In Private Law

L’usdefruit universal és un mecanisme de protecció del cònjuge vidu, es concedeix al cònjuge vidu o convivent supervivent, quan concorre a la successió intestada amb fills del mort.

En l’article anterior tractem la figura de la quarta vidual, que és la institució que té com a finalitat principal la de compensar al cònjuge vidu pel desequilibri causat per la defunció del seu cònjuge. En aquest article estudiarem una altra institució hereditària que reconeix drets al cònjuge vidu en el Codi Civil de Catalunya, l’usdefruit universal.

El llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions recull els drets del cònjuge vidu en la successió. En el cas que no existeixin disposicions testamentàries per la qual hagi de regir-se la successió, i per tant, aquesta sigui intestada, s’estarà a el que s’estableix en el Codi Civil de Catalunya, que serà aplicable sempre que la persona morta tingui veïnatge civil català.

Com a novetat introduïda pel llibre quart, i tal com passava amb la institució de la quarta vidual, s’equipés el cònjuge vidu al convivent en parella estable supervivent, per tant tots dos gaudiran dels mateixos drets successoris. i cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent, concorre a la successió intentada amb fills o descendents de la persona morta, se li reconeix el dret a l’usdefruit universal de l’herència, lliure d’obligació de prestar fiança. Així, en cas de no existir fills o descendents que concorrin a la successió, l’herència es defereix al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent, conservant els pares del mort, el dret a la legítima.

El dret d’usdefruit universal s’estén a tota l’herència, incloent les legítimes. No obstant això, s’exclouen els llegats que van ser ordenats en codicilio, les atribucions particulars ordenades en pacte successori, ni les donacions per causa de mort.

En cas que a l’herència concorrin fills menors d’edat, dels quals el cònjuge vidu o convivent supervivent sigui el representant legal, aquest pot exercir la seva representació per a l’acceptació de l’herència, sense necessitat de la intervenció d’un defensor judicial, i adjudicar-se l’usdefruit universal.

El dret d’usdefruit universal s’extingirà per les causes generals d’extinció de l’usdefruit, contingudes en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, com són la mort de l’usufructuari o la pèrdua dels béns usufructuados. No obstant això, la llei preveu expressament que el dret d’usdefruit no es perdrà en cas de contreure nou matrimoni o conviure amb una altra persona.

Com a novetat important i per a la millora de la posició del cònjuge vidu o convivent supervivent s’introdueix la possibilitat de commutar l’usdefruit. En el termini d’un any, el cònjuge vidu o convivent supervivent pot optar per commutar l’usdefruit universal per l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència i, a més, l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar. Aquest dret s’extingirà una vegada s’accepti de forma expressa l’adjudicació d’usdefruit universal.

El dret d’usdefruit universal s’estén a tota l’herència, incloent les legítimes

Per a poder realitzar el càlcul de la quarta part alíquota de l’herència es parteix del valor dels béns de l’actiu hereditari líquid en el moment de la mort del causant i es descompten els béns disposats en codicil o pacte successori, però no les legítimes. Aquesta part es pot pagar mitjançant l’adjudicació de béns de l’herència o directament amb diners. La forma de pagament serà a elecció dels hereus.

El dret a l’usdefruit universal no s’esdevingui quan el cònjuge vidu o convivent supervivent manca de dret a succeir. En el cas del cònjuge vidu, aquest n tindrà dret a succeir, i per tant no serà beneficiari de l’usdefruit universal, si en el moment de l’obertura de la successió estava separat d’aquest legalment o de fet o si estava pendent una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, tret que els cònjuges s’haguessin reconciliat. D’altra banda, en el cas del convivent supervivent, aquest mancarà de dret a succeir si estava separat de fet del causant en el moment de la defunció d’aquest.

Com hem indicat, aquests drets de cònjuge vidu es reporten en els casos de successió intestada, és a dir, quan no existeix testament atorgat pel causant, i per tant la successió es regirà per les disposicions recollides en el Codi Civil de Catalunya. En cas de voler establir de forma concreta la disposició de béns, és important disposar d’un testament, per això des del nostre departament de Private Law li oferim l’assessorament necessari.

 

 

 

Cristina Bilbao 
Advocada

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.