In Tax

Després de quinze dies de debat, això va ser el que va ocórrer amb les discrepàncies suscitades per la definició del subjecte passiu en l’impost sobre Actes Jurídics Documentats en els préstecs hipotecaris.

Com ja sabeu, cada vegada que se signa una hipoteca cal abonar un impost sobre l’escriptura notarial, denominat Actes Jurídics Documentats (AJD), un percentatge que varia segons la comunitat autònoma en la qual es formalitza el préstec.

Segons el Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el seu Art. 68 “Serà subjecte passiu el adquirent del ben o dret (…). Quan es tracti d’escriptures de constitució de préstec amb garantia es considera adquirent al prestatari.”

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 16 d’octubre de 2018 va a modificar la doctrina que venia aplicant fins al moment en relació amb qui ostenta la condició de subjecte passiu de l’Impost sobre AJD en les escriptures de préstecs hipotecaris, atribuint aquesta condició al prestador, és a dir a les entitats bancàries i anul·lant el citat article 68 del Reglament per considerar-ho contrari a la llei.

Sorprenentment, després d’aquesta decisió i a causa del seu impacte mediàtic suspèn l’aplicació d’aquesta sentència per a recursos d’objecte similar i arran d’això es reuneix el Ple de la Sala III.

En data 6 de novembre de 2018 el Ple de la Sala III, comunica que, després de dos dies de deliberacions, ha acordat per 15 vots a 13 desestimar els recursos plantejats i tornar al criteri segons el qual el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en els préstecs hipotecaris és el prestatari. D’aquesta manera l’Alt Tribunal corregeix a la secció que va innovar la doctrina i torna a la jurisprudència anterior.

Després de rebre aquesta notícia el Govern aprova el 8 de novembre un Decret Llei que modifica la norma perquè l’impost no hagin de pagar-ho els consumidors i per elevar la protecció dels drets dels clients financers”, s’anuncia la creació d’una autoritat independent de protecció dels clients financers, que el seu objectiu serà garantir la seguretat jurídica de tots, reforçar la protecció davant els abusos del sistema financer i millorar la capacitat de resoldre conflictes en el sector financer.

El Govern fent ús de la seva capacitat legislativa excepcional, ha canviat la condició del subjecte passiu, passant-la del prestatari al prestador, però no ha actuat de cap manera sobre el fet imposable.
Aquest canvi és aplicable només per a les hipoteques que se signin a partir del 12 de novembre i pels quals van signar hipoteques amb anterioritat s’aplicarà el criteri imposat pel Tribunal Suprem.

La primera conseqüència d’això ha estat a Catalunya on des del 16 de novembre han quedat suprimits tots els tipus reduïts de AJD. A partir d’ara tots els documents que formalitzin l’atorgament d’un crèdit amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general del gravamen que és l’1,5%.

Nos encontramos ante una situación curiosa: un mismo contribuyente tenía presentados varios recursos iguales: en uno le han dado la razón y en los otros no.

El Tribunal Suprem ha quedat totalment desprestigiat amb aquestes decisions, i la Justícia i la seguretat jurídica han sortit perdent.

Ens trobem davant una situació curiosa: un mateix contribuent tenia presentats diversos recursos iguals: en un li han donat la raó i en els altres no.

En resum, la banca esquiva així un fort cop econòmic, però no descartem que la batalla judicial arribi a Europa, ja que segurament la fallada del Suprem contra els clients acabarà sent elevat davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) tal com ha ocorregut en anteriors ocasions amb les clàusules sol.

I per concloure, el passat 12 de novembre el Jutjat de Primera Instància 18 bis de Màlaga condemna a abonar al banc Santander el AJD “de manera retroactiva”. La sentència assenyala que el pagament de l’impost ha de recaure sobre l’entitat prestadora perquè la disposició del govern resol una llacuna interpretativa i per tant és tàcitament retroactiva.

El Banc Santander ja ha anunciat que recorrerà la sentència davant l’Audiència Provincial de Màlaga per considerar-la contrària a la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Es tracta d’un tema que continuarà generant debat ja que en pocs dies hi ha hagut doctrines discrepants on s’evidencia encara més la controvèrsia sobre la interpretació judicial.

 

 

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.