In Advisory

Un pla de negoci no només es tracta d’intentar donar prediccions sobre les vendes futures, sinó d’explicar la nostra idea de negoci i detallar les estratègies a seguir.

Per a donar continuïtat a l’article de gestió empresarial del mes de gener de nostra WealthManagment Report (WMR) i acompanyar i animar als nostres lectors a donar forma a les seves idees de negoci, en aquesta edició desenvoluparem les variables economicofinanceres més rellevants per a l’elaboració d’un pla de negoci.

En l’article anterior, expliquem l’estructura formal d’un pla de negoci, i el contingut més rellevant que aquest ha de contenir.

Analitzem la presentació del projecte, l’estudi de mercat dut a terme on s’analitzava a la competència i al client objectiu al qual volem arribar, i també l’estratègia comercial a seguir perquè el nostre producte/servei arribi al mercat.

Una vegada analitzada la part més teòrica del pla de negoci, toca argumentar i donar suport a les explicacions dutes a terme en la primera fase amb una anàlisi economicofinancera on es reflecteixin les projeccions d’ingressos i despeses/inversions a un – tres anys vista.

Alguns experts en la matèria recomanen també ampliar les projeccions econòmiques fins als cinc anys, però cal analitzar prèviament si aquestes projeccions s’ajustaran a la realitat del negoci que s’emprèn a causa del canvi constant del mercat.

L’anàlisi econòmica financera, ha de concretar les següents variables:

 • Pla d’inversions
 • Pla de finançament
 • Anàlisi dels ingressos i les despeses
 • Cash-flow

 

Pla d’inversions

Per a emprendre un negoci serà necessària una inversió inicial que dependrà del tipus de serveis o productes es vagi a oferir.

No és el mateix un negoci que estigui orientat a la prestació serveis a clients, que un altre que orienti la seva idea en la fabricació o transformació i posterior venda d’un producte.
En el primer cas, la inversió inicial consistirà en l’adequació de les oficines on es prestarà el negoci, el mobiliari o els equips per a processos d’informació (tablets, ordinadors, mòbils…).

En el segon cas, aquesta inversió serà molt major ja que, a part d’invertir en oficies i mobiliari, també caldrà comprar maquinària, realitzar instal·lacions tècniques, comprar material per a la fabricació del producte…
Per aquest motiu, és fonamental detallar les inversions en un pla de negoci.

 

Pla de finançament

El següent pas consisteix a determinar com es finançarà les inversions inicialment previstes.

Aquest finançament pot venir tant dels socis com de fonts externes a la societat.

Els socis, poden aportar el finançament mitjançant: Capital o Préstecs.

I entre les fonts externes de finançament estan els préstecs concedits per les entitats bancàries, pòlisses de crèdit, subvencions d’organismes públics…

En el cas dels préstecs i/o pòlisses de crèdit, cal tenir en compte que tenen un cost, que són els interessos.

Aquests interessos cal tenir-los en compte per a calcular després l’impacte que tindran en l’anàlisi d’ingressos i despeses.

 

Anàlisi d’ingressos i despeses

És l’apartat més subjectiu de tot el pla de negoci ja que les vendes esperades a un o tres anys vista són molt difícils de predir.

Encara així és una de les parts més interessants ja que tota l’anàlisi prèvia sobre la competència, El target de clients i l’estudi de mercat haurà de reflectir-se en el compte de resultats prevista.

En ella, es reflectiran els ingressos previstos pels serveis prestats i/o productes oferts de manera mensual i les despeses derivades de la pròpia activitat de l’empresa:

 • Aprovisionaments
 • Retribució de la personal
 • Despesa en assessors
 •  Lloguers
 • Subministraments
 •  Publicitat i màrqueting
 • Despeses diverses

Addicionalment, s’afegiran com a resultats financers, els interessos reportats pel finançament contractat.

També s’haurà de tenir en compte la despesa per Impost de societats que actualment grava el 25% del benefici de la societat.

Destacar que la previsió d’ingressos i despeses mai coincidirà exactament amb el compte de resultats real de la societat, per aquest motiu és molt important realitzar un seguiment del compte de resultats real i anar actualitzant les previsions inicials per a preveure els resultats futurs amb la millor informació disponible.

El compte de resultats previsionals variarà de la real una vegada iniciem el negoci, és important actualitzar la previsió per a poder prendre millors decisions amb tota la informació disponible

Cash-flow

Una bona anàlisi del compte de resultats ens permetrà preveure la situació de la tresoreria de la societat a cada moment determinat.

Per a això, hem de disposar de la informació relacionada amb:

 • Cobraments dels clients
 • Pagaments als proveïdors
 •  Pagaments als treballadors
 •  Meritació de les quotes dels préstecs i dels interessos

Una vegada coneguem tota aquesta informació, podrem preveure en quin moment existiran tensions de tresoreria i pel que ens faltarà efectiu per a fer front a les nostres obligacions o, en cas contrari, tindrem un excedent d’efectiu que podrem destinar a incrementar la inversió.

Una vegada analitzada tota la situació economicofinancera, tendirem que presentar també un balanç de situació on es reflecteixin les inversions esdevingudes, els préstecs contractats i tots els drets i les obligacions resultants de la pròpia activitat.

Els plans de negoci són un element previ molt important a l’inici d’una idea de negoci ja que dependrà de la qualitat i profunditat d’aquesta anàlisi en poder anticipar-se als problemes que vagin sorgint en la implementació del negoci.

Per aquest motiu, és important recórrer a un bon assessorament de professionals per a poder identificar-los correctament i elaborar un pla de negoci que contingui una anàlisi detallada de les actuacions a tenir en compte per a les possibles contingències que puguin derivar en un futur.

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.