In Corporate

Si bé la figura més habitual per a emprendre un projecte empresarial entre diverses persones és recórrer a la constitució d’una societat, existeixen altres fórmules que poden tenir un millor encaix a les particularitats dels socis i del negoci, ja sigui per raons econòmiques, de relació entre els impulsors o per motius fiscals. Aquests últims són objecte d’un article en aquest número del WMR.

Així podem instrumentalitzar el vehicle d’inversió entre els partícips d’un projecte mitjançant una comunitat de béns, una unió temporal d’empreses, una cooperativa, fins i tot mitjançant una associació o fundació. Avui centrarem la nostra anàlisi en l’anàlisi dels comptes en participació, un recurs escassament utilitzat i que pot donar respostes més eficients en determinats projectes, per trobar-se en una posició intermèdia entre el préstec i el contracte societari.

Per a aquells que voleu tenir clar el marc normatiu, el contracte de comptes en participació es regula en els articles 239 a 243 del Codi de Comerç, i es defineix com un contracte en virtut del qual una de les parts, denominada partícip, s’obliga a lliurar diners, béns o drets patrimonials a un operador del mercat denominat gestor, que els fa seus, per a destinar-los a una determinada activitat econòmica en condicions convingudes, quedant tots dos a resultes de l’èxit o fracàs del projecte.

El contracte de comptes en participació permet individualitzar la implicació de cada partícip en el projecte

Així quan una persona vol invertir una determinada quantitat de diners en un projecte empresarial, alhora que no desitja participar directament en la seva gestió, ja sigui per desconeixement en el projecte o per confiança en els gestors, la relació societària pot no tenir ple encaix en aquest plantejament, perquè les regles societàries regeixen per a tots els socis de la mateixa manera, així com per l’exigible la participació en la vida societària, que configuren una activitat estàndard que no permet la flexibilització de la relació que ofereix els comptes en participació.

El contracte de comptes en participació permet individualitzar la implicació de cada partícip en el projecte, a major comoditat d’aquests, ja sigui per un temps determinat o amb caràcter indefinit, per a un projecte determinat o per a varis, amb les regles de rendició de comptes i reemborsaments parcials que convinguin a les parts.

El recurs als comptes en participació degudament instrumentalitzada es configura ad hoc per a totes dues parts, doncs al gestor empresari li permet aconseguir liquiditat per al seu projecte mantenint l’autonomia en la seva gestió, i al partícip disposar de les condicions particulars que li interessen per a donar seguretat a la inversió, amb el que la proposta del gestor es fa més interessant i d’aquesta manera aconsegueix de millor manera el finançament que requereix.

L’èxit del contracte de comptes en participació ha estat la seva capacitat d’adaptació en l’esdevenir dels segles a les necessitats del trànsit econòmic, des de la obligatio i el nexum de dret romà en l’àmbit de la universitas, a diferència de la societas romana, a la qual no se’l reconeixia personalitat jurídica pròpia; a la seva actual formulació del dret anglosajon en l’àmbit de les stratups mitjançant el Micromecenatge i els contractes associats a les plataformes de finançament.

Les diferències del contracte societari amb els comptes en participació s’estableixen en dues característiques bàsiques:

1. En el contracte de compte en participació no es constitueix un patrimoni comú entre els partícips i el gestor, perquè les aportacions les rep el gestor en propietat i en exclusiva, i alhora el partícip no disposa d’un crèdit de restitució del capital aportat, sinó que se li atribueix el dret als guanys en la proporció que s’estableixi.

2. No es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia, perquè el gestor continua amb la seva empresa i organització sense intervenció del partícip, perquè la condició de partícip no transcendeix en el trànsit econòmic, i per això també s’ha denominat societat interna, la regulació societària de la qual pot aplicar-se amb caràcter subsidiari.

Així doncs, en cas d’èxit, el partícip rebrà una remuneració de la seva inversió derivada dels beneficis del projecte, prèviament acordats amb el gestor. En cas contrari, no podrà sol·licitar la devolució del capital aportat, corrent amb el risc de perdre l’invertit.

Els principals avantatges del contracte de comptes en participació són:

  • No crea una persona jurídica nova, i així no existeix una estructura societària.
  • Limita la responsabilitat del participi a l’aportació realitzada.
  • No existeix patrimoni comú.
  • No requereix d’escriptura pública per a la seva formalització.
  • La identitat del participi roman oculta a tercers.

Els contractes de comptes en participació s’utilitzen sovint en el sector immobiliari on els partícips participen d’una promoció i construcció per a la seva posterior venda. De la mateixa manera, també han estat molt utilitzats en la realització de grans esdeveniments, produccions cinematogràfiques, llançament de startups, o per exemple en la compra de negocis concrets.

Tienen una posición intermedia entre el préstamo y el contrato societario

Aprofitar la flexibilitat que ofereixen els contractes de comptes en participació és clarament la millor opció davant determinades inversions, amb la finalitat d’aconseguir en benefici de les parts una millor adaptació a les necessitats de les parts al projecte, la qual cosa depèn de l’encert de l’advocat a recollir aquestes especificacions en el contracte particular. Consulta’ns davant qualsevol dubte.

 

 

 

 

Manel Casal
Advocat
Departament d’organització societària

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.