In Private Law

El règim d’administració del patrimoni protegit té com a finalitat garantir la satisfacció de les necessitats vitals del beneficiari, pot ser administrador pel beneficiari o per un tercer.

En l’article anterior presentem la figura del patrimoni protegit per a les persones amb discapacitat, plantejant les característiques principals de la figura. Abans d’entrar en la segona part, repassarem breument les característiques d’aquesta massa patrimonial sense personalitat jurídica. La seva finalitat és la de satisfer les necessitats vitals de la persona amb discapacitat, i poden ser beneficiaris aquelles persones amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33% o un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. Deu ser constituït mitjançant document notarial per la persona beneficiari o un tercer, o mitjançant resolució judicial. Les aportacions al patrimoni protegit podran realitzar-se a través de transmissions de tercers a títol gratuït inter vivos o mortis causa, o bé a través de transmissions de béns pertanyents al patrimoni personal de la persona amb discapacitat.

En aquesta segona part, tractarem l’administració del patrimoni protegit i les mesures de control i supervisió, i l’extinció d’aquest.

Administració

L’administració del patrimoni protegit és una de les seves característiques principals. L’objectiu del règim d’administració és la de complir amb la finalitat d’aquest, és a dir, la satisfacció de les necessitats vitals del beneficiari.
El règim d’administració serà establert en el títol de constitució. La figura de l’administrador pot ser exercida pel propi beneficiari, si aquest tingués capacitat d’obrar, o per un tercer. L’administració podrà ser exercida per una o diverses persones, podent ser persona física o jurídica. Així mateix, en el títol de constitució es podrà establir si l’exercici del càrrec serà remunerat o no.

Quan el beneficiari tingui capacitat d’obrar i hagi constituït el patrimoni protegit, l’administració es regirà per el que s’estableix en el títol de constitució. No obstant això, quan hagi estat constituït per un tercer, les regles d’administració hauran de preveure que es requereixi autorització judicial en els mateixos supòsits que el tutor la requereix respecte dels béns del tutelat, si bé es permet flexibilitzar aquest règim per part del jutge, quan les circumstàncies el requereixin.

L’administrador del patrimoni protegit pot ser persona diferent al representant legal, donant-se la concurrència d’una doble representació. L’administrador únicament es farà càrrec de la part patrimonial. En cas de discrepància entre l’administrador i el representant legal, està haurà de ser resolta pel jutge.

Control i supervisió

Existeix un règim de mesures de control i supervisió per a garantir que els béns integrants del patrimoni protegit són destinacions a la finalitat perseguida, que no és una altra que el satisfer les necessitats vitals de la persona amb discapacitat.

D’una banda, com a mesura de control, s’estableix la necessitat d’autorització judicial per a la realització de determinats actes de disposició, sobretot en els casos en què l’administrador és un tercer.

D’altra banda, s’estableixen mesures de supervisió. La supervisió institucional es realitza a través del Ministeri Fiscal. Si l’administrador és un tercer, haurà de rendir comptes anualment al Ministeri Fiscal, remetent una relació de la gestió realitzada, així com un inventari dels béns que integren el patrimoni protegit. Així mateix, quan les circumstàncies ho requereixin, el Ministeri Fiscal podrà sol·licitar al Jutge l’adopció de mesures que estimi pertinents en benefici de la persona amb discapacitat. En aquests casos, es preveu la possibilitat que actuï tant d’ofici com a sol·licitud de qualsevol persona.

Extinció

Finalment, l’article 6 de la Llei estableix les causes d’extinció del patrimoni protegit:

  • Mort o declaració de defunció del beneficiari. En aquest cas els béns i drets continguts en el patrimoni protegit passaran a formar part de la seva herència, tret que s’hagués establert una fi diferent en el moment de la seva aportació.
  • Pèrdua de la condició de persona amb discapacitat del beneficiari. Continuarà sent el titular dels béns i drets, regint-se pel Codi Civil o dret foral que li fos aplicable.

Si té intenció de constituir un patrimoni protegit, no dubti a contactar amb els nostres professionals.

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.