In Private Law

La cuarta viudal es la institución que tiene como finalidad principal la de compensar al cónyuge viudo por el desequilibrio causado por la defunción de su cónyuge, y para ello se le reconoce el derecho a obtener una parte de la herencia para la satisfacción de sus necesidades.

El llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions reconeix una sèrie de drets al cònjuge vidu que examinarem en dos articles. Les dues institucions hereditàries que reconeixen els drets del cònjuge vidu són la quarta vidual i l’usdefruit universal. Aquest primer article versarà sobre la figura de la quarta vidual, una figura tradicional de la legislació catalana que va experimentar canvis importants amb l’entrada en vigor del llibre quart.

Per a entendre el concepte, la quarta vidual és la institució que té com a finalitat principal la de compensar al cònjuge vidu pel desequilibri causat per la defunció del seu cònjuge, i per a això se li reconeix el dret a obtenir una part de l’herència per a la satisfacció de les seves necessitats.

Un dels canvis més importants introduïts pel llibre quart és l’ampliació del concepte de quarta vidual, ja que a partir de la nova norma no només inclourà al cònjuge vidu, sinó s’amplia al membre supervivent d’una unió estable de parella. Pel que fa a la seva finalitat, tal com acabem de fer esment, el llibre quart defensa la satisfacció de les necessitats del cònjuge vidu o parella supervivent.

Es reconeix el dret a obtenir la quantitat precisa per a atendre les seves necessitats al cònjuge vidu o convivent en parella estable “que, amb els béns propis, els que puguin correspondre-li per raó de liquidació del règim econòmic matrimonial i els que el causant li atribueixi per causa de mort o en consideració a aquesta, no tingui recursos econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats”. La determinació de les necessitats es farà tenint en compte el nivell de vida que gaudia durant el matrimoni o convivència, així com altres paràmetres anàlegs als previstos per a la pensió compensatòria.

Es regula també les causes d’exclusió del dret a la quarta vidual, en primer lloc no podrà reclamar la quarta vidual el cònjuge que al moment de l’obertura de la successió “estava separat d’aquest legalment o de fet o si estava pendent una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, tret que els cònjuges s’haguessin reconciliat”, tampoc podrà reclamar la parella supervivent que estigués separat de fet del causant en el moment de la seva mort.

Un dels canvis més importants introduïts pel llibre quart és l’ampliació del concepte de quarta vidual, ja que a partir de la nova norma no només inclourà al cònjuge vidu, sinó s’amplia al membre supervivent d’una unió estable de parella

La quarta vidual no és un dret legitimari, per la qual cosa de considerar el cònjuge vidu o parella supervivent que tenen dret a obtenir-ho i que concorren els requisits establerts per llei, haurà de reclamar-ho als hereus. El pagament de la quarta vidual per part dels hereus podrà realitzar-se tant en diners com en béns de l’herència. Tant per al càlcul com per al pagament es fa remissió a les normes per al càlcul de la legítima, permetent-se així mateix la reducció i supressió de llegats i donacions.

Per a limitar la quantitat corresponent a la quarta vidual, la llei estableix com a màxim la quarta part de l’actiu hereditari líquid.

Finalment, quant a l’extinció del dret a reclamar la quarta vidual s’estableixen quatre supòsits:

  • La renúncia del cònjuge vidu o parella supervivent al dret a la quarta vidual després de la mort del causant
  • El matrimoni o convivència marital amb una altra persona després de la mort del causant, sempre que es produeixi abans d’haver exercit el dret de reclamació
  • La mort del cònjuge vidu o parella supervivent sense haver exercit en vida el dret de reclamació
  • La suspensió o privació de la potestat del cònjuge vidu o parella supervivent, per causa que li sigui imputable, sobre els fills comuns amb el causant.
  • Finalment a més de les causes d’extinció del dret a reclamar la quarta vidual, s’estableix un termini de prescripció per a la pretensió, que és de tres anys a comptar des de la mort del causant.

Per al càlcul de la quarta vidual cal tenir en compte les normes contingudes en la llei, per la qual cosa és recomanable l’assessorament legal per part d’un advocat. Així mateix, en cas d’exercir l’acció de reclamació aquesta haurà de realitzar-se en via judicial, i en aquest cas, l’assistència d’advocat és obligatòria. Des del nostre departament de Private Law podem prestar l’assessorament necessari.

 

 

Cristina Bilbao
Advocada

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.