In Advisory

L’EINA OPERATIVA NECESSÀRIA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 

Actualment en la majoria d’empreses només es realitza una comptabilitat de mínims a causa de l’imperatiu legal que al final de cada exercici es deuen dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil i vull destacar abans de tot que això és un greu error.

Per molt pesada que a molta gent li pugui semblar, la comptabilitat té una funció importantíssima en el desenvolupament financer de l’empresa i en les seves expectatives, per la qual cosa tenir un bon director o assessor comptable-financer va a marcar la diferència en el creixement de l’empresa.

Imagini’s que vostè engega un negoci en el qual ven diversos productes o presta diferents serveis i realitza una important inversió per a la posada a punt de les oficines, maquinària, contracta a empleats i escull als millors proveïdors, inverteix en publicitat i màrqueting… i en comptes de dedicar-li el temps suficient a comptabilitzar aquestes despeses per a la seva anàlisi posterior, (per què clar! Com li va a dedicar més temps del necessari a la comptabilitat si aquesta no em va a ajudar obtenir ingressos de forma directa!) els comptabilitza tots en comptes comptable de caràcter general.

Al cap d’uns mesos d’activitat, decideix revisar els nombres per valorar la inversió realitzada i analitzar al detall la rendibilitat dels diferents productes o serveis que presta. Però de sobte es troba al seu programa de comptabilitat que ha registrat tots els proveïdors al mateix compte, que els ingressos no aquestes segmentats per tipus de producte o servei prestat, que els bancs no li quadren o fins i tot que ha emès factures que encara no estan ni comptabilitzades.

Amb aquest panorama, pot entendre el lector que va a ser molt difícil valorar la rendibilitat de la inversió, dels productes que ven o dels serveis que presta, poder detectar aquelles àrees més conflictives i encara més poder explotar aquelles que aporten més valor afegit a l’empresa.

Per aquest motiu, és important posar l’accent en la rellevància de posar focus directe a la comptabilitat analítica per poder dur a terme de forma periòdica una anàlisi econòmica i financer que serveixi per detectar ineficiències i potenciar les oportunitats.

Com ja haurà pogut suposar, la comptabilitat analítica es basa en un conjunt de tècniques que serveixen per estudiar detalladament la forma en què es distribueixen els costos i ingressos d’una empresa, diferenciant entre els diferents factors implicats (productes, departaments, clients…) amb l’objectiu de generar informació d’ús intern que ajudi a prendre les millors decisions empresarials.

 


 

Però com funciona?

Anotació detallada i individual de qüestions com: operacions realitzades segmentades per grups de família, obligacions, béns i propietats, etc.

– A partir d’aquestes dades, es realitza una informació dels costos de l’empresa per a ús intern dels directius o assessors de la mateixa.

– Seguiment periòdic mitjançant una anàlisi economicofinancera. Es pot realitzar des de setmanal, fins a anual depenent de les necessitats de l’empresa. Però es recomana que l’anàlisi sigui com a molt, trimestral.

 


 

Quins avantatges té?

Permet conèixer dades precises i objectius sobre aspectes fonamentals de l’empresa com: costos i ingressos dividits per tipologia de producte o serveis, marge al detall, punt mort….

– Proporciona informació de gran ajuda de cara a prendre les millors decisions empresarials al moment oportú:

  •  Idoneïtat d’augmentar o limitar la producció de certs productes,
  •  Potenciar aquells serveis amb millors marges,
  •  Establir una política de preus adequada,
  •  Necessitat de renovar maquinària….

– Ajuda a controlar millor les despeses generades per l’empresa, així com conèixer la seva evolució i establir les necessitats de finançament futures.

En definitiva, és un factor positiu de cara a millorar la productivitat, rendibilitat i eficiència de l’empresa i tot això converteix a la comptabilitat analítica una eina operativa necessària que tota empresari hauria de implamentar i potenciar.

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista

Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.