In Wealth Management

No és obligatori inscriure el contracte de lloguer en el registre de la propietat, però sí molt aconsellable tant per al llogater com per l’arrendador, ja que els avantatges que s’obtindran seran més grans que els costos.

La principal preocupació de l’arrendador i arrendatari a l’hora de formalitzar un contracte d’arrendament és la seguretat jurídica, és a dir, que en ell es contemplin les condicions amb què es preservin els interessos d’un i altre evitant sorpreses desagradables.

Després de les modificacions de la Llei d’Arrendaments Urbans escomeses a mitjans de 2013, la inscripció del contracte d’arrendament en el Registre de la Propietat pot tenir importants beneficis per a arrendador i arrendatari, sobretot davant determinades circumstàncies. És cert, que la inscripció té un cost superior al simple contracte privat entre les parts, però hi ha ocasions en què una correcta garantia és imprescindible.

No hi ha l’obligació d’inscriure’l en el Registre de la Propietat, de fet, la majoria dels contractes no es registren. No obstant això, només en aquest cas registrar s’arriba a comptar amb una completa protecció jurídica.

El procediment és similar al de qualsevol altra escriptura pública: es va a un notari perquè certifiqui l’acord i que verificarà que no hi ha cap il·legalitat en ell. Aquest document oficial és el que s’inscriu en el Registre de la Propietat.

Els llogaters d’una finca per a ús distint d’habitatge faran molt bé en inscriure el seu contracte de lloguer.

Avantatges per a l’arrendatari.

La publicitat del Registre de la Propietat atorga una seguretat davant de tercers, més concretament davant possibles adquirents de la propietat. Hi ha dues possibilitats quan una persona compra un habitatge que està arrendat, si està inscrita o no.

Si l’habitatge està inscrita en el Registre de la Propietat: El nou propietari se subroga en els drets i obligacions de l’antic propietari davant l’arrendatari de l’immoble. El contracte ha d’haver estat inscrit amb anterioritat a la venda de l’immoble.

En cas que no hi hagi aquesta inscripció, i l’habitatge és adquirida per una altra persona: El nou propietari no ha d’acatar el contracte d’arrendament, sinó que pot extingir-lo. En aquest cas, el nou propietari haurà de notificar la seva decisió a l’arrendatari, el qual tindrà dret a continuar durant tres mesos, abonant-li la renda i altres quantitats que es meriten al nou propietari.

Avantatges per a l’arrendador.

La LAU estableix que en el contracte d’arrendament es pot incloure una clàusula que permeti a l’arrendador recuperar immediatament l’ús de l’habitatge en cas d’impagament de la renda pactada, sempre que l’acord hagi estat inscrit en el registre.

Si l’arrendador no aconsegueix cobrar, pot requerir a l’arrendatari a través d’un jutge o d’un notari perquè aboni el que deu. Passat deu dies, si no ha pagat o no ha justificat el retard, el mateix jutge o notari declararia finalitzat l’acord i podrà efectuar-se el desnonament.

Desavantatges per l’arrendatari i arrendador

La principal, és la burocràcia i el cost. No hi ha un cost fix, dependrà del preu del lloguer pactat i de la durada del contracte, si bé, en els arrendaments d’habitatge es considera el immoble arrendat almenys pel termini mínim de durada, que actualment és de tres anys.

Hi ha una limitació en els drets de l’arrendatari en el cas que l’habitatge estigui hipotecat amb anterioritat a la signatura del contracte. Si el propietari no paga la hipoteca i s’inicia un procés d’execució, l’arrendatari pot ser desnonat, encara que el contracte estigui inscrit al Registre de la Propietat i ell estigui al corrent de pagament.

Els tràmits de realitzar per inscriure el contracte d’arrendament en el Registre de la Propietat són:

Escriptura pública o elevació a escriptura pública del contracte privat d’arrendament.
Anar a un notari amb el contracte privat de l’arrendament, perquè el converteixi en un document públic. Indicar en el contracte la descripció de la finca: població, carrer, número i situació dins de l’edifici de la finca arrendada, superfície i límits d’aquesta. Constar la identitat dels contractants, la durada pactada, la renda inicial del contracte i les altres clàusules que les parts haguessin lliurement acordat.

Si l’arrendatari sol·licita inscriure el contracte en el Registre de la Propietat, pacti que ell assumeixi les despeses. Així mateix, pacti expressament en el contracte que aquest quedarà resolt per falta de pagament

Liquidació de l’impost corresponent per Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Inscripció del contracte de lloguer en el registre de la propietat.
En la inscripció ha de constar el termini acordat i, si s’escau, les pròrro més enllà de les previstes per la legislació.

 

 

 

 

Juan Carlos Díez

Administrador de Finques

Departament de Wealth Management

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.