In Wealth Management

A Catalunya la llei que els regula és la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals (DOGC n.º 6875, de 20 de maig de 2015).

En ella s’ofereixen dues vies: la inclusió en els estatuts de la comunitat, votant en junta general, i l’exercici de l’anomenada “acció de cessació”.

Els passos que ha de seguir la Comunitat de Propietaris per canviar els estatuts són:

  1. En primer lloc, s’ha de fer un estudi dels Estatuts a modificar i de la nova clàusula a incloure.
  2. Convocar la Junta de Propietaris Extraordinària incloent en l’ordre del dia la modificació dels Estatuts de la Comunitat prohibint instal·lar pisos d’ús turístic a l’edifici.
  3. En la Junta de Propietaris es debatrà el canvi dels Estatuts, posteriorment es votarà el punt de l’ordre de dia sobre aquest tema. Es requereix la unanimitat dels copropietaris (4/5 dels vots). Article 553-26, apartat 2.a).
  4. Després s’ha d’enviar còpia de l’Acta de la Junta General a tots els copropietaris, amb el resultat de la votació i si hi ha vots desfavorables s’indica el nom dels copropietaris que van votar en contra. Els vots dels copropietaris absents a la reunió es computaran a favor del votat per la majoria tret que manifestin les seves discrepàncies en un termini màxim de 30 dies des de la comunicació de l’acord.
  5. Si l’acord és favorable pel vot de la totalitat dels propietaris i no hi ha oposició per part dels copropietaris absents, després de transcorreguts 30 dies de la comunicació de l’acta, es podrà inscriure en el Registre de la Propietat la modificació dels Estatuts incloent la nova clàusula.

En el cas de voler exercitar la segona via per evitar l’activitat dels pisos turístics, és l’anomenada “acció de cessació”, la seva finalitat és que es deixi de desenvolupar aquesta activitat. Ve regulada per l’Article 553-40 del Llibre Cinquè del Codi Civil.

Aquest article en els seus tres apartats regula les prohibicions i restriccions d’ús dels elements privatius i comuns. Els propietaris i els seus ocupants no poden realitzar en els elements privatius, ni en la resta de l’immoble, cap tipus d’activitat molesta i contrària a la convivència normal de la comunitat (producció de sorolls, festes nocturnes, malament ús de l’ascensor, vandalisme, brutícia).

Si en la comunitat ja s’està desenvolupant l’activitat, la qual cosa s’ha de fer és un requeriment per part del president de la comunitat a qui realitza l’activitat perquè cessi en ella. En el cas que no es produeixi el cessament, a la comunitat solament li queda la via judicial mitjançant la interposició de la corresponent demanda de judici ordinari. Una vegada admesa a tràmit la demanda, la comunitat pot demanar el cessament de l’activitat com a mesura cautelar. Serà després el jutge que dictamini si adopta o no la mesura. Posteriorment la sentència ha de pronunciar-se sobre si l’activitat que es desenvolupa en el pis turístic és, o no, il·legal, i si qui ho explota hagi d’indemnitzar a la comunitat. En el cas que qui desenvolupi l’activitat no sigui el propietari sinó l’arrendatari, la sentència pot declarar extingit l’acord i per tant dóna lloc al seu desnonament.

Juan Carlos Díez
Administrador de Finques Departament de Wealth Management

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.