In Private Law

El passat 13 de desembre de 2017, es va aprovar una Proposició de Llei mitjançant la qual es dotarà als animals d’un estatus jurídic diferent al de les coses i les plantes, perquè passin a ser considerats éssers vius.

D’aquesta manera, es modificarà el règim jurídic dels animals en el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, amb l’objectiu que les mascotes siguin considerades subjectes de dret. Aquesta reforma posa a la legislació espanyola a l’altura de països europeus com, Alemanya, Àustria, Suïssa, França o Portugal, pioners a canviar la consideració legal dels animals com a objectes.

Malgrat això, el text de la pròpia proposició reconeix que els animals seguiran considerant-se propietats objecte de comerç, sempre que no afecti a la condició reconeguda d’éssers sensibles, devent els seus propietaris, evitar el seu maltractament, abandó o mort cruel i innecessària.
En relació amb el Codi Civil, es planteja que en el seu actual article 333, segons el qual “totes les coses que són o poden ser objecte d’apropiació es consideren com a béns mobles o immobles”, es concreti que els animals no són coses, “sinó éssers dotats de sensibilitat, la qual cosa no implica que en determinats aspectes no s’apliqui supletòriament el règim jurídic de les coses”.
La Llei Hipotecària, planteja canviar el seu article 11, per impedir que s’estengui la hipoteca als animals col·locats o destinats en una finca dedicada a l’explotació ramadera, industrial o d’esbarjo i, així mateix, es prohibeix el pacte d’extensió de la hipoteca als animals de companyia.
Finalment, es vol canviar l’article 605 de la Llei d’Enjudiciament Civil, per declarar “absolutament inembargables” als animals de companyia en atenció a l’especial vincle d’afecte que lliga als animals de companyia amb la família amb la qual conviuen.
Així mateix, en relació amb les normes relatives a separacions, divorcis o crisis matrimonials, s’introdueixen preceptes destinats a concretar el règim de custòdia dels animals de companyia. Això significa que un jutge prendrà la decisió de a qui lliurar la cura de l’animal, així com la possibilitat d’una custòdia compartida.

S’ha aconseguit un gran avanç per als drets dels animals i és positiu que s’analitzi com a necessària, la consideració que els animals senten, pateixen, sofreixen…VIUEN. Encara que, en la pràctica, els que per a molts són considerats “els millors amics de l’home”, seguiran rebent l’estatut jurídic d’objecte.

Quina gran paradoxa.

Iciar Vilarrubias
Advocada
Departament de Private Law

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.