In Advisory

Un pla de negoci no només es tracta d’intentar donar prediccions sobre les vendes futures, sinó d’explicar la nostra idea de negoci i detallar les estratègies a seguir.

Volem començar l’any 2019 amb dos articles que animin als lectors a donar forma a les seves idees de negoci i perquè tinguin més eines per a analitzar la viabilitat d’aquestes i puguin avançar en els seus projectes professionals.

Per aquest motiu, analitzarem les variables a tenir en compte en la confecció d’un pla de negoci (“Business pla”) ja que a vegades, ja sigui per desconeixement o per no tenir les idees clares, no s’identifiquen correctament.

D’una banda, un pla de negoci ha de contenir una anàlisi detallada i meticulosa de totes les variables, tant internes com externes, que puguin afectar el negoci i d’altra banda una predicció econòmica-financera que contempli les variables detallades anteriorment.

L’anàlisi que realitzar en un pla de negoci ha d’englobar les següents àrees:

 1.  Presentació del projecte
 2. Estudi de mercat
 3.  Estratègia comercial
 4.  Anàlisi econòmica financera
  (Articulo en la revista de febrer)
 5.  Resum executiu
  (Articulo en la revista de febrer)

Per aquest motiu, en aquest primer article explicarem les variables més rellevants i els continguts a analitzar inicialment i en una segona publicació, entrarem en l’estudi economicofinancer.

Hay que tener en cuenta que una parte importante del plan de negocio se basa en variables desconocidas para el emprendedor

Presentació del projecte

Un pla de negoci ens servirà per a ordenar i tenir clares les idees per a desenvolupar el nostre projecte professional, però també per a presentar el projecte a possibles inversors que puguin donar un impuls definitiu a la nostra idea.

Per aquest motiu, és molt important tenir clar la idea de negoci i l’activitat que es desenvoluparà.

En aquest apartat hi ha què detallar com ha sorgit la idea, en què consisteix el producte o servei que s’oferirà, quin valor afegit li dóna al sector i que passos s’han donat fins ara per a posar-lo en marxa, així com els problemes que han aparegut i com s’han anat solucionat.

També cal fer referència a la trajectòria professional i formació dels impulsors del negoci perquè reforci la viabilitat del projecte i si és el primer negoci que s’emprèn o no.

Estudi de mercat

Abans d’iniciar un negoci, és necessari una anàlisi prèvia sobre la competència actual en el mercat i la posició que ocuparà el producte/servei que s’oferirà en el mercat.

Les variables a tenir en compte són les següents:

 •  Grandària del mercat
 • Ubicació geogràfica
 •  Ritme de creixement
 •  Segmentació
 •  Novetats en el mercat
 •  Forces competitives

A més, en aquest apartat, és molt important detallar el target de clients destinat per al negoci i s’hauria de descriure de manera detallada les característiques dels clients objectiu.

Així mateix, és molt recomanable tenir en compte i detallar (en el cas que es comercialitzi un producte) si en el mercat en el qual s’entrarà existeixen distribuïdors que voltin o recomanin el producte als clients finals. També, és aconsellable explicar a través de quins canals es vendrà aquest producte (internet, botigues, comercials).

Estratègia comercial

Una vegada analitzats els clients i la competència, ara és el moment de revisar l’estratègia comercial a seguir perquè el nostre producte/servei arribi al mercat i als clients.

Per a això, és important tenir una idea de com entrarem en el mercat i que metodologies apliquem per a satisfer als nostres clients. Per a això, és necessari (en el cas de comercialització de productes) determinar qui seran els nostres proveïdors i com s’organitzarà l’estratègia d’aprovisionaments. Això ens servirà per a determinar que costos suportem i així poder decidir l’estratègia de preus a seguir perquè el projecte sigui viable.

Addicionalment, és molt recomanable explicar l’estratègia de màrqueting i comunicació que s’ha triat per a donar publicitat als serveis oferts.

La metodologia o el contingut d’un pla de negoci no és únic i invariable, sinó que cada emprenedor ha d’identificar quines són les variables per analitzar segons la idea de negoci que es vulgui constituir

I per a acabar, s’hauria de detallar les tasques internes d’organització de la societat.

Cal recalcar que la metodologia o el contingut d’un pla de negoci no és únic i invariable, sinó que cada emprenedor ha d’identificar quines són les variables per analitzar segons la idea de negoci que es vulgui constituir.

Per aquest motiu, és important recórrer a un bon assessorament de professionals per a poder identificar-les correctament i elaborar un pla de negoci que contingui una anàlisi detallada de les actuacions a tenir en compte per a les possibles contingències que puguin derivar en un futur.

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.