In Wealth Management

En aquest article l’informarem sobre el que deu saber si pensa realitzar un contracte d’arrendament amb opció de compra: els elements que han de constar en el contracte, com funciona i que inconvenients es pot trobar.

En què consisteix el lloguer amb opció de compra?

Consisteix en un contracte doble compost per dos subcontractes, un de lloguer i un altre de compravenda. Permet a l’inquilí viure en l’habitatge pel temps determinat, passat aquest termini, aquest tindrà dret a la compra de l’habitatge pel preu prèviament acordat. A aquest preu se li podran descomptar totalment o parcialment les rendes de lloguer pagades fins avui.

Si finalment l’inquilí desisteix de l’opció de comprar l’habitatge, aquest no recuperarà els diners pactats per a descomptar del futur preu de compra de la casa.

Com ha de ser el contracte de lloguer amb opció de compra? Que elements ha de contenir un contracte de lloguer d’habitatge amb opció a compra
El lloguer amb opció a compra és un contracte atípic, no regulat per la Llei i que no apareix expressament regulat en el Codi Civil, però si està acceptat i reconegut en el Reglament Hipotecari i en la Llei d’Arrendament Urbans (LAU).

A les habituals clàusules d’un contracte d’arrendament (durada del contracte, descripció de l’immoble, renda, fiança, etc.) cal afegir els següents pactes:

  • Determinar l’habitatge objecte de la compravenda.
  • Assenyalar el preu i la forma en què es realitzarà el pagament.
  • Marcar el termini per a exercitar el dret d’opció.
  • De manera opcional, es pot pactar el pagament d’una prima inicial per part de l’arrendatari que sol descomptar-se del preu de final.

Com funciona un contracte d’arrendament amb opció de compra?

Una vegada signat el contracte de lloguer amb opció de compra, ja està tot configurat per a realitzar la compravenda, només depenent de l’inquilí que es materialitzi o no. Durant el termini fixat en el contracte, el propietari no pot vendre l’habitatge a un tercer. Mentre no s’exercita l’opció de compra, el contracte es desenvolupa com un contracte d’arrendament normal.

Cal aclarir que el termini per a exercir l’opció de compra té caducitat, no podent dur-se a terme la mateixa si no s’exercita a temps el dret d’opció. Per això, es recomana que es deixi constància de la comunicació del dret a l’arrendador.

Avantatges del contracte de lloguer amb opció de compra

Per a l’arrendador, pot suposar donar sortida ràpida a l’habitatge en un moment difícil del mercat. Sent una manera d’assegurar-se a venda, o en cas contrari, quedar-se amb la prima sempre que s’establís en el contracte. A més, s’assegura que els inquilins cuidaran de l’immoble i el milloraran, ja que pot ser la seva futura llar. Al mateix temps el propietari es pot continuar beneficiant pels avantatges fiscals per llogar un habitatge.
Per a l’inquilí, els diners que es lliura mensualment no és a fons perdut, si no que va destinat a descomptar-lo del preu de compra acordat. És una manera d’estalviar mentre es gaudeix de l’habitatge, ja que la quantitat que es paga mensualment es resta del preu de compra en tot o en part. De cara al finançament, el banc té major seguretat ja que es tenen dades de solvència de l’inquilí. Amb la signatura del contracte, l’inquilí s’assegura l’opció en el moment que així ho decideixi.

Inconvenients de l’arrendament amb opció a compra
En estipular-se un preu de venda de l’immoble i en quedar reflectit en el contracte, tant e propietari com l’inquilí està sotmès a les variacions dels preus de mercat, podent sortir guanyant o perdent en el moment de la compravenda.

La quantitat mensual a pagar és superior al preu normal de lloguer, en cas de no materialitzar-se la compra es perden les quantitats lliurades, inclosa la prima inicial, si es va pactar.
El propietari no podrà vendre l’habitatge a una altra persona mentre existeix el contracte amb opció a compra en vigor.
Si l’amo deixa de pagar la hipoteca i l’habitatge és embargat pel banc, aquest té prioritat davant l’inquilí a l’hora de comprar l’immoble.
Si té qualsevol consulta sobre aquest tema no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i l’assessorarem sobre el seu cas en concret.

 

 

Joan Carles Díez
Administrador de Finques
Departament d’ Inversió immobiliària

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.