In Tax

Quan mor un familiar, a la tristesa per la seva pèrdua s’uneix, en molts casos, l’angoixa davant la marea de tràmits legals i paperassa que suposa gestionar els béns heretats.

L’impost de successions és un impost Estatal, la gestió del qual s’ha cedit a les Comunitats Autònomes, en principi, per a una millor aplicació del mateix. La normativa Estatal s’usa quan el contribuent no té una connexió real amb la Comunitat, si té aquesta connexió la Comunitat aplica els “descomptes” fiscals que tingui regulats.

En primer lloc i sens dubte, el millor i més necessari per a una bona planificació és la cerca d’assessorament professional, pensar en els hereus i la situació personal d’ells també ens ajudarà.

Opcions i mesures

Analitzem segons la Comunitat Catalana, quins són les opcions perquè l’herència no es converteixi en una nova font de despeses, i quines mesures podem aplicar-nos per reduir l’impost de successions:

 • Dividir l’herència:
  Com més patrimoni s’hereti més es paga, i viceversa, com més dividim l’herència més imposats s’estalviaran. Això és perquè l’impost de successions és un impost progressiu. Aquesta divisió es pot instrumentar mitjançant testament i limitar la disponibilitat dels béns de qui es desitgi. Per exemple, poden heretar un immoble el cònjuge i els fills en parts iguals i limitar al fet que els fills no puguin vendre fins que no hagi mort el cònjuge.
 • Deixar els béns als parents més propers:
  La base imposable d’impost rep unes reduccions depenent de qui és qui hereda. Aquestes reduccions són més altes per als parents més propers, i segons es van allunyant es redueixen o acaben per desaparèixer. Les reduccions més altes corresponen als cònjuges, després als fills, els néts, parents col·laterals… Per això, convé fer el major nombre d’adjudicacions als parents més propers. Aquesta és la reducció per parentiu i beneficia principalment als descendents menors d’edat i després, en un segon grup, al cònjuge, fills i resta d’ascendents i descendents.
 • Millorar la part dels hereus amb invalidesa i persones majors de 75:
  A Catalunya, existeix una reducció per discapacitat depenent del grau de minusvalidesa i una per a persones de 75 anys o més del cònjuge, fills, ascendents o descendents. Una reducció és incompatible amb l’altra.
 • Despeses deduïbles del cabal hereditari:
  Són deduïbles com a càrregues els censos i les pensions, i no ho són les hipoteques i les peces. La hipoteca no és una càrrega perquè no suposa una disminució del valor del bé, però el capital pendent d’amortitzar del préstec hipotecari pot ser deduïble com a deute. Es poden deduir els deutes que deixa la persona difunta, que s’acrediten per mitjà d’un document públic o d’un document privat, d’acord amb els requisits establerts per l’article 1.227 del Codi Civil, o que es justifiquen per qualsevol un altre mitjà. Són despeses deduïbles les despeses derivades d’última malaltia, enterrament i funeral o litigi en interès comú de totes les persones hereves. Les despeses d’última malaltia es dedueixen sempre que l’import quedi acreditat i hagin estat satisfetes per les persones hereves.
 • Reducció per l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica:
  Es pot aplicar a la base imposable una reducció del 95% del valor net dels elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional de la persona difunta sempre que les adquisicions corresponguin al cònjuge, a la parella estable, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat. El gaudi definitiu de la reducció queda condicionat al manteniment de l’exercici de l’activitat empresarial o professional durant els cinc anys següents a la defunció de la persona que causa la successió
 • Fer donacions en vida:
  Convé analitzar detalladament la tributació de les donacions respecte a la de les herències, doncs en ocasions surt millor donar en vida que esperar a l’herència. Convé donar la part que per herència no està exempta, i calcular la repercussió d’altres impostos com l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Si es té por al fet que qui rep la donació la dilapidi o la perdi, es poden fer donacions reservant-se la capacitat de disposar del ben donat, alguna cosa que dóna molta capacitat de maniobra. Però ull, una altra vegada estem davant l’arbitrarietat de viure en una o una altra Comunitat Autònoma.
  En aquest cas, també cal presentar atenció a no donar ni rebre per donació més de la quantitat que es pugui donar o rebre en l’herència ja que els hereus que no s’han beneficiat d’aquestes donacions en vida, podrien impugnar el repartiment. En el supòsit en què existeix una donació de la persona difunta a alguna de les persones hereves, feta dins dels quatre anys anteriors a la defunció, es considera com una sola transmissió, a l’efecte de la liquidació de la successió.
 • Planificar el testament segons el ben que s’atorga:
  Cal fer comptes, quant millor planificat menys es pagarà. Quan l’herència és l’habitatge habitual, el més pràctic és deixar-la-hi a qui hagi de pagar més imposat (perquè està gairebé exempta de pagament). En canvi, si gairebé tot el que es va a llegar és diners o són béns als quals no s’aplica reducció, el més assenyat és adjudicar-los-hi als hereus que tinguin reduccions majors d’Impost (els menors, les persones amb minusvalideses…), que han de pagar menys.

En canvi, si ja has heretat hi ha dues alternatives per tenir en compte, podràs:

 1. Sol·licitar un pagament a terminis:
  S’ha de sol·licitar abans que transcorrin 5 mesos i que l’herència líquida percebuda no sigui suficientment gran com per pagar els impostos. Es pot demanar l’ajornament del pagament un any o bé, un pagament fraccionat durant un màxim de 5 anys.
 2. Recórrer a un préstec:
  Hi ha entitats financeres que concedeixen préstecs per a aquests supòsits en concret, per exemple, el préstec amb garantia hipotecària per al cas d’heretar algun immoble

Si gens d’això pots fer i et toca heretar sempre podràs rebutjar l’herència. Si hi ha una renúncia pura, simple i gratuïta d’una persona hereva o legatària, la persona beneficiària d’aquesta renúncia és qui tindrà que liquidar l’impost.

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament Fiscal

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.