In Tax

Les aportacions als patrimonis protegits per part de tercers poden resultar molt interessants donis del punt de vista fiscal. No obstant això, cal analitzar, cas per cas, totes les implicacions fiscals que aquestes aportacions poden comportar per a tots els subjectes intervinent.

A continuació, ens centrarem en aquesta primera part a exposar molt breument quals podrien ser els avantatges fiscals que podrien generar-se en cas d’efectuar aportacions a un patrimoni protegit a títol gratuït i en vida de l’aportant.

Per a l’aportant:
Si aquest té una relació de parentiu amb la persona discapacitada, en línia directa o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, o bé és el seu cònjuge o bé està a càrrec de la seva tutela o acolliment, podrà gaudir d’una reducció de la base imposable en la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb un límit màxim anual de 10.000€.

Això significa que, si, per exemple, l’aportant aconsegueix el tipus marginal màxim del 48%, per cada 10.000€ aportats al patrimoni protegit podrà minorar la seva quota a pagar de l’IRPF en 4.800€. I aquesta reducció podrà fer-la anualment si efectua les corresponents aportacions, obtenint un estalvi fiscal significatiu.

No obstant això, la llei preveu un límit addicional: el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectivament facin aportacions a favor d’un mateix patrimoni protegit no podrà excedir de 24.250 euros anuals.

Per tant, si diversos membres de la família volen fer aportacions al patrimoni protegit caldrà analitzar quins dels mateixos poden gaudir de tals reduccions en virtut del seu parentiu amb la persona discapacitada (per exemple, no poden aplicar-la les parelles de fet, els parents per afinitat…), quin quàntum és òptim aportar sobre la base de les característiques de cadascun i quan són òptimes realitzar-les.

Si les aportacions excedissin a aquests límits o bé hi hagués insuficiència de la seva base imposable, l’aportant tindrà dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents.

A més, en cas que s’aportessin béns diferents als diners, el guany patrimonial que se li generaria a l’aportant per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició estaria no subjecta. El titular del patrimoni protegit quedaria subrogat a la data i valor d’adquisició de l’aportant.

En principi, sembla un avantatge fiscal molt interessant i que pot tenir un impacte econòmic molt rellevant. No obstant això, ha d’analitzar-se cada cas concret, ja que, en cas que la transmissió generi pèrdues o siguin aplicable els coeficients d’abatiment l’aportació al patrimoni protegit pot no ser l’alternativa òptima fiscalment.

És imprescindible analitzar alternatives com si és millor aportar els béns al patrimoni protegit o bé aportar-los directament al seu titular.

Quan el ben aportat sigui un immoble ha d’analitzar-se el cost econòmic que pot tenir per al titular del patrimoni protegit (que és el subjecte passiu en cas de transmissions a títol gratuït) l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, ja que la normativa reguladora d’aquest impost no preveu, en principi, beneficis fiscals aplicables.

Recordem, no obstant això, que, en qualsevol cas, l’escriptura que documenti l’aportació de l’immoble al patrimoni protegit estarà exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats.

L’aportant de la persona discapacitada , podrà gaudir d’una reducció de la base imposable en la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb un límit màxim anualde 10.000€

 • Per al titular del patrimoni protegit:

  En seu del seu Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
  Les aportacions rebudes d’un tercer al patrimoni protegit tenen naturalesa jurídica de donació. No obstant això, la Llei de l’IRPF dissenya un règim fiscal especial que les qualifica com a rendiments del treball fins a l’import de 10.000€ anuals per cada aportant que sigui contribuent de l’IRPF. Si hi ha diversos aportants, només es reserva la qualificació com a renda del treball fins a un import de 24.250€ anuals en el seu conjunt.
  Si l’aportant és subjecte passiu de l’Impost de societats, les aportacions tindran la consideració de rendiments del treball sempre que hagin estat despesa deduïble en l’Impost de societats amb el límit de 10.000€ anuals.
  Aquests rendiments del treball estaran exempts fins a un import màxim anual de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

 

 • En seu de l’Impost sobre Donacions:
  El que excedeixi dels anteriors límits tributa per l’Impost sobre Donacions. La Llei catalana preveu una reducció del 90% de la base imposable quan es compleixin determinats requisits.

 

Com comentàvem en l’apartat anterior, és interessant analitzar qui vol fer aportacions al patrimoni protegit, quin serà el quàntum de l’aportació i quan es realitzaran ja que pot aconseguir-se optimitzar la fiscalitat d’aquestes operacions per a tots els subjectes intervinents, per exemple, en el cas que un oncle o cosí vulgui efectuar aportacions juntament amb els pares de la persona discapacitada.
En un article posterior comentarem el tractament fiscal de les aportacions a títol gratuït a un patrimoni protegit quan es realitzin mortis causa.

 

Emma S. Corretger
Advocada
Departament de Fiscalitat de la empresa i personal

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.