In Corporate

En les darreres setmanes la majoria de societats hauran aprovats els seus comptes anuals. Si no hi estem d’acord, per quins motius i de quina manera podem impugnar-los

L’elaboració dels comptes anuals de la societat és conseqüència d’un doble procés, la seva formulació per part de l’òrgan d’administració i l’aprovació per part de la junta general de socis amb caràcter ordinari. Aquest procés està regulat en els articles 253 i següents de la Llei de societats de capital (LSC).

 • Els comptes anuals que estan composats dels següents documents, que conformen una unitat i que han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de la societat.
 • Balanç i compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el patrimoni net
 • Estat de fluxos d’efectiu
 • Memòria

En el mes següent a la seva aprovació, els administradors han de dipositar els comptes anuals al Registre mercantil, amb certificació dels acords i de l’aplicació del resultat, i qualsevol persona en podrà obtenir informació.

L’aprovació dels comptes anuals es produeix mitjançant un acord adoptat per majoria dels socis reunits en junta general, que vincula igualment als socis absents i dissidents, si bé l’acord té com a límit el compliment de la llei, els estatuts i a l’interès de la societat.
L’acord de la junta aprovant els comtes s’ha de produir en el termini de sis mesos al tancament de l’exercici (si coincideix amb l’any natural abans del 30 de juny), si bé serà vàlid l’acord adoptat més enllà d’aquest termini, sense perjudici de les responsabilitats que s’hagin pogut cometre. Els administradors hauran formulat els comptes anuals als tres mesos de la finalització de l’exercici.

La impugnació dels comptes anuals s’haurà de tramitar mitjançant la impugnació de l’acord societari que els aprova, procediment regulat en els articles 204 i següents de la LSC. De la mateixa manera seria impugnable la no aprovació dels comptes anuals.

La reforma de LSC de 2014 va eliminar com a motiu d’impugnació les infraccions formals no essencials, alhora que desapareixia la distinció entre acords nuls i anul·lables, i per tant no serà impugnable l’aprovació dels comptes anuals que tinguin vicis exclusivament formals poc rellevants, per exemple en la convocatòria o constitució de la junta de socis, insuficiència d’informació, o error en el còmput dels vots. Si els defectes de forma són rellevants per a l’adopció de l’acord, la seva impugnació requereix que el soci el denunciï abans o en el decurs de la junta.

Llevat que les irregularitats contingudes en els comptes anuals fossin contraris a l’ordre públic, en quin cas l’acció d’impugnació no caduca ni prescriu, la impugnació dels comptes anuals s’ha de fer en el termini d’un any des de que el soci en té coneixement, ja sigui en la seva aprovació en junta, des de la recepció de l’acta, o en tos els casos de la seva inscripció en el Registre.

El termini de caducitat d’un any es compta de data a data, sense possibilitat d’interrupció. Si l’acord s’adopta el 30 de juny de 2018, el termini per a la seva impugnació acaba de 30 de juny de 2019.

Lògicament si la societat sotmet els seus comptes a una auditoria, es reforcen les garanties respecte la seva eficàcia, si bé no exclou l’existència de possible causes d’impugnació. Es una causa d’impugnació dels comptes anuals la no posada a disposició dels socis de l’informe d’auditoria.

Les societats estan obligades a auditats els seus comptes quan durant dos anys consecutius es donin dues de les següents situacions:

 • El total d’actius superi 2.850.000 €
 • La xifra de negocis superi 5.700.000 €
 • Número mitjà de treballadors en l’exercici superi els 50.

Alhora caldrà igualment sotmetre a auditoria els comptes anuals quan:
Es rebin subvencions públiques per un import superior a 600.000 €

 • Els contractes amb l’administració pública superin els 600.000 € i representi més de la meitat de la xifra negoci.
 • Determinades fundacions, cooperatives, intermediaris financers i societats que emetin valors admesos a negociació o obligacions amb oferta pública.
 • Per previsió en els estatuts.

Per tal de poder impugnar els comptes anuals, es requereix:

 • Tenir la condició de soci en el moment de l’aprovació dels comptes.
 • No haver votat a favor de la seva aprovació (ja no s’exigeix que consti en acta)
 • Els soci/s han de representar almenys l’1% del capital social, llevat d’un percentatge inferior establert en els estatuts.

Els administradors poden impugnar igualment els comptes anuals, llevat de destitució per part de la junta, i els tercers que tinguin un interès legítim (per exemple un acreedor). Poden impugnar igualment els titulars de participacions sense vot.

Si l’acord per a l’aprovació dels comptes és contrari a l’ordre públic, la impugnació és possible per parts dels socis incorporats amb posterioritat a la seva aprovació.

La impugnació s’haurà de presentar mitjançant demanda contra la societat al jutjat mercantil que sigui competent, segons el procediment ordinari, si bé amb un incident previ per tal de determinar el caràcter essencial dels efectes invocats en la impugnació.

Mentre es tramita la impugnació dels comptes anuals s’haurà de fer constar aquest extrem en l’aprovació dels comptes posteriors. Si la impugnació és estimada, d’acord amb la recent jurisprudència la mateixa no determina necessàriament un efecte dominó sobre els comptes posteriors.

Si la impugnació prospera, determinarà la cancel·lació de la seva inscripció al Registre, així com els acords posteriors que siguin contradictoris amb aquest.

Les irregularitats en els compres anuals poden donar lloc igualment a un delicte de falsedat (article 290 del Codi Penal), falsedat que ha de ser idònia per causar un dany als socis o a tercers, en la mesura que la imatge errònia de l’estat econòmic de la societat causi un perjudici per les decisions adoptades d’acord amb aquesta informació errònia. La pena de per aquest delicte és d’un a tres anys de presó i multa de sis a dotze mesos, a més de la indemnització pels danys i perjudicis soferts.

 

Manel Casal
Advocat
Departament de Corporate

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.