In Andorra

Les fundacions públiques i privades andorranes s’exclouen de l’àmbit d’aplicació del Reglament.

El Govern d’Andorra ha aprovat el Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, que estableix l’accés a la informació per part de l’Administració tributària, el Ministeri de Finances, les autoritats judicials i la Fiscalia, entre altres, a un registre específic de nova creació per als professionals o qualssevol altra persona, residents o no, que operin al Principat d’Andorra i que gestionin relacions o acords fiduciaris de qualsevol tipus, fideïcomisos i fundacions públiques o privades, estiguin o no subjectes al dret andorrà. Les fundacions públiques i privades andorranes s’exclouen de l’àmbit d’aplicació del Reglament, ja que el seu marc normatiu permet a les autoritats competents tenir accés a qualsevol informació requerida, i regula detalladament l’accés a la informació sobre els fideïcomisos o trusts i els seus beneficiaris efectius

La nova regulació desenvolupa l’article 68.6 de la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari que ordena establir i desenvolupar per la via reglamentària un registre específic dels professionals o qualssevol altres persones, residents o no, que operin al Principat d’Andorra i que gestionin relacions o acords fiduciaris de qualsevol tipus, fideïcomisos (trust), fundacions públiques o privades o qualsevol altre vehicle anàleg, estiguin o no subjectes al dret andorrà; la regulació del qual és fruit de les recomanacions del Fòrum Global de l’OCDE en l’àmbit del compliment dels estàndards internacionals d’intercanvi d’informació a efectes fiscals i les recomanacions del Moneyval en l’àmbit de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, alhora que s’adapta al contingut en les directives de la UE.

El Reglament regula detalladament l’accés a la informació sobre els fideïcomisos o trusts i els seus beneficiaris efectius i estableix l’obligació de comunicar a aquest registre la informació relativa en els beneficiaris de les relacions o acords fiduciaris, fideïcomisos (trust), fundacions públiques o privades o qualsevol altre vehicle anàleg, així com la informació relativa a les persones que estableixin els acords i els pagaments efectuats en els eventuals beneficiaris de les rendes obtingudes.

Ha de declarar-se els beneficiaris efectius i les rendes i/o beneficis obtinguts anualment

El Reglament regula, en particular, l’obligació d’inscripció al Registre dels prestadors de serveis a fideïcomisos o trusts estrangers i instruments jurídics anàlegs, el subministrament de la informació relativa als beneficiaris efectius, el manteniment actualitzat d’aquesta informació i l’obligació de conservar documentació inherent al compliment del mandat legal que conté l’apartat 6 de l’article 68 de la Llei 21/2014.

Addicionalment, la disposició addicional segona de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme estableix que els professionals que participin, actuant en nom i per compte del seu client, o prestin assistència en la planificació o la realització d’operacions per compte del seu client relatives a l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats i la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues, i que no estan donats d’alta en un col·legi professional oficialment reconegut per a exercir la seva activitat, han de comunicar al ministeri competent en matèria d’economia, amb caràcter previ a l’exercici de la seva activitat, les activitats que pretenen exercir. L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 14/2017 defineix el concepte de beneficiari efectiu en el cas de fideïcomisos, fundacions i estructures similars als fideïcomisos.

Les persones obligades hauran d’emplenar els formularis oportuns abans del 6/5/2019

Aquestes disposicions es dirigeixen, entre altres objectius, al control dels fideïcomisos o trusts estrangers no reconeguts per la legislació del Principat i figures anàlogues, subjectes o no al dret andorrà, que poden ser gestionats per administradors o gestors (trustees) que operen amb caràcter professional o no en el territori andorrà.

Les persones obligades que a la data d’entrada en vigor del Reglament operin al Principat d’Andorra han de presentar al Registre els formularis en els termes que estableixen els articles 7 i 9, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del Reglament.

 

 

Manel Casal
Advocat

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.