In Corporate

Reprenem en aquest article les reflexions a l’entorn de la conveniència que les societats adoptin un programa de compliment normatiu (compliance), amb la finalitat d’establir en tots els nivells de l’organització una cultura de compliment normatiu, per a evitar d’aquesta manera que la societat sigui un instrument per a la comissió de delictes, amb la consegüent responsabilitat per als seus administradors i directius.

Correspon a l’òrgan d’administració adoptar i fer complir el programa de compliance, en la implementació i seguiment de les mesures de vigilància i control que redueixin de forma significativa el risc en la comissió de delictes.

Els principals requisits que ha d’adoptar un programa de compliance són els següents:

 • Confecció d’un mapa de riscos amb la finalitat de determinar els delictes a prevenir, d’acord amb les activitats que desenvolupa l’empresa, així com qualificar el nivell de risc per a cadascuna de les activitats.
 • Establir els protocols necessaris per al control i seguiment en la presa de decisions per a poder identificar les persones que han participat en l’adopció i la seva execució, disposant d’un registre que permeti determinar els diferents intervinents i en quin grau.
 • Disposar de models de gestió dels recursos financers, a l’efecte de mantenir un control dels pagaments i cobraments que realitza l’empresa , així com la seva causa, d’especial transcendència en els delictes de base econòmica.
 • Imposar a tots els nivells de l’organització l’obligació d’informar l’organisme de control dels possibles riscos i incompliments al programa de compliance, amb especial referència a disposar d’un canal de denúncia anònima.
 • Establir un règim sancionador adequat als incompliments del programa de compliance, com a sanció autònoma a la comissió dels delictes o faltes que puguin cometre’s amb les conductes punibles i sense necessitat que la infracció de lloc a la comissió d’un delicte.
 • Implementar un sistema de verificació periòdica del programa de compliance, proposant les modificacions que a cada moment siguin oportunes per a la seva adequació a la finalitat que ha de servir i als canvis organitzatius.

Correspon a l’òrgan d’administració adoptar i fer complir el programa de compliance.

La supervisió del funcionament i compliment del programa de compliance ha d’encarregar-se a un òrgan de la societat amb poders autònoms d’iniciativa i control, comunament denominat compliance officer.

El contingut del programa de compliance ha d’adaptar-se a les particularitats de la societat, no sent recomanable definir continguts estàndard, si bé podem enumerar alguns aspectes que ens semblen essencials:

 • Mesures que permetin evitar les situacions de conflicte d’interessos, tant a nivell intern com extern.
 • Protocols per al tractament i accés a informació confidencial.
 • Política de tractament, conservació i accés a les dades de caràcter personal, de manera especialment rellevant quan es gestionin dades qualificades legalment com a sensibles.
 • Protecció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 • En complement dels tres anteriors, establir protocols per a garantir la seguretat informàtica.
 • Polítiques de prevenció d’actuacions que puguin ser qualificades com a abús de mercat i ús d’informació privilegiada.
 • Polítiques de prevenció de la salut, seguretat i higiene en el treball.
 • Mecanismes adoptats per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Regulació en la interposició, tramitació i resolució de denúncies, amb especial regulació al canal de denúncies anònimes.
 • Protocols d’actuació per a descobrir la comissió d’un delicte que pogués generar responsabilitats a la societat, així com els mecanismes de resposta per a atenuar els seus efectes i posar-lo en coneixement de les autoritats competents.

La figura del compliance officer és fonamental en la implementació i control de l’eficàcia del programa de compliance.

Tal com hem apuntat la figura del complianceofficer és fonamental en la implementació i control de l’eficàcia del programa de compliance, i d’aquesta manera en la prevenció de delictes mitjançant l’activitat societària. Per a la seva eficàcia de les seves funcions ha de dependre i reportar directament a l’òrgan d’administració.

Un altre dels elements claus per a l’èxit del programa de compliance és la formació en tots els nivells de l’organització, per a determinar una autèntica cultura del cumplintocompliment normatiu, sense la qual l’eficàcia del programa tindrà moltes dificultats per a la seva correcta implementació.

El contingut del programa de compliance ha d’adaptar-se a les particularitats de la societat, no sent recomanable definir continguts estàndard.

Atesa la complexitat de les qüestions que comporten la confecció i implantació d’un programa de compliance, requereixen d’un assessorament adequat perquè actuï com una eina eficaç a les seves finalitats. Consulta’ns qualsevol dubte.

 

 

Manel Casal
Advocat
Departament d’organització societària

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.