In Private Law

Enfront del testament, la institució del pacte successori permet excloure possibles sorpreses una vegada produïda la defunció, al moment d’obrir el testament.
A diferència del que ocorre amb el testament, el pacte successori és essencialment irrevocable. Per això, tret que els seus atorgants decideixin modificar el pacte successori o resoldre-ho, no perdrà vigència. No podrà ser modificat o variat de forma unilateral.

Vegem en què consisteix el pacte successori.

¿Qué es el pacto sucesorio?

La definició la trobem en l’article 431.1 del Codi Civil de Catalunya i el primer que ha de tenir-se en compte és que, a diferència del testament, en el pacte successori intervenen com a mínim dos o més persones.

Del que es tracta, en definitiva, és que mitjançant aquesta figura una persona pugui disposar la seva successió instituint un hereu (o varis) o realitzant una atribució particular a favor d’algú (per exemple, un llegat); i una altra persona (o diverses) accepta la disposició efectuada al seu favor.

L’ordenació de l’última voluntat del causant pot fer-se amb la mateixa amplitud que en un testament, per la qual cosa podran imposar-se, per exemple càrregues sobre els afavorits tals com les de cura i atenció d’algun dels atorgants o de tercers; la del manteniment de l’empresa familiar o l’establiment professional.

En escriptura pública i publicitat

Els pactes successoris han d’atorgar-se en escriptura pública perquè siguin vàlids. Una vegada atorgada l’escriptura pública, el Notari ho comunicarà al Registre d’Actes d’Última Voluntat com ocorre amb els testaments.

A més, el pacte successori serà inscribible en el Registre de la Propietat, podran fer-se constar en el llibre registro de socis o en el llibre registro d’accions nominatives i fins i tot pot fer-se constar l’existència del mateix en el Registre Mercantil amb l’abast i de la forma que la llei estableix per a la publicitat dels protocols familiars, sense perjudici que constin, a més, les clàusules estatutàries que es refereixin al mateix.

Qui poden atorgar un pacte successori?

D’acord amb el que es disposa en l’article 431.2 del Codi Civil de Catalunya:

Pot atorgar-se pactes successoris sol amb les següents persones:

  • El cònjuge o futur cònjuge.
  • La persona amb qui conviu en parella estable.
  • Els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau, en tots dos casos tant per consanguinitat com per afinitat.
  • Els parents per consanguinitat en línia directa o en línia col·lateral, dins del segon grau, de l’un altre cònjuge o convisquent.

Fixem-nos en què es parla de atorgant, que no d’afavorits, doncs els afavorits poden ser terceres persones que no concorren a l’acte i en relació amb les quals únicament es demana que sobrevisquin al temps de morir el causant.

Finalment, com és lògic, els atorgants hauran de ser majors d’edat i gaudir de plena capacitat d’obrar.

I si els atorgants canvien d’opinió?

Est és el punt pel qual en molts escenaris, el pacte successori és avantatjós respecte del testament. Vegem per què.

Si els atorgants es posen d’acord a deixar sense efecte, o a modificar aspectes concrets del pacte successori, podran fer-ho sense problemes, per descomptat, en escriptura pública. Però el citat acord de tots els atorgants serà necessari.

Això significa, i així ho ha previst expressament la norma, que la modificació o resolució d’un pacte successori no serà possible a partir del moment en què mori un dels atorgants.

No obstant això això, si va haver-hi més de dos atorgants, solament es requerirà l’acord unànime entre aquells als qui afecti la concreta modificació o resolució.

Podria revocar-se el pacte successori per la voluntat d’un sol atorgants?

Com hem vist, l’essència del pacte successori és la seva irrevocabilitat, doncs a diferència del testament (unilateral), el pacte successori és un acord entre 2 o més persones. Conseqüència d’això és que si no existeix consens o unanimitat en els atorgants de cara a la modificació o revocació del pacte successori, aquesta possibilitat haurà de fonamentar-se en alguna previsió que s’hagi contemplat en el propi pacte.

La revocació del tot o d’una part del pacte successori vàlid exigirà que concorri un motiu vàlid, i mai serà tan senzill com la modificació o revocació de la voluntat plasmada en testament. Com a última prevenció, a fi d’evitar abusos, es contempla que la revocació haurà de promoure’s en el termini de 4 anys des que aparegués la causa (sota pena de caducitat), i que qualsevol revocació haurà de notificar-se als afectats, que disposaran del termini d’un mes per oposar-se a això. Formulada, si escau oposició pels afectats, l’interessat vindrà obligat a interposar acció judicial en el termini d’un any.

Podrà el pacte successori veure’s afectat en cas de crisi matrimonial o de convivència?

Com a regla general, l’article 431.17 del Codi Civil de Catalunya estableix que la nul·litat del matrimoni, la separació, el divorci, o l’extinció de la parella estable, de qualsevol dels atorgants, no alterarà l’eficàcia dels pactes successoris (a diferència del que ocorre amb els testaments), tret que s’hagués pactat expressament una altra cosa.

Conclusions

De la regulació de la institució del pacte successori en el dret català es deriva que estem davant un instrument de fabulosa utilitat en moltes de les situacions que d’ordinari es presenten en la vida de les persones.

Pensem, per exemple, en el cas que es busqui preservar la continuïtat i indivisibilitat de l’empresa o negoci familiar en generacions futures; o en els supòsits en què es pretengui, per exemple, en un escenari de crisi conjugal o afectiva, assegurar que la titularitat d’un determinat ben compartit recaurà en un determinat descendent comú; o simplement, es desitgin vincular les disposicions successòries de diverses persones de manera que no pugui una d’elles prendre un camí independent sense el coneixement dels altres.

 

Elisa Ayguavives
Advocada
Departament de Private Law

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.