In Advisory

Quan es parla de cashflow es fa referència a un dels elements fonamentals del pla financer de qualsevol empresa, el flux de caixa. Els balanços d’ingressos i despeses, sigui el que sigui la seva periodicitat, són els indicadors que informen de la rendibilitat del negoci. A més, no només és rellevant per gestionar la tresoreria i els diners disponibles, sinó que també ens permet fer una previsió d’ingressos i despeses a mitjà termini.

La seva elaboració comprèn bàsicament les anotacions d’entrades i sortides d’efectiu per determinar el flux net, el saldo mínim que l’empresa ha de mantenir per operar correctament, les necessitats de finançament en cas de dèficit i el saldo d’excés en cas de superàvit.

Per això, no s’ha de confondre entre el resultat operatiu de l’empresa i el cashflow. La diferència entre aquests dos conceptes recau que el resultat reflecteix tota la facturació de l’empresa (tant dels proveïdors com als clients) i el cashflow reflecteix la facturació cobrada i les despeses ja pagades. A més, no té en compte ni les depreciacions ni les amortitzacions dels actius ja que aquestes no suposen cap entrada ni sortida de diners.

Com elaborar un cashflow:

Una vegada concretades aquestes premisses sobre el cashflow, el següent pas és tenir clar com s’elabora. Per a això, és primordial conèixer tant els ingressos (cobrament de deutes endarrerits o lloguers, els ingressos per vendes o el cobrament de préstecs) com les despeses de l’empresa (pagament de salaris, impostos, lloguers, quotes de devolució de préstecs o factures de llum i aigua). Aquesta informació es pot extreure dels llibres comptables, que és primordial que estiguin al dia.

Has de tenir clar que la veritable funció d’un clashflow és projectar cap al futur els fluxos de la caixa. D’aquesta manera, et podràs anticipar a possibles faltes d’efectiu amb l’antelació suficient que et permeti:

  • Buscar finançament amb millors condicions.
  • Utilitzar saldos positius dels fluxs de caixa de mesos precedents que puguin sustentar un possible saldo negatiu en períodes concrets de l’any.
  • Elaborar plans de negoci amb unes bases sòlides.

D’aquesta manera el cashflow té una importància cabdal per al negoci perquè és un primer pas que permet a l’empresari conèixer la salut financera de la Societat, la seva evolució i sobretot la seva viabilitat a mitjà i llarg termini.

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament de Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.