In Advisory

Actualment estem en un moment de canvi i de transformació en la qual, per a les empreses, és vital tenir els màxims recursos i informació disponibles.

El Management Consulting és la pràctica que utilitzen moltes empreses per a millorar aquelles àrees relacionades amb la gestió del propi negoci. Aquesta pràctica la utilitzen les empreses perquè els consultors els ajudin a millorar els seus resultats a través de la transformació del negoci, partint des de la definició estratègica fins a la millora operativa, la redefinició dels processos o la transformació digital.

Actualment estem en un moment de canvi i de transformació en la qual, per a les empreses, és vital tenir els màxims recursos i informació disponibles per a poder prendre les millors decisions i així afrontar i superar totes els reptes i problemàtiques que van succeint.

En aquest sentit, la consultoria de gestió és una eina estratègica l’objectiu de la qual és proporcionar assessoria i implementar solucions enfocades a augmentar la productivitat i competitivitat de les empreses aprofitant al màxim els recursos existents. Comptar amb el suport d’un consultor ajuda a entendre l’entorn de mercat actual, els desafiaments i millorar les àrees d’oportunitat.A pesar que encara existeixen moltes empreses que subestimen la seva importància, el paper del consultor ha pres major rellevància, a pesar que sol ser considerat com una despesa innecessària, la veritat és que ajuda a impulsar l’acompliment de diverses àrees, per la qual cosa ha de ser vist més com una inversió a curt termini per a l’empresa, amb la finalitat de portar un millor control sobre l’operació, així com de la capacitat de gestió.

Amb l’ajuda de la consultoria es té l’oportunitat d’optimitzar processos, així com treure-li major profit a eines que facilitarà l’operació actual i, amb això, minimitzar costos i despeses.
El valor agregat que ofereix la consultoria es veu reflectit en l’anàlisi que fa sobre el funcionament d’una organització, identificant àrees d’oportunitat, proposant solucions efectives i implementant les millores amb una visió a llarg termini per a donar-li resposta als reptes que es presentin.

Perquè l’elecció d’un consultor sigui l’adequada, cal definir quins punts prioritzar. En aquest sentit, enumerem els següents.

En primer lloc, cal definir els objectius. En aquest sentit és vital detectar les àrees de l’empresa en les quals s’han de centrar els consultors i així poder crear, l’estratègia i el pla de treball per a poder implementar les solucions corresponents.

Aquestes solucions han d’estar ben definides, ja siguin operatives o teòriques. Moltes vegades les solucions es poden aplicar directament al procés en qüestió, a través d’accions molt puntuals, que van des d’estratègies de producció, fins a formacions als treballadors i directius.

La consultoria ha d’anar enfocada a identificar quines són les fortaleses, àrees d’oportunitat i models de negoci que es milloraran considerant que no existeixen empreses iguals. Una vegada fet el diagnòstic, tant intern com extern, es comptarà amb la informació necessària per a conèixer les àrees on actuar.

En aquest sentit, és important prioritzar i centrar els esforços on es necessiti actuar realment i de manera immediata. Els criteris de priorització estan basats en quan a la urgència, la gravetat i la tendència dels problemes a resoldre.

Addicionalment, i sobretot en el moment en el qual ens trobem, és vital que el consultor disposi de les eines tecnològiques que optimitzin els processos i millorin la productivitat. Existeixen empreses expertes en TIC’s (Tecnologies de la Informació) que permeten portar controls accessibles i eficients per a la gestió d’un negoci d’acord amb les seves necessitats.

I, finalment, és necessari que existeixi un seguiment i actualització de tot el procés anterior ja que la tecnologia avança a grans velocitats i les empreses han de mantenir-se actualitzades per a continuar oferint un avantatge competitiu. Un consultor que tingui l’habilitat d’anar evolucionant amb els avanços tecnològics serà crucial per a donar seguiment oportú a les necessitats que es vagin presentant.

En definitiva, l’èxit d’una consultoria es deu a una acció conjunta amb el negoci, en la qual totes dues parts treballin sobre un mateix objectiu i finalment, aconseguir resultats tangibles.

 

 

 

Xavi Puiggròs
Economista
Departamento de Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.