In Corporate

La regulació de com i en quines condicions podrem expulsar a un soci la trobarem a la Llei de societats de capital (articles 346 a 359) i de manera específica en els estatuts de la societat. L’exclusió del soci requereix del corresponent acord de la junta general, i en alguns casos, segons veurem, requerirà d’una resolució judicial ferma.

Les causes d’exclusió del soci són diferents per a les SA i per a les SRL.

Causes d’exclusión en la SL

  1. Incompliment voluntari i culpable de l’obligació de realitzar prestacions accessòries.
  2. Infracció de la prohibició de competència per part del soci-administrador.
  3. Condemna per sentència ferma al soci-administrador a indemnitzar a la societat pels danys i perjudicis causats per actes contraris a la Llei o als estatuts, o realitzats sense la deguda diligència (acció social de responsabilitat).

Els estatuts poden incorporar altres causes d’exclusió de forma concreta i precisa, ja sigui en la seva constitució o amb posterioritat, si bé serà necessari el consentiment de tots els socis, i sempre que contemplin causes que suposin un incompliment dels seus deures o obligacions envers la societat.

Causes d’exclusió en la SA

La LSC estableix un únic supòsit d’exclusió quan l’accionista es trobi en situació de mora en relació A la societat, com per exemple per al pagament dels desemborsaments pendents a la societat.

Amb la reforma de la LSC de 2011 s’admet la possibilitat per la SA que els estatuts estableixin altres causes d’exclusió, si bé han de ser concretes i precises, en el sentit de l’incompliment de les obligacions socials, transgressió de deures de fidelitat o confidencialitat, o alteracions en la situació personal dels socis als quals s’assigni rellevància per a la societat.

Procedimient

L’exclusió d’un soci requereix acord de la junta general:

  • Per a les SL requereix una majoria dels vots que representin almenys dos terços (2/3) de les participacions socials, tret que els estatuts estableixin una majoria superior. El soci al què es pretén excloure si bé pot assistir a la Junta, no pot exercir el dret de vot i les seves participacions es dedueixen del capital social per al còmput de la majoria de vots necessària. La votació no serà secreta.
  • Per les SA requereix una majoria ordinària dels vots dels accionistes, si bé a diferència de la SL la prohibició d’exercir el dret de vot del soci a excloure solament serà aplicable si està prevista en els estatuts.

Si el soci a excloure té una participació igual o superior al 25% del capital social no és suficient l’acord d’exclusió, sinó que ha de complementar-se amb una resolució judicial ferma, que es configura com un mecanisme de garantia, i mentre aquesta no es produeix el soci manté tots els seus drets.

El requisit addicional d’una resolució judicial no serà exigible quan el soci a excloure és alhora administrador i se’l condemni a indemnitzar a la societat per danys i perjudicis.

Efectes

Com a primera conseqüència el soci afectat per l’acord d’exclusió perd la seva condició de soci i els drets inherents a aquesta condició.

El soci exclòs té dret a rebre el valor raonable de les seves accions (valor real o valor de mercat determinat per expert independent o segons el preu mitjà de cotització de l’últim trimestre), les accions del qual la societat adquirirà o amortitzarà mitjançant reducció de capital social.

Si l’exclusió es produeix per acord de la junta general, la pèrdua de la condició de soci té lloc el dia de la celebració d’aquesta junta si el soci ha assistit a la reunió, i en defecte d’assitència des que rebi la notificació de l’acord. Si l’exclusió és judicial els efectes es produeixen des de la fermesa la sentència.

S’estableix una responsabilitat del soci exclòs per l’import reemborsat respecte dels deutes socials subscrits abans del reemborsament. Aquesta responsabilitat es mantindrà vigent durant un termini de 5 anys.

Exemples

Tenir un soci que, sense estar empleat per la societat, desenvolupa una activitat paral·lela amb el mateix objecte. No realitza necessàriament competència deslleial, però pot establir-se com a incompatible en els estatuts.

  • Exclusió de soci quan hagi estat condemnat penalment per sentència ferma encara que la societat no sigui la perjudicada, amb la finalitat de preservar la reputació de l’entitat.
  • La possibilitat d’excloure un soci per la pèrdua o canvi de determinades situacions personals, per exemple qualificació professional o membre d’una determinada institució.
  • No és possible establir causes contràries a l’ordre públic, com per exemple l’embargament de les seves accions, o haver-les adquirit a través d’execució contra una persona que prèviament era soci.

L’exclusió del soci no ha d’entendre’s com una sanció, sinó com un remei per evitar situacions perjudicials per a la societat com a conseqüència del canvi en les situacions personals dels socis, o modificació de la confiança entre ells, que poden dificultar el compliment de la fi social.

Manel Casal
Advocat
Departament de Corporate

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.