In Tax

Obres de renovació i reparació

Els requisits per a l’aplicació del tipus reduït en les obres de renovació i reparació són:

 1. Objecte: En aquest concepte es poden englobar les execucions d’obres dels paletes, lampistes, electricistes, pintors, soldadors, fusters, etc. necessaris per realitzar-les. Estan excloses els lliuraments de materials i determinats serveis professionals propis del sector (arquitectes, aparelladors, etc.).
 2. Immobles Inclosos: Edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, poden incloure’s els espais i elements comuns (portals, escales, etc.), així com les parts annexes dels edificis (garatges i trasters), sempre que l’edifici on estiguin situats sigui d’habitatges.
 3. Destinatari: ha de ser una persona actuant com a consumidor final i que utilitzi l’habitatge per a ús particular. També pot ser una comunitat de propietaris però no aplica si el destinatari de la factura és l’administrador de la finca o l’entitat asseguradora
 4. Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge al fet que es refereixen les obres hagin conclòs almenys en el termini de dos anys.
 5. El cost de materials aportats per l’empresari no ha d’excedir del 40% de la base imposable de l’operació. Si excedís aquesta proporció no s’aplica, en cap cas ni proporció, el tipus reduït.

Però atenció, no és correcte facturar els materials d’una banda i la prestació de serveis per l’altre per aprofitar el tipus reduït.

 • Factura exclusivament venda de materials: IVA 21%
 • Servei de reforma + Materials (cost inferior 40% del valor total de la reforma) IVA 10%
 • Servei de reforma + Materials (cost superior al 40% del valor total de la reforma) IVA 21%

Si tens dubtes, aquí et deixo un exemple:

La col·locació del sòl d’un habitatge per 10.000 €, corresponent 3.000 € a materials aportats per qui realitza l’obra, tributa la totalitat de factura per 10.000€ al 10 % d’IVA.
Una obra per un import total de 10.000 €, si els materials aportats ascendeixen a 5.000 €, tributa, no obstant això, la totalitat de la factura per 10.000€ al tipus general del 21 % d’IVA.
En la factura es farà constar el cost dels materials aportats o que es compleix el requisit de no excedir del 40% de la base imposable.
Dins d’una mateixa execució d’obra, qualificada globalment com a lliurament de béns, no podrà diferenciar-se la part corresponent al servei que porti amb si amb l’objectiu de forçar la tributació d’aquesta part al tipus del 10 %.

En el segon exemple plantejat, no caldria facturar per separat un lliurament de materials de 5.000 € aplicant el 21 % i una prestació de serveis de 5.000 € a un tipus del 10 %.

Obres de rehabilitació

Podran beneficiar-se del tipus d’IVA reduït del 10% quan es compleixin els següents requisits:

 1. Obres: Que més del 50 % del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació. A aquests efectes, resultarà necessari disposar de suficients elements de prova que acreditin la veritable naturalesa de les obres projectades, tals com, entre uns altres, dictàmens de professionals específicament habilitats per a això o el visat i, si escau, qualificació del projecte per part de col·legis professionals.
 2. Cost: Si es compleix el primer requisit, l’import total de les obres totals ha d’excedir del 25 % del preu d’adquisició de l’edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l’edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en tots dos casos el valor del sòl.

Exemples d’obres de rehabilitació en les quals es pot aplicar el tipus reduït d’IVA del 10%:

 • Consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes.
 • Adequació estructural que proporcioni a l’edificació condicionis de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.
 • Reforç o adequació de la fonamentació, així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.
 • Ampliació de la superfície construïda, sobre i baix rasant.
 • Reconstrucció de façanes i patis interiors.
 • Instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats, com els ascensors.

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament Fiscal

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.