar de la data en què s’hagi celebrat la junta general ordinària de socis.
 6. El dret de separació s’exclou en la societat cotitzada.

La proposta de modificació d’aquesta regulació, , actualment a tràmit parlamentari, estableix els següents elements:

 1. Aclareix que el dret de separació tan sols es pot demanar respecte els comptes del cinquè exercici, i per tant a partir del sisè exercici des de la constitució de la societat, i alhora cal entendre també des de la seva escissió o fusió.
 2. Suavitza l’exigència del vot a favor de la distribució de beneficis, per la constància de la “protesta per la insuficiència dels dividends acordats o de la seva absència”.
 3. Es rebaixa a una quarta part la distribució dels beneficis.
 • La proposta de modificació afegeix dos requisits cumulatius: que s’hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors i que el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys sigui inferior a la quarta part de els beneficis totals registrats en aquest període, d’acord amb el nou límit legal.
 • Alhora es suprimeix la referència als “beneficis propis de l’explotació de l’objecte social“, en reconeixement del dret del soci minoritari a participar en el conjunt del resultat de l’exercici, inclosos els resultats extraordinaris, si bé s’exclouen els beneficis derivats de l’alienació d’actius fixos.
 1. Es manté la mateixa regulació.
 2. Es manté la mateixa regulació.
 3. S’amplia l’exclusió del dret de separació, previst únicament per les societats cotitzades, que podria aplicar-se també a partir de la reforma a les societats amb accions admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació (mercat alternatiu MAB), atès que cal entendre que el mercat permet obtenir la liquidació de la inversió.

S’exclou igualment el dret de separació quan la societat es trobi en concurs, quan estigui negociant un acord de refinançament d’acord amb la Llei concursal o quan s’hagi assolit un d’aquests acords.

No hi ha cap previsió respecte les dificultats de liquidesa provinguin precisament de la distribució del dividend mínim o reintegrar el valor de les participacions.

En el projecte de reforma estableix respecte el caràcter dispositiu i imperatiu de la norma, doncs davant un pronunciament explícit havia estat en discussió, en favor del primer, i per tant es reconeix la possibilitat que els socis per unanimitat convinguin en els estatuts, o mitjançant pacte parasocial, l’exclusió del dret de separació en absència de repartiment de beneficis, o que es reconegui el dret de separació aquell soci que voti en contra de la modificació estatutària.

Caldrà esperar la tramitació parlamentària del text per determinar-ne el redactat final, si bé la iniciativa cal qualificar-la de positiva, doncs sens dubte aporta major claredat i resol problemes d’aplicació de la norma actualment en vigor, si bé la qüestió està lluny que esdevingui pacífica i en aquest sentit aconsellem una regulació en els estatuts de la societat per evitar situacions de conflicte.

Manel Casal
Advocat
Departament de Corporate

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.