In Advisory

Si en l’article anterior analitzàvem l’evolució del cashflow i la seva importància tant en l’anàlisi financera com comptable, en aquest article volem posar l’accent en la gestió d’aquest actiu corrent que en la majoria de les PIMES del nostre país representa una part important de l’actiu total de les empreses.

Per aquest mateix fet, és molt important la gestió que fem d’aquest actiu circulant ja que d’aquesta gestió depèn en bona mesura la rendibilitat i la liquiditat de l’empresa.

Com ja vàrem veure també en l’article de “Anàlisis de Masses patrimonials”, el capital corrent o Fons de Maniobra es calculava com la diferència entre l’Actiu Corrent i el Passiu Corrent. En el cas de que aquesta diferència sigui positiva, ens voldrà dir que una part d’aquest està finançat amb recursos ja siguin propis o aliens, a llarg termini.

Per el correcte funcionament d’una societat, sempre fent referència en la gestió del circulant, és recomanable que:

  • El fons de maniobra sigui positiu.
  • Que aquest es mantingui positiu al llarg del temps.

Però per què aquest segon punt es compleixi, es necessari que el finançament sigui a llarg termini vía:

  • A través del finançament del propi cicle d’explotació (proveïdors i altres creditors).
  • Per mitjà de recursos permanents (Patrimoni Net i fons alienes a llarg termini)

La necessitat de recórrer a aquesta segona via de finançament ve explicada per la diferència entre el Període Normal Mitjà de Maduració Tècnic o Econòmic i el Període Mitjà de Pagament.

Període normal mitjà de madruació tècnic o econòmic

També conegut com a Cicle de l’Actiu Corrent, es el temps mitjà que transcórrer entre que es compren les matèries primeres que utilitzarem per a la producció, es transformen i es venen i finalment fins que s’arriben a cobrar als clients.

Període mitjà de pagament

També conegut com a Cicle del Passiu Corrent, comença a contar el temps mitjà des de que s’adquireixen tots els factors necessaris per a la producció fins que finalment es paga als proveïdors i altres creditors.
La diferencia entre aquests dos càlculs, s’anomena el Cicle de Caixa o Període Normal Mitjà de Maduració financer.

El resultat ens indica, de mitjana, el temps que transcórrer des de que s’ha pagat al proveïdors fins que finalment hem cobrat dels clients. En el cas de que el Cicle de Caixa sigui positiu, voldrà dir que paguem molt abans als nostres proveïdors que no pas cobrem les vendes realitzades. En aquest cas ens farà faltar un finançament extra, ja sigui propi o aliè, ja que no tindrem suficients recursos per finançar-nos amb els recursos propis d’explotació. Com es pot observar, la majoria de les partides tant de l’actiu corrent com el passiu corrent, són variables rellevants en els càlculs d’ambdós períodes ja que estan directament relacionats amb els cicles d’explotació.

Per tant, una gestió eficient de les diferents partides que engloben el curt termini (existències, caixa, clients, proveïdors…) serà determinant per el futur de la nostra empresa, i està demostrat que aquelles empreses que presenten períodes més curts en la rotació de les existències o en el pagament i cobrament de les activitats d’explotació tenen unes rendibilitats més elevades.

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.