In Andorra

Només hi ha delicte fiscal dolós, intencionat o voluntari, i per tant no tenen rellevància penal les conductes imprudents per errors materials o actuacions involuntàries.Poden ser autors del delicte fiscal els assessors del contribuent.

El procés d’homologació del sistema fiscal andorrà al seu entorn, de manera complementària a l’obertura de la seva economia, ha comportat el desenvolupament de la regulació del delicte fiscal, que s’havia establert l’any 2005 únicament per la fiscalitat de l’estalvi.

D’ençà l’aprovació de la modificació del Codi Penal el dia 13 de juliol del 2017, que en els seus articles 248 i 248 bis regulen el delicte fiscal, s’han produït diferents pronunciaments demanant-ne la seva modificació, entre altres raons invocades entenent que calia superar una regulació fonamentalment quantitativa, a partir d’una defraudació superior a 75.000 euros, per introduir elements en relació a la conducta realitzada per l’infractor.

En relació a aquest debat la Memòria de la Fiscalia presentada el proppassat 19 d’octubre de 2018 (que pots obtenir en aquest enllaç), pretén segon diu textualment rebatre unes conviccions errònies que dificulten la sedimentació del nou tipus penal, i alhora afirma la importància i la necessitat de la pedagogia i la divulgació en la nova tipificació del delicte fiscal, que contribueixi a desterrar falsos mites.

Presentem de manera resumida les principals consideracions de la Fiscalia andorrana en la configuració del delicte fiscal:

El dol com a ànim defraudatori

El delicte fiscal requereix una actuació intencionada i deliberada per evitar el pagament de tributs o obtenir avantatges indeguts, i en conseqüència la Fiscalia nega que el delicte fiscal castigui penalment simples errors involuntaris en les declaracions tributàries i que es fonamenti exclusivament en la quantia defraudada.

Així només hi ha delicte fiscal dolós, intencionat o voluntari, i no tenen rellevància penal les conductes imprudents, errors materials, actuacions involuntàries, etc, per més que superin el llindar de 75.000 euros de quota defraudada que estableix l’article 248 del Codi penal.

Requereix un ànim defraudatori, i per tant el simple impagament no serà delicte, el que contrasta amb la regulació de la defraudació a la CASS (article 244 CP)..

Autors del delicte:

Poden ser autors del delicte fiscal no només els obligats tributaris, sinó qualsevol persona que realitzi els actes típics, amb independència de si és o no el concret obligat tributari (e.g., gestors, assessors fiscals, economistes, advocats, etc.).

Manifesta a més que la figura de l’assessor fiscal esdevé fonamental, no només perquè en molts casos serà aquest qui tingui un veritable “domini del fet” defraudatori, sinó perquè la seva eventual arguciosa interpretació de la norma tributària pot portar l’obligat tributari davant els tribunals penals, això sí, de la mà del seu assessor fiscal.

Objecte del delicte:

Deixar de realitzar els preceptius ingressos a compte requerits per la legislació tributària no es considera delictiu. Per contra, sí podria tenir rellevància penal si en el moment de la liquidació final continuen sense ingressar-se els conceptes deguts.

Bé jurídic protegit:

És objecte de protecció el menyscapte patrimonial per a la hisenda pública si la quota defraudada és superior a 75.000 euros i alhora suposa almenys el 5% del quota tributària exigible, el que comporta que hi hagi conductes que, causant un dany patrimonial major a la hisenda, no siguin delictives i altres que, causant un menor dany patrimonial, sí ho siguin.

Període de la defraudació

L’import defraudat (75.000 euros i ≥5% quota tributària exigible) s’ha d’entendre referit a cadascun dels tributs individualment considerats, havent-se de considerar separadament la quantia defraudada per cada tribut, i pel període d’un any segons la configuració del tribut.

Moment de la comissió

El delicte fiscal no es comet ni durant el període impositiu, ni en el moment de la meritació, sinó durant el temps que el tribut és exigible i no es paga l’import degut. Per a la determinació d’aquest moment s’ha d’estar a la normativa particular de cada tribut.

El delicte s’estaria cometent de manera permanent des de l’últim dia del termini per declarar/autoliquidar/pagar fins que aquesta obligació de pagament prescriu de conformitat amb la normativa tributària, i mentre el tribut continua essent exigible i no es paga, existeix una persistència defraudatòria que equival a la renovació de la voluntat delictiva.

Regularització:

La regularització tributària a efectes penals requereix que es reconegui i es pagui completament la quota tributària impagada, que s’ha d’entendre referit a la quota tributària i no al deute tributari (inclouria recàrrecs i altres conceptes), que s’ha de produir abans de que qualsevol administració s’hagi adreçat a la persona potencialment investigada en relació amb les possibles irregularitats fiscals comeses.El reconeixement sense el pagament podrà donar lloc a una pena més favorable però no a l’absolució.

Aplicació temporal:

La conducta delictiva és comesa en el moment de l’impagament, i per a que aquesta conducta es consideri delictiva s’ha de produir després del 3 d’agost del 2017 pels tributs sense període impositiu, o a partir de l’1 de gener del 2018 pels tributs amb període impositiu, i per tant és possible la comissió de delicte fiscal en relació a períodes impositius anteriors a l’entrada en vigor de la tipificació del delicte fiscal.

Prescripció:

Els delictes fiscals ordinari i agreujat prescriuen pel transcurs de deu anys des de la seva comissió. La regularització fiscal és possible fins i tot en aquells casos en que el deute tributari està prescrit des del punt de vista administratiu.

Les consideracions de la Fiscalia tenen sens dubte un important valor interpretatiu, que d’acord amb l’ànim manifestat per aquesta contribueixen en la progressiva configuració en l’aplicació del delicte fiscal a Andorra, que hauria d’aportar la necessària seguretat jurídica als agents econòmics, en una matèria que està lluny de ser pacífica en cap ordenament jurídic

 

 

 

 

Meritxell Alarcón
Advocada

Virtus advocats

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.