In Tax

Com ja havíem parlat en la nostra Newletter nº2 sobre les criptomonedas (‘Criptomonedes, què amaguen?’ a www.cimtaxlegal.com/criptomonedes-que-amaguen), ara veurem quin és la seva tributació

Davant els dubtes que suscita la tributació de les operacions d’intercanvi de “monedes virtuals o criptomonedas”, es planteja una consulta a l’Agència Tributària pel que resol la qüestió en data 18 d’abril del 2018 dient:

Es considera moneda virtual: “una representació digital de valor que no és emesa o garantida per un banc central o una autoritat pública no està necessàriament vinculada a una moneda legalment establerta, i no posseeix la consideració de moneda o diners de curs legal, però s’accepta per persones o entitats, com a mitjà d’intercanvi, i que pot ser transferida, emmagatzemada i negociada electrònicament”.

Atenent al fet que cada moneda virtual té el seu origen en un protocol informàtic específic, diferent àmbit d’acceptació, diferent liquiditat, valor i denominació, les diferents monedes virtuals són béns diferents.

Si has intercanviat criptomonedas et tocarà passar per caixa, ja que dóna lloc a l’obtenció de renda que serà guany o perduda patrimonial

L’intercanvi d’una moneda virtual per una altra moneda virtual diferent constitueix una permuta, conforme a la definició continguda en l’article 1.538 del Codi Civil, que disposa: “La permuta és un contracte pel qual cadascun dels contractants s’obliga a donar una cosa per rebre una altra”. Aquest intercanvi dóna lloc a una alteració en la composició del patrimoni, ja que se substitueix una quantitat d’una moneda virtual per una quantitat d’una altra moneda virtual diferent, i en ocasió d’aquesta alteració es posa de manifest una variació en el valor del patrimoni materialitzada en el valor de la moneda virtual que s’adquireix en relació amb el valor al que es va obtenir la moneda virtual que es lliura a canvi. En conseqüència, l’intercanvi entre monedes virtuals diferents realitzat pel contribuent al marge d’una activitat econòmica dóna lloc a l’obtenció de renda que es qualifica com a guany o pèrdua patrimonial.

Quant a la quantificació d’aquestes rendes i per al cas específic de la permuta, el guany o pèrdua patrimonial es determina per la diferència entre el valor d’adquisició del ben o dret que se cedeix i el major dels dos següents:

  • El valor de mercat del ben o dret lliurat
  • El valor de mercat del ben o dret que es rep a canvi.

El valor de mercat corresponent a les monedes virtuals que es permuten és el que correspondria al preu acordat per a la seva venda entre subjectes independents al moment de la permuta.
Pel que fa a la integració d’una possible pèrdua patrimonial, sempre que la permuta i el seu càlcul es justifiquin, constitueixen renda de l’estalvi i s’integren i compensen a la base imposable de l’estalvi.
Existeix obligació formal per al contribuent de comunicar a l’Administració tributària les operacions d’intercanvi entre monedes virtuals i de venda de les mateixes a canvi d’euros realitzades al marge d’una activitat econòmica, cal assenyalar que en originar aquestes operacions guanys o pèrdues patrimonials, hauran de ser incloses a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al període impositiu en què aquestes operacions s’hagin realitzat, que, si escau, hagi de presentar el contribuent, en la forma en què s’estableixi en el model de declaració d’aquest Impost aprovat per ordre ministerial per al citat període impositiu. Addicionalment haurà de tenir-se en compte l’obligació que amb caràcter genèric es recull en l’article 104.1 de la LIRPF, el qual disposa: “Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estaran obligats a conservar, durant el termini de prescripció, els justificants i documents acreditatius de les operacions, rendes, despeses, ingressos, reduccions i deduccions de qualsevol tipus que hagin de constar a les seves declaracions”.

En resum, si has intercanviat criptomonedas et tocarà passar per caixa, ja que dóna lloc a l’obtenció de renda que serà guany o perduda patrimonial.

 

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament Fiscal

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.