In Wealth Management

La Llei de l’Impost sobre Societats preveu un règim fiscal especial per a aquelles entitats que tinguin com a activitat econòmica principal arrendament d’habitatges. Es tracta d’un règim fiscal molt atractiu, però amb uns requisits molt marcats, el compliment exhaustiu dels quals marcarà l’aplicabilitat d’importants beneficis fiscals.

Podran acollir-se a aquest règim aquelles societats que hagin construït, promogut o adquirit habitatges, sempre que sigui el lloguer d’aquests habitatges la seva activitat principal. A més, la llei assimila a habitatges els trasters, mobiliari i un màxim de dues places d’aparcament que siguin arrendats juntament amb l’habitatge.

Per a la correcta aplicació d’aquest règim fiscal, serà necessari el compliment dels següents:

Requisits:

  1. El nombre d’habitatges arrendats o oferts en arrendament haurà de ser, a tot moment, igual o superior a vuit.
  2. Els habitatges han de mantenir-se arrendats o oferts en arrendament durant, almenys, 3 anys.
  3. L’activitat d’arrendament i, si escau, la de promoció immobiliària haurà de ser objecte de comptabilització separada per a cada immoble. La comptabilitat haurà de reflectir la rendibilitat individualitzada de cadascun dels immobles arrendats.
  4. En cas que es desenvolupin activitats complementàries a la d’arrendament d’habitatges, aquesta ha de ser la principal, suposant, com a mínim, el 55% de les rendes que s’obtinguin en el període impositiu. Per al càlcul d’aquest 55% no es tindran en compte les rendes derivades de la transmissió dels immobles arrendats una vegada transcorreguts els 3 anys de manteniment. En cas de no aconseguir-se aquest 55%, també podrà aplicar-se el règim si almenys el 55% de l’actiu de l’entitat és susceptible de generar rendes amb dret a l’aplicació d’aquest règim fiscal especial.
  5. Haurà de comunicar-se l’opció per l’aplicació del règim especial a l’Agència Tributària.
  6. Aquest règim fiscal especial no és compatible amb els altres règims fiscals especials prevists en el títol VII, a excepció del de consolidació fiscal, transparència fiscal internacional, arrendament financer i fusions, escissions, aportacions d’actiu i bescanvi de valors. A més, la Llei preveu que en cas que a la societat li fos aplicable el règim d’entitats de reduïda dimensió, podrà optar per l’aplicació de qualsevol dels dos règims.

Bonificacions:

Es preveu una bonificació del 85% del rendiment dels habitatges arrendats, la qual cosa suposa una tributació efectiva d’un 3,75%. Haurem de diferenciar els rendiments de

l’activitat d’arrendament d’habitatges i imputar-li la proporció de despeses comunes amb altres activitats en funció dels ingressos.

Exemple:

Vegem, en el següent exemple pràctic el funcionament del règim:

Càlcul del règim especial:

Estalvi aplicant el règim especial: 13.366 €

Com veiem, ens trobem en un règim fiscal molt interessant que suposa un estalvi en la tributació d’aquestes rendes considerable i que hem de tenir molt en compte. A més, en el cas de patrimonis familiars, les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges podran complir perfectament tots els requisits perquè els sigui aplicable la reducció del 95% per empresa familiar de l’impost de successions i donacions i l’exempció en patrimoni, l’explicació del qual podeu trobar en aquest post.

Carlos Muñoz
Advocat
Departament de Wealth
Management

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.