In Andorra

El Govern el dia 5 de setembre de 2018 va aprovar el Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

Aquest text desenvolupa el que disposa la Llei 14/2014, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i dona compliment a les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI) i d’altres normatives i directives europees. Alhora, desenvolupa els procediments per subministrar al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions la informació relativa als beneficiaris efectius de les entitats inscrites, i garanteix que aquesta informació es mantingui actualitzada i sigui precisa.

També es regula el procediment d’accés a aquesta informació per part de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) i altres autoritats competents, dels subjectes obligats i de les persones i les organitzacions que acreditin un interès legítim i que es formularà per escrit.

De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 14/2017 el beneficiari efectiu és:
La persona o persones físiques que controlin en últim terme el client i/o la persona o persones físiques per compte de les quals es realitza l’operació o l’activitat. El beneficiari efectiu inclou, com a mínim:

  • En el cas de les persones jurídiques:

La persona o persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o el control d’una persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta d’un percentatge suficient d’accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres d’accions al portador, o mitjançant el control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que estiguin subjectes a requisits d’informació d’acord amb normes internacionals que garanteixin l’adequada transparència de la informació sobre la propietat.

El fet que una persona física tingui almenys una participació del 25%.

El fet que una societat que estigui sota el control d’una o diverses persones físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una participació al capital social del 25%.
En cas que, una vegada esgotats tots els mitjans possibles i sempre que no hi hagi motius de sospita, no s’identifiqui a cap persona conforme a l’apartat anterior o en cas que hi hagi dubtes que la persona o persones identificades siguin els beneficiaris efectius, ho serà la persona o persones físiques que exerceixin la direcció efectiva mitjançant altres mitjans.

En cas que no s’hagi identificat a cap persona física conforme a l’incís anterior, esdevindrà beneficiari efectiu la persona física que actuï com a conseller delegat o amb poders executius equivalents. Els subjectes obligats han de conservar registres de les mesures preses per identificar el beneficiari efectiu conforme als incisos anteriors.

  • En el cas dels fideïcomisos:

El beneficiari efectiu serà el fideïcomitent; el fideïcomissari o fideïcomissaris; el protector, en el que cas que n’hi hagi; els beneficiaris; o quan els beneficiaris de l’entitat o l’estructura jurídiques estiguin encara per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s’ha creat o actua principalment l’entitat o l’estructura jurídiques; o qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d’altres mitjans.

Si es tracta d’entitats jurídiques com les fundacions, i d’estructures jurídiques similars als fideïcomisos, estan incloses en aquesta categoria la persona o persones físiques que exerceixin un càrrec equivalent o similar als contemplats en el cas dels fideïcomisos.

Així, les entitats jurídiques hauran de declarar obligatòriament en els registres qui són els beneficiaris efectius i l’obligació de portar un llibre registre dels beneficiaris efectius que hauran de subministrar al registre corresponent. La Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig exigeix identificar els beneficiaris efectius a partir de l’1 de gener de 2018 i el reglament estableix aquesta obligació per abans del 31 de desembre de 2018. Aquesta obligació exigeix inscriure a més dels socis, els beneficiaris efectius de les societats, sucursals, fundacions i associacions andorranes.
Per les futures creacions de societats, sucursals i associacions andorranes i modificacions d’estructures disposarem de 15 dies per a la seva inscripció. No obstant això, el notari que autoritza l’escriptura pública de constitució pot trametre directament les dades dels beneficiaris efectius mitjançant el mandat dels membres de l’òrgan d’administració.
Pel que fa a modificacions d’estructures que no requereixen l’atorgament d’escriptura pública a Andorra, el termini s’amplia a 2 mesos.

En el cas de les fundacions disposarem de 3 dies, i igualment el notari que autoritza l’escriptura pública pot trametre directament les dades.

Finalment, les societats, sucursals, associacions i fundacions ja constituïdes hauran d’inscriure els beneficiaris efectius abans del 31 de desembre de 2018.

 

Meritxell Alarcón
Advocada
Virtus Advocats

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.