Avís Legal

El domini cimtaxlegal és un domini d’Internet de titularitat de CIMTAX LEGAL SLP, amb domicili a la Plaça Francesc Macià número 7, planta 13, de Barcelona, telèfon ‭+34 932 702 250‬‬, i correu electrònic cim@cimtaxlegal.com

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB DE CIM Tax & Legal

Aquest lloc web és propietat de CIMTAX LEGAL SLP . La seva utilització està condicionada a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Eventualment la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecte a condicions particulars d’utilització. En especial, aquest és el cas del servei on-line, les condicions d’ús del qual figuren a les pàgines d’accés al mateix. Llegeixi atentament les esmentades condicions. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d’ús

Aquest lloc web conté materials preparats per CIM Tax & Legal, amb una finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que els materials poden no reflectir l’estat legal o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre CIM Tax & Legal i l’usuari d’aquest lloc web. Per això l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Alhora l’usuari no ha d’enviar a CIM Tax & Legal cap tipus d’informació confidencial sense haver-lo consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per remetre l’esmentada informació. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals CIM Tax & Legal no exerceix cap tipus de control, ni responsabilitat. CIM Tax & Legal no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc no implica que CIM Tax & Legal recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. CIM Tax & Legal , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts aquest lloc web o altres continguts a què s’hi pugui accedir mitjançant el mateix. CIM Tax & Legal , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquesta es facilita. CIM Tax & Legal no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència CIM Tax & Legal no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades

La informació que rep CIM Tax & Legal dels usuaris d’aquest lloc web, a través de les consultes on-line o de la tramesa de formularis, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altre finalitat. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, CIM Tax & Legal precisa demanar de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis. En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercits per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, adreçada a la següent adreça electrònica cim@cimtaxlegal.com o per correu ordinari a la Plaça Francesc Macià 7, planta 13 de Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit. CIM Tax & Legal guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. CIM Tax & Legal complirà aquests deures d’acord amb l’establert per la normativa aplicable.

Copyright © 2018 CIM Tax & Legal  Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja sigui textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de CIM Tax & Legal o, en el seu cas, dels seus suscessors, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de CIM Tax & Legal, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de CIM Tax & Legal dels drets de propietat intel·lectual indicats. Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualsevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari podrà visualitzar els continguts del lloc web propietat de CIM Tax & Legal, per al seu exclusiu ús personal i privat. L’usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc propietat de Cim Advocats.

Legislació i jurisdicció aplicable.

Aquestes condicions d’accés queden subjectes a les lleis espanyoles i als seus tribunals.

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.