In Andorra

El passat dia 19 d’abril el Parlament andorrà va aprovar la modificació de l’impost sobre societats, que suposa un pas més en l’harmonització del sistema fiscal andorrà al seu entorn, d’acord amb les directrius OCDEi ECOFIN.

La Llei de l’impost sobre societats de 2010 preveia diversos règims especials per a determinades activitats:

 • L’explotació internacional d’actius intangibles (patent box)
 • La intervenció en el comerç internacional (trading)
 • La gestió i la inversió financera intragrup (cash polling)
 • La tinença de participacions en societats estrangeres (holding)

Aquests règims permetien obtenir una exempció en la tributació o tributar a un tipus efectiu del 2%.

L’evolució de la fiscalitat internacional d’ençà l’any 2010, d’acord amb les directrius del programa BEPS de l’OCDE i el Codi de conducta sobre de fiscalitat de les empreses de la UE, han posat de manifest que els règims de l’impost andorrà feien possible una competència fiscal deslleial per la deslocalització artificial de beneficis, oferint una tributació efectiva significativament inferior a la generalment aplicable en altres jurisdiccions.

Andorra en coordinació amb aquests dos organismes ha adaptat la seva normativa interna a les disposicions previstes en els plans d’acció del BEPS, i en aquest sentit la modificació de l’impost sobre societats revisa els règims especials a l’entorn dels principis de substància i transparència, en aquests termes:

Modificació del règim Holding

 • Elimina el component d’estanqueïtat o aïllament del règim fiscal, mitjançant l’extensió dels beneficis a inversions en el capital de societats residents a Andorra.
 • Exigeix un nivell de tributació mínima de les societats participades a raó del 40% del tipus nominal andorrà.
 • Si la societat participada directament no està subjecta a un impost de característiques similars, però sí la filial de segon nivell, el requisit s’entén complert pel que fa a les rendes procedents d’aquesta societat.
 • No són deduïbles les pèrdues obtingudes en la transmissió de les participacions, per tal de garantir un tractament simètric amb els guanys.
 • Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes exemptes estan exempts de l’impost de societats del soci quan es tracti d’una societat andorrana.

Modificació del règim Patent Box

 • Aplicarà únicament a les activitats d’explotació d’actius intangibles únicament quan l’activitat de recerca i desenvolupament sigui realitzada efectivament a Andorra i l’explotació de l’actiu intangible es faci en nom propi i en el marc d’una activitat econòmica (cal disposar d’un comptabilitat separada per a cada actiu).
 • Els resultats del dret d’ús dels actius intangibles no es poden materialitzar en el lliurament de béns o la prestació de serveis que generin despeses fiscalment deduïbles en l’entitat que els cedeix.
 • El règim aplica als ingressos procedents tant d’entitats o persones residents a Andorra com a no residents.

Supressió del règim Trading

S’elimina el règim Trading en l’àmbit de l’activitat de compravenda internacional de mercaderies i de comissionista, agent o intermediari en compravendes internacionals de mercaderies. Les societats existents perdran els drets que ofereix el règim especial de manera progressiva d’acord amb el règim transitori.

Supressió del règim Cash Pooling

S’elimina el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup mitjançant la derogació de l’article 24 de la LIS. Les societats existents perdran els drets que ofereix el règim especial de manera progressiva d’acord amb el règim transitori.

Règim transitori

La reforma de l’impost s’aplica als exercicis fiscals que s’inicien el 1-1-2018.

Per als règims de Cash Pooling i de Trading la data de supressió definitiva serà el 31 de desembre de 2020.

El règim transitori per als règims de Patent Box i Holding aplica a les societats que hagin sol·licitat el règim abans de 1-7-2017 i per a les operacions anteriors a aquesta data per les què vingués aplicant el règim. S’han de comunicar els actius intangibles i identificar les transaccions i els contractes preexistents en relació preexistent a aquesta data.

Pel règim de Patent box no és aplicable el règim transitori per la cessió d’ús o de la transmissió dels actius, béns o drets que hagin estat adquirits a persones o entitats vinculades des de 1/1/2017.
El règim transitori suposa una minoració progressiva del percentatge de reducció (excepte règim holding):

 • 75% del benefici fiscal fins a la conclusió dels períodes impositius finalitzats al 2018.
 • 50% del benefici fiscal pels períodes impositius finalitzats al 2019.
 • 25% del benefici fiscal pels períodes impositius finalitzats al 2020.

Per al règim Holding estaran exempts els resultats acollits al règim transitori que obtinguin després del 31 de desembre del 2020, en la transmissió de participacions en societats adquirides abans de l’1 de juliol del 2017, per la part del resultat que s’hagi generat fins al 31 de desembre del 2020.

Country by country report

La informació país per país s’estableix per aquelles societats andorranes que formin part d’un grup multinacional i que facturi, almenys, 750 milions d’euros.

Amb caràcter general, l’informe es presenta al país de residència fiscal de la societat matriu del grup, a excepció per a les entitats integrants d’un grup en el qual la societat matriu última:

No està obligada a la presentació d’informació país per país a la seva jurisdicció de residència fiscal.

Presenta la informació país per país en una jurisdicció que no ha conclòs un acord per a l’intercanvi automàtic d’aquesta informació amb la jurisdicció de residència fiscal de l’entitat integrant.

És resident en una jurisdicció que ha subscrit un acord per a l’intercanvi però es produeix un incompliment sistemàtic de les seves obligacions.

 

Meritxell Alarcón
Advocada
Virtus Advocats

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.