In Advisory

Amb aquesta publicació, iniciem una sèrie d’articles relacionats amb els diferents mètodes d’inversió empresarial. En aquests articles, detallarem les diferents vies d’inversió de Capital Privat (Venture Capital i Private Equity) tant donis del punt de vista de l’inversor com del projecte/negocio finançat.

En tota operació d’inversió existeixen, com a mínim i per a simplificar l’anàlisi, dues parts implicades.

D’una banda, està l’inversor que ofereix els diners al destinatari de la inversió a canvi de participacions en la societat.

I d’altra banda el destinatari de la inversió que rep el finançament per a desenvolupar un negoci que pot estar ja consolidat o que, en canvi, estigui en una fase més inicial.

Cal destacar la importància del moment de la inversió per al qual rep el finançament, ja que no és el mateix invertir el mateix capital en un nou projecte on hi ha un potencial de creixement futur, però sense resultats actuals que invertir en un negoci ja estable, amb una trajectòria consolidada.

Aquest tipus d’inversions, les de Capital Privat, es canalitzen a través d’entitats especialitzades i consisteix en l’aportació de recursos financers de forma temporal (3-10 anys) a canvi d’una participació (pot ser tant majoritària com minoritària) a empreses no cotitzades amb elevat potencial de creixement.

Aquesta injecció de capital es complementa amb un valor afegit: assessorament davant problemes concrets, credibilitat enfront de tercers, professionalització dels equips directius, obertura a nous enfocaments del negoci, experiència en altres sectors o mercats etc.

Les inversions de Capital Privat aporten recursos financers de forma temporal a canvi d’una participació.

L’objecte del capital privat és contribuir al naixement i a l’expansió i desenvolupament de l’empresa, perquè el seu valor augmenti.

Aquestes entitats especialitzades són conegudes com a entitats de capital de risc, i aquestes aporten a l’empresa recursos financers, professionalització, credibilitat i experiència en el disseny de noves estratègies de creació de valor.

Però Quin és el procés d’inversió?

El primer pas per a les entitats especialitzades en aquest tipus d’inversions, una vegada ja constituïdes i amb les aportacions corresponents ja compromeses per inversors privats, que podran ser particulars, empreses, fons d’institucions públiques, és anar a la cerca de projectes d’inversió.

Aquestes entitats són gestionades per professionals del sector, anomenats partners, l’objectiu dels quals és invertir en projectes i iniciatives que impliquen un alt risc, però amb una alta rendibilitat.

Aquesta anàlisi del mercat en la cerca de projectes atractius per a l’inversor és dut a terme per un equip d’analistes financers que es reuneixen amb les persones ideòlogues dels projectes a invertir que, al seu torn, també busquen finançament per a poder desenvolupar el seu projecte.

Una vegada els analistes financers han seleccionat aquells projectes més atractius, es procedeix a realitzar una Due Dilligence als projectes triats per a minimitzar al màxim els riscos inherents al projecte.

Quan l’entitat ja ha compost la seva porfolio de projectes per a invertir, fa una capital call als inversors que van comprometre el seu capital en el moment de la constitució del fons i inverteixen la quantitat acordada en cada projecte a canvi de participacions en l’empresa, i sovint s’integren en el consell d’administració de la societat per a aportar major valor afegit.

Depenent de l’etapa de la vida del projecte o negoci que es finança, parlarem de VENTURECAPITAL o de PRIVATE EQUITY

L’objectiu d’aquests fons no és romandre en l’accionariat de l’empresa, sinó acompanyar-la en el seu creixement i després vendre la seva participació i obtenir la màxima rendibilitat possible de la inversió.

La inversió de capital privat pot realitzar-se en qualsevol etapa de la vida d’una empresa. Partint d’aquesta particularitat s’estableixen els dos termes fonamentals que fan referència al sector:

  • Venture Capital
  • Private Equity

En els pròxims articles analitzarem i detallarem els diferents tipus d’inversió en Capital Privat i que impacte tenen en els projectes finançats, ja siguin Startups o projectes en empreses ja consolidades.

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.