In Tax

La Comissió Europea ha decidit portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per imposar mesures desproporcionades per no notificar els béns o drets posseïts a l’estranger.

El 31 d’octubre de 2012 entrava en vigor a Espanya la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau que va introduir l’obligació de presentar el “famós” model 720, això és, a realitzar per tots els residents fiscals a Espanya una declaració anual informativa dels béns i drets situats a l’estranger dins d’un termini determinat. La no presentació d’aquest model 720 dins del termini establert legalment comporta unes implicacions oneroses i desproporcionades:

  1.  imputar-se automàticament un guany patrimonial no justificat pel valor dels béns i drets tinguts a l’estranger, a integrar en la base liquidable general, a l’últim dels exercicis que no li hagués prescrit, sense que cap prova acreditativa de la prescripció de la renda que els va generar pugui fer decaure els efectes de la norma. Això comporta, que si s’oblida o no es presenta el model 720 s’hagi d’haver de tributar pel valor d’aquests béns a Catalunya, actualment a un tipus de gravamen màxim del 48%.
    Si aquests béns o drets es trobessin situats a Espanya, no hauria de realitzar-se aquesta imputació si el contribuent acredita que era titular dels béns o drets en un període prescrit de l’impost.
  2.  Una sanció del 150% sobre la quota a ingressar sobre l’IRPF resultant d’aquesta imputació.
  3.  Unes sancions formals, de com a mínim 10.000€, per la falta de presentació d’aquest model.

Aquestes sancions juntament amb la imputació porten a uns imports a pagar a l’Administració Tributària Espanyola que supera en molts casos el valor total dels béns posseïts a l’estranger.

L’exposició de motius de l’esmentada Llei 7/2012 adduïa que les raons per a la introducció d’aquestes mesures eren literalment: la globalització de l’activitat econòmica general i, la financera en particular, així com la llibertat de circulació de capitals, juntament amb la reproducció de conductes fraudulentes.

En 2013, diversos ciutadans, associacions…van interposar denúncia contra Espanya davant la Comissió Europea per vulneració de la normativa espanyola. Les peticions van ser admeses a tràmit per la Comissió Europea. En 2015, mitjançant carta d’emplaçament, la Comissió Europea va informar les autoritats espanyoles corresponents sobre la possible incompatibilitat amb el Dret de la Unió Europea d’aquestes mesures. La Comissió no qüestionava el dret d’Espanya a imposar obligacions d’informació respecte dels béns i drets situats a l’estranger, sinó la proporcionalitat d’alguns dels seus aspectes i del règim sancionador connex.

En 2016, les autoritats espanyoles van respondre negant l’existència d’una vulneració del Dret de la Unió Europea.

El 15 de febrer de 2017, la Comissió Europea va emetre un Dictamen motivat en el qual va concloure que aquestes mesures incomplien les obligacions que li incumbeixen a Espanya en virtut del Tractat del Funcionament de la Unió Europea i de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa, va convidar al Regne d’Espanya al fet que adoptés les mesures requerides per a ajustar-se al dictamen motivat, això és, modifiqués la normativa perquè fos conforme a les llibertats comunitàries, tals com la lliure circulació de capitals o la llibertat d’establiment, entre altres. De no rebre’s una resposta satisfactòria en el termini de dos mesos, la Comissió podia portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Espanya no va reaccionar i no va modificar la seva normativa. Per això, el 6 de juny de 2019, la Comissió Europea ha decidit portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per imposar mesures desproporcionades per no notificar els béns o drets posseïts a l’estranger. La Comissió Europea ha trigat més de dos anys a denunciar a Espanya davant el Tribunal.

És el moment per a aquells que van regularitzar extemporàniament o han estat regularitzats per l’Administració Tributària Espanyola pels béns i drets tinguts a l’estranger que no van ser informats en el model 720 dins del termini establert, a realitzar el corresponent procediment davant l’Administració Tributària per a sol·licitar que els retornin els imports satisfets a aquesta Administració per l’aplicació d’aquestes mesures.

Si desitja més informació sobre aquest tema no dubti a contactar amb nosaltres perquè li puguem donar més informació sobre la seva situació particular.

 

 

Emma S. Corretger
Advocada

Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.