In Advisory

Entenem com a estructura financera de l’empresa com a la composició de capital o recursos financers que la societat ha anat generant o captant al llarg de la seva activitat. Aquestes magnituds apareixen en el Balanç com a passiu de la societat, ordenats segons si són recursos propis o aliens i segons si són a llarg o a curt termini. 

Hem d’entendre que la composició d’aquesta estructura és molt important per el bon finançament de la societat ja que per assolir l’objectiu principal, el de maximitzar el seu valor, s’ha de disposar d’aquells recursos que proporcionin el menor cost possible, amb el menor risc possible y que al mateix temps, permetin el major apalancament financer possible. 

La composició d’aquesta estructura és molt important per assolir l’objectiu principal, el de maximitzar el valor de la societat

Com tot balanç mostra, l’estructura financera d’una societat dependrà de: 

  •  Si els recursos provenen de: 
    • Fonts Alienes: Hem de tenir en compte que en la majoria dels casos aquest tipus de finançament ve acompanyat d’un cost financer directe com són els interessos. 
    • Fonts PròpiesNo existeix un cost financer directe, com en les fonts alienes, però si un cost d’oportunitat(1). 
  •  El termini en el qual hem de fer front a les obligacions de les fonts de finançament: 
    • curt terminiPer aquells períodes inferiors a un any. 
    • llarg terminiPeríodes superiors a l’any. 

Ara bé, un cop analitzades les diferents estructures de finançament, hem de decidir quines utilitzar segons les nostres preferències.  

Com hem esmentat, cada font financera té un cost associat, per tant la societat haurà d’intentar finançar-se  amb recursos al menor cost possible i alhora, mantenir un equilibri estable dins de la pròpia estructura financera. 

Per tant, s’ha de determinar el cost dels recursos propis i el cost de recursos aliens per poder ponderar-los i així obtenir el Cost del Capital Mitjà Ponderat del Passiu.  

 Aquest cost es veu afectat per la pròpia estructura del capital, així que la gestió correcta de l’estructura financera es un element a tenir en compte per la direcció econòmica-financera. 

El Cost del Capital Mitjà Ponderat del Passiu es veu afectat per la pròpia estructura del capital, així que la gestió correcta de l’estructura financera es un element a tenir en compte per la direcció econòmica-financera

 Addicionalment,  l’estructura financera ha de guardar cert equilibri amb l’estructura econòmica en relació amb la destinació d’aquests recursos.  

Aquest equilibri es calcula amb Fons de Maniobra ja analitzat en l’article del departament d’Advisory del mes d’Agost. Aquest és un indicador de la solvència financera de l’empresa a llarg termini.  La composició de l’estructura financera de l’empresa depèn, per tant, del cost dels recursos financers, del risc que l’empresa estigui disposada a assumir, i del destí d’aquests recursos.  Només així existirà una correspondència entre la naturalesa del recursos financers i la de les inversions que finança. 

Hi ha diferents teories sobre l’estructura de capital sent aquesta la diferència entre l’estructura financera i el passiu corrent. L’objectiu de la gestió de l’estructura de capital és buscar la combinació de fonts financeres que maximitzi el valor de l’empresa o alternativament minimitzi el cost de capital 

Però com és lògic, no hi ha un model únic per determinar l’estructura però si que hi ha diferents eines bàsiques per determinar l’estructura de capital. 

La decisió sobre l’estructura de capital s’emmarca en les decisions de finançament empresarial que juntament amb les decisions d’inversió i de política de dividends conformen l’eix central de la Direcció Financera de l’Empresa. 

(1) En economia, el cost d’oportunitat fa referencia el cost de la inversió dels recursos disponibles a una oportunitat econòmica a costa de les inversions alternatives disponibles, o el valor de la millor opció no realitzada. 

 

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament d’Advisory

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.