In Tax

El Govern està preparant la transposició de la Directiva DAC 6 que obliga els intermediaris fiscals a informar l’administració tributària dels esquemes transfronterers de planificació fiscal agressiva.

El 5 de juny de 2018, es va publicar en el DOUEla Directiva 2018/822 del Consell de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació, coneguda com a Directiva d’Intermediaris Fiscals o DAC 6.

Espanya ha realitzat el tràmit de consulta pública prèvia per a la transposició al dret intern de la Directiva abans del 31 de desembre, que obligarà a partir de l’1 de juliol de 2020 a informar els intermediaris fiscals (advocats, economistes, assessors fiscals, entitats d’inversió, bancs), l’administració tributària, que dissenyin i promoguin esquemes transfronterers de planificació fiscal agressiva per als seus clients, ja siguin esquemes genèrics per a la comercialització, o dissenyats a mesura per a un supòsit en particular. Posteriorment, les administracions tributàries europees intercanviaran la informació, de manera automàtica, amb la resta dels Estats membres.

La Directiva conté alguns efectes retroactius que poden generar vulneració de drets fonamentals, perquè els intermediaris puguin quedar obligats a comunicar mecanismes transfronterers que han estat executats (ja sigui totalment o parcialment) amb anterioritat a l’aprovació de la legislació nacional o abans de l’1 de gener de 2020.

La posada en pràctica de les obligacions d’informació contingudes en la Directiva afectarà de forma considerable a la relació professional existent entre els assessors fiscals i els seus clients, i exigirà la reconsideració i reforçament dels mecanismes de control intern, així com el desenvolupament d’adequats protocols d’actuació i informació tant per als intermediaris fiscals com per a determinats contribuents. La majoria dels assessors fiscals hem manifestat la nostra preocupació en relació amb la possible vulneració del secret professional assisteix als contribuents i que pot veure’s compromès amb l’aplicació de la normativa derivada de la Directiva DAC 6.

La DAC 6 estableix que l’obligat tributari al qual se li requereix la revelació dels mecanismes transfronterers és l’intermediari fiscal. No obstant això, juntament amb els supòsits d’exclusió i exempció, la Directiva estableix la possibilitat que cada Estat acordi una dispensa de l’obligació quan l’obligació d’informar vulnera la prerrogativa de secret professional en virtut del Dret nacional de l’Estat membre. Aquesta dispensa no suposa una exclusió de l’obligació d’informar sinó únicament una translació de l’obligació de revelació al destinatari dels seus serveis.

La Directiva estableix l’obligació de revelació de mecanismes únicament en el supòsit en què tinguin la consideració de mecanismes transfronterers, si bé l’administració espanyola pot tenir la temptació d’estendre aquesta obligació a l’àmbit domèstic. Ara bé la transposició de les obligacions establertes en la Directiva exigirà una determinació de l’abast sobre alguns conceptes jurídics indeterminats, així la necessària seguretat jurídica exigirà precisar què ha d’entendre’s per “mecanisme”, quan concorre el caràcter de “transfronterer”, qui té la condició de “participant” en un mecanisme, com determinar el “valor” del mecanisme reportable, quins elements permeten establir que el mecanisme és “potencialment elusorio” en relació als seus senyals distintius.

Sens dubte estem davant un nou pas amb vista al principi de transparència de les operacions fiscals, en un procés que va començar en 2002 i que pretén completar la seva aplicació en tots els àmbits, si bé entenem que hauria d’acompanyar-se de la necessària relació cooperativa entre l’Administració tributària i els contribuents en honor de la seguretat jurídica, extrems que desitgem s’incorporin a la normativa espanyola que veurà la llum pròximament.

 

 

Carlos Meñoz
Advocat

Departament de Tax internacional

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.