In Andorra

El Tribunal Suprem espanyol (TS) per sentència de data 19/2/2018 (550/2018) condemna a l’Administració espanyola a retornar la quantitat pagada per un resident a Canadà en l’impost de successions, amb deducció del que correspondria haver pagat segons l’impost de la comunitat autònoma corresponent, arguments que poden ser d’aplicació als residents a Andorra que pateixen la mateixa discriminació. Pots consultar la sentència en aquest enllaç.

A Espanya es tributa per l’impost de donacions o successions de la següent manera:

  • Qui rep els béns és resident a Espanya, amb independència d’on es trobin els béns (obligació personal).
  •  Quan es reben béns o drets a Espanya per part de no residents a Espanya (obligació real).
  •  La normativa d’aplicació, estatal o autonòmica, s’aplica d’acord amb la residència del causant o del donatari, o segons on es trobin radicats els béns immobles (punts de connexió), si bé a partir de 2015 per efecte de la sentència TJUE els no residents tributen en la comunitat autònoma on es trobin la major part dels béns.
  •  La normativa autonòmica contempla bonificacions a diferència de la normativa estatal, i per tant és més beneficiosa la primera.

Les vinculacions familiars entre Andorra i Espanya són molt importants, i per tant es produeixen nombrosos casos de persones residents a Andorra, o que el difunt residia a Andorra i que hereten residents a Espanya, que impedia l’aplicació de la normativa de la comunitat autònoma on es trobaven els béns, el que generava que diferents germans tributaven de manera molt diferent segons la seva residència a Andorra o Espanya. La sentència del TS posa fi a aquesta situació i els no resident a Andorra podran aplicar la normativa autonòmica.

La sentència acaba amb la discriminació dels no residents a la UE d’acord amb els següents arguments:

  • Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va establir en data 3/9/2014 (C-127/12) l’existència d’una discriminació als no residents en l’impost de de donació i successions (art.s 32 i 48) en aplicar reduccions a l’impost, contrària a l’ordenament comunitari (art. 63 TFUE).
  •  En data 27/11/2014 (Llei 26/2014) Espanya va modificar la normativa de l’impost d’acord amb la sentència del TJUE, si bé suprimir la discriminació únicament pels residents en països UE i Espai econòmic europeu (EEE), mantenint la discriminació per la resta.
  •  Aquesta modificació semblava contrària a la pròpia jurisprudència del TJUE que entén que la llibertat de circulació de capitals s’aplica igualment a ciutadans no comunitaris.
  •  La recent sentència del TS esvaeix aquests dubtes i confirma que la normativa espanyola un cop modificada segueix sent contrària al principi de lliure circulació de capitals i la jurisprudència del TJUE, de la què en fa un exhaustiu anàlisi.
  •  El reconeixement per part del TS de l’aplicació de la jurisprudència del TJUE a ciutadans no comunitaris, així com dels principis i llibertats de dret comunitari, és negat per l’administració tributària en altres àmbits, per exemple els fons d’inversió, o especialment el model 720 per a la declaració de béns a l’estranger (doncs també hi ha un procediment d’infracció de dret comunitari davant el TJUE), que la sentència del TS contribuirà sens dubte a clarificar.

Aquells persones que hagin liquidat donacions o successions per normativa estatal en els darrers quatre anys a comptar del termini de liquidació (sis mesos per a successions, trenta dies per a donacions), poden demanar la devolució d’allò pagat de més mitjançant un procediment de devolució d’ingressos indeguts regulat en la normativa autonòmica.

Manel Casal
Advocat

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.