In Tax

¿Quines novetats hem de tenir en compte?

Aquest any com a novetat s’ha incorporat una nova aplicació per smartphones que permetrà la presentació de les declaracions sense necessitat d’accedir a un ordinador, amb l’objectiu de simplificar el procés i incorporar les dades. Però molta cura, ja hi ha notícies d’una App falsa que recollia les dades dels usuaris amb “finalitats malicioses” · Arran d’això l’Agència Tributària ha emès un comunicat explicant que la app desenvolupada es troba en la AppleStore i GooglePlay i s’ofereix de forma completament gratuïta i sense publicitat. En aquestes tendes oficials aquestes aplicacions es poden identificar buscant el Venedor o Desenvolupador, que sempre és Agència Tributària o Agència Estatal d’Administració Tributària. Desconfiï de qualsevol altra aplicació que li ofereixi serveis relacionats amb els serveis tributaris, com la Campanya de la Renda.

També s’inicia una campanya d’assistència telefònica “Le llamamos” per presentar la seva Renda telefònicament. A aquest servei podran accedir els contribuents que rebin una carta amb un nombre de referència, i posteriorment l’Agència Tributària et cridarà per a la confecció i presentació de la declaració.

Qui tenen l’obligació de declarar?

Estan obligats a declarar tots els contribuents que percebin rendes del treball igual o superior a 22.000€ anuals sempre que procedeixin d’un sol pagador o quan existeixin varis el límit es baixa als 12.000€ anuals. També cal presentar la declaració quan els rendiments de cabdal mobiliari i guanys patrimonials superi els 1.600€ o quan hi hagi imputació de renda immobiliària, rendiment de lletres del tresor o subvencions per un valor d’1.000€.

¿És millor la declaració de la renda conjunta o individual?

La declaració de la Renda es presenta de forma individual. No obstant això, les persones que integrin una unitat familiar podran fer-ho de forma conjunta, sent el cas de matrimoni i el cas del pare o la mare i els fills que convisquin amb ells (parella de fet). L’altre membre de la parella ha de declarar de forma individual. La situació familiar serà l’establerta a 31 de desembre de 2017.

Com a norma general, la declaració conjunta és més interessant per a les parelles en les quals un dels cònjuges no rebi ingressos. És important que si tributa per aquesta opció a la declaració s’incloguin totes les rendes dels membres de la unitat familiar.

Quin és el calendari a seguir per Hisenda?

El 4 abril inicia oficialment el termini per presentar les declaracions per internet i confirmar esborrany. Aquesta modalitat permet també la presentació telefònica. El 8 de maig es podrà demanar cita prèvia per a l’atenció personal.

L’últim dia per a la presentació de declaracions serà el 2 de juliol, encara que si vols domiciliar hauràs de fer-ho abans del dia 27 de juny.

Què passa si cometo un error a l’hora de presentar la declaració?

Si detectes algun error a la declaració presentada en perjudici del contribuent (major devolució o menor ingrés) s’haurà de presentar un escrit sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació o des de l’exercici passat també es pot sol·licitar incorporar a través de la pròpia declaració.

Si en canvi l’error és en perjudici de la Hisenda Pública s’haurà de presentar una declaració complementària a l’originalment presentada. Aquesta declaració no suposarà cap cost addicional mentre es present en el termini establert. Si presentes fora de termini hauràs de pagar un recàrrec del 5 al 20% sobre el total a ingressar a l’Agència Tributària. No obstant això, això es pot elevar en forma de sanció si és Hisenda qui notifica que no s’ha presentat la declaració i hi havia obligació de fer-la.

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament Fiscal

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.