In Advisory

La fi de l’any natural implica en la majoria de casos la finalització de l’exercici comptable. Cal tenir en compte diversos aspectes de cara al tancament de l’exercici.

Ens trobem prop de la finalització de l’any natural, i amb això, la major part de les empreses finalitzen també el seu exercici comptable. És important en aquest punt establir un procés de revisió per poder realitzar els ajustos comptables pendents, així com poder detectar possibles errors, omissions i duplicitats que ens permetin determinar amb exactitud el resultat de l’exercici.

Així doncs, detallarem determinats comptes o grups de comptes que han de ser revisats amb especial meticulositat per establir el resultat comptable precís i una composició del balanç d’acord amb la normativa comptable vigent:

1. Comptes de finançament aliè (grup 17 i 52):
Si l’empresa compta amb préstecs amb venciment superior a un any, és a dir, deutes a llarg termini comptabilitzats dins del grup 17, aquests hauran de ser requalificats dins del curt termini en el grup 52 pel valor exigible en el següent exercici.

2. Existències (grup 3):
Els béns adquirits per l’empresa durant l’exercici comptable amb la finalitat de ser venuts o incorporats en el procés de producció, en cas que no hagin estat venuts o consumits dins del mateix, no tindran la consideració de despesa. D’aquesta manera, l’empresa realitzarà un inventari a final de l’exercici amb la finalitat de determinar el valor de les mercaderies, realitzant així l’ajust corresponent entre el grup 60 i el grup 3 per no alterar el resultat comptable en dotar-ho tot com una despesa.

3. Creditors i deutors (grup 40, 41 i 43):
La revisió d’aquests grups ha de consistir bàsicament en la comprovació dels saldos pendents, veient que totes les factures i els seus respectius cobraments/pagaments hagin estat realitzats i comptabilitzats, quedant únicament pendents els saldos dels drets i obligacions que venceran durant el proper exercici.

4. Administracions públiques (grup 47):
Ens trobem davant un dels punts més delicats de la comptabilitat, ja que en aquest es troben tots els deutes contrets i els pagaments realitzats amb les administracions públiques. Serà important assegurar-nos que aquests deutes han estat comptabilitzats correctament i que els pagaments es corresponen amb els mateixos dins dels períodes establerts, amb la finalitat d’evitar possibles requeriments o sancions.

Els comptes d’IVA suportat (grup 472) i d’IVA repercutit (grup 477) hauran d’aparèixer sense saldo, havent realitzat el traspàs trimestral o anual (segons el règim d’IVA al qual estigui subjecta l’empresa) al compte d’Hisenda Pública deutora (grup 470) o Hisenda Pública creditora (grup 475). El saldo pendent en aquests comptes haurà de correspondre’s amb el resultat de l’última liquidació presentada.

Els comptes de retencions (grup 4751) hauran de contenir el saldo corresponent amb les declaracions del quart trimestre, l’import del qual serà abonat per part de l’empresa durant el mes de gener del següent exercici.

La importància del procediment de revisió es basa en la correcte determinació del resultat comptable.

Els comptes de la Seguretat Social (grup 476) hauran de contenir el saldo corresponent als imports de desembre, que seran abonats per l’empresa durant el mes de gener del següent exercici.

5. Periodificacions (grup 48):
Les despeses realitzades durant l’exercici i que es corresponguin a diversos exercicis, s’hauran de distribuir en els següents mitjançant la realització de traspassos per l’import que s’atribueixi a cadascun d’ells.

6. Partides pendents d’aplicació (grup 555):
Els comptes d’aquest grup s’utilitzen habitualment per comptabilitzar aquelles partides l’origen de les quals no tenim identificats, però per la seva pròpia naturalesa, es tracta d’un compte transitori amb un saldo que a final de l’exercici haurà de ser zero.

7. Tresoreria (grup 57): En aquest grup serà necessari revisar que els saldos dels diferents comptes bancaris a la disposició de l’empresa (grup 572) coincideixin amb l’import reflectit en la comptabilitat a data de tancament. Al seu torn, en cas que disposin d’efectiu a través del compte de caixa (grup 570) s’haurà de realitzar un arqueig per verificar el saldo disponible amb els seus moviments.

Així doncs, la revisió dels grups comentats en aquest article suposa una petita guia de cara a l’esmena de possibles errors previs al tancament. Cada empresa haurà d’elaborar i adaptar un procés de revisió intern segons la seva naturalesa, si bé és evident que la revisió periòdica d’aquests punts suposarà una optima gestió de la comptabilitat sense haver d’esperar a la data de tancament per detectar possibles contingències

 

 

Toni Garcia
Economista
Departament de Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.