In Corporate

La globalització de l’activitat econòmica i la necessitat de les petites i mitges empreses de mantenir la competitivitat enfront de les grans corporacions, obliguen a buscar aliances i fórmules de col·laboració empresarial. Dos són els mecanismes més utilitzats per establir aquesta col·laboració: les Unions Temporals d’empreses (UTE) i les Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), fórmules que tenen un tractament especial en la tributació de l’Impost de societats.

Entenguem la diferència entre aquestes dues figures i quan hem de recórrer a una o altra segons el projecte a desenvolupar.

La AIE té personalitat jurídica, amb caràcter mercantil, a les quals se li aplica amb caràcter supletori la normativa de les societats col·lectives:

 • Es constitueix per a temps indefinit mitjançant escriptura pública que s’inscriu en el registre mercantil.
 • Manca d’un ànim de lucre propi
 • Actuen amb l’única finalitat de facilitar o desenvolupar l’activitat econòmica dels seus socis, que poden ser persones físiques o jurídiques que desenvolupin activitats econòmiques o entitats dedicades a la recerca, a títol d’exemple: transport, administració, estudis de mercat, operacions de *import/export, publicitat, subministrament, promoció i comercialització conjunta, recerca (R+D) o persones que exerceixin professions liberals, etc.
  L’activitat auxiliar no ha de coincidir amb la dels seus socis, encara que es permet que hi hagi una coincidència parcial si això no desvirtua la seva independència, sense que pugui tenir participació en societats dels seus membres, ni dirigir o controlar directament o indirecta les activitats dels seus socis o de tercers.
 • Faciliten o milloren els resultats de les activitats habituals de les seves empreses associades,
 • Les aportacions dels socis treballadors poden consistir en una prestació personal.

Els òrgans socials d’una AIE són dues:

 • Un òrgan d’administració, en el nombre i modalitat determinades en l’escriptura de constitució, sense que requereixi la condició de soci; i
 • Una assemblea de socis que té per finalitat prendre totes les decisions necessàries per a la bona marxa de la societat, direcció tècnica i econòmica, que es reuneix en sessió ordinària o extraordinària.

Les AIE tributen en l’Impost de societats amb les particularitats de l’antic règim de transparència fiscal, pel qual determinen la base imposable per les regles generals de l’impost, però la tributació dependrà del règim aplicable als seus socis de (els socis residents en territori espanyol no tributaran), mentre que els socis residents a l’estranger tributaran al tipus de gravamen general, o al reduït, si compleix les condicions d’empresa de reduïda dimensió.

Les AIE són subjectes passius de l’IVA sense cap especialitat. No obstant això, els serveis prestats als seus socis estaran exempts, previ reconeixement per part d’Hisenda, sempre que compleixin determinats requisits.

La UTE es constitueix, per un temps limitat, cert o indeterminat, amb un màxim de 25 anys com a norma general o 50 en execució d’obres o explotació de serveis públics, amb l’única finalitat de realitzar una concreta obra o servei o subministrament, que no serien capaços de dur a terme individualment cadascuna de les empreses que participen en la UTE.

Les UTEs han de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure’s en un registre públic especial, no tenen personalitat jurídica pròpia si bé la legislació els reconeix cert grau de personificació a l’efecte de protecció dels treballadors i perquè puguin contractar amb l’Administració pública. Els seus partícips han de ser empresaris, que poden ser persones físiques o jurídiques, que tindran una responsabilitat solidària i il·limitada enfront de tercers pels actes realitzats per la UTE.

La UTE té un règim fiscal especial sempre que s’hagi inscrit en el Registre Especial del Ministeri d’Economia i Hisenda sol·licitant l’aplicació del règim fiscal especial. La UTE tributa en l’Impost de societats i en IVA de la mateixa manera que les AIE.

Per a l’organització de les UTEs destaquen tres òrgans bàsics que són:

 • El gerent únic, amb poders suficients de tots i cadascun dels membres de la UTE, per exercitar els drets i contreure les obligacions necessàries per a l’assoliment de les finalitats de la Unió.
 • La junta d’empresaris, com a òrgan superior de la UTE que es conforma per un representant de cadascun dels seus membres,
 • El comitè de gerència, integrat igualment per un representant de cadascuna de les empreses membres de la UTE.

La realització de les obres o projectes es realitzar directament per la UTE, per les empreses membres de la UTE es distribueixen els treballs a realitzar, o mitjançant tercers subcontractats.

Les diferències entre AIE i UTE són:

 • La AIE és una societat mercantil, si bé els seus membres responen solidària i il·limitadament pels deutes socials, mentre que la UTE és un pacte associatiu, no és na persona jurídica, alhora que dels seus deutes que responen igualment els seus socis de manera solidària i il·limitada.
 • La AIE té un administrador designat per un òrgan assembleari; la UTE, un gerent amb poders concedits pels seus membres;
 • La AIE té com a objecte una activitat auxiliar dels seus membres; per contra, el de la UTE és la mateixa activitat que la dels seus associats;
 • La AIE es constitueix per temps indeterminat; la UTE, per temps màxim de deu anys.

 

Manel Casal
Advocat
Departament de Corporate

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.