In Corporate

Ens podem trobar que participem en una societat i que no en tinguem el control directe, doncs som titulars de menys del 50% d’accions o participacions, i que no compartim les decisions que adopta la majoria. El règim de majoria dels acords socials tenen uns límits i unes excepcions per tal de protegir als socis minoritaris. Analitzem-ne els deu més comuns.

1. Obtenir informació i documentació dels afers socials

Amb la convocatòria de la junta general els socis poden demanar la documentació o informació que creguin necessari en relació a les qüestions incloses en l’ordre del dia (5% del capital social), que tan sols podrà ser rebutjada si el lliurament de la informació perjudica a la societat, llevat que sigui demanada per almenys el 25 del capital social.

Una adequada anàlisi de l’afer és un element bàsic i fonamental per plantejar-se les actuacions a realitzar.

2. Convocar , assistència a les juntes i fer constàncies en acta

Si bé en les societats anònimes els estatuts poden demanar un nombre mínim d’accions per assistir a la junta, els socis tenen dret a assistir a les juntes i fer les constàncies en acta que entengui oportunes, que en alguns casos poden ser rellevants per impugnar posteriorment els acords, com també demanar la seva convocatòria (5% del capital social).

Els socis minoritaris poden designar un representant per tal de redactar l’acta conjuntament amb el secretari.

3. Nomenar auditor

Davant els dubtes dels comptes de la societats, els socis que representin almenys el 5% del capital social podran designar un auditor, quins honoraris aniran a càrrec a la societat, per tal que verifiqui la comptabilitat.

4. Acta notarial

De la mateixa manera, els socis que representin el 5% del capital social podran demanar l’assistència d’un notari a la junta general, per tal que n’aixequi acta dels acords i deliberacions. Els seus honoraris aniran a càrrec de la societat.

Si el soci entén que els acords socials perjudiquen l’interès de la societat, o són contraris a la llei o els estatuts, els pot impugnar per la via que estableixin els estatuts

5. Quòrum reforçat per prendre determinats acords

Els estatuts poden demanar un quòrum superior al 51%, ja sigui del capital representat o dels vots emesos, per tal d’adoptar determinats acords, si bé no se’n pot exigir la unanimitat, que aplica en matèries com operacions de reestructuració, modificació dels estatuts, avalar, modificar l’objecte social, nomenament d’administradors, aprovació dels comptes anuals, repartiments de dividends, entre d’altres.

6. Pactes parasocials

Els socis poden convenir fora dels estatuts socials, i per tant que resten en l’àmbit privat dels socis, determinats pactes en relació a qüestions societàries, per exemple: dividend mínim, aportacions a realitzar, dret de sortir de la societat amb transmissió de la participació, opcions de compra o venta davant de determinades circumstàncies, remuneracions per activitats, entre d’altres.

El mes de juny d’enguany vàrem publicar un article sobre els pactes parasocials.

7. Impugnació d’acords

Si el soci entén que els acords socials perjudiquen l’interès de la societat, o són contraris a la llei o els estatuts, els pot impugnar per la via que estableixin els estatuts, ja sigui per la via judicial o mitjançant arbitratge.

El mes de juliol d’enguany vàrem publicar un article sobre la impugnació dels comptes anuals.

8. Dret de separació

En els supòsits establerts en la Llei o en els estatuts, per exemple per la no distribució de beneficis, la modificació de l’objecte social, que s’estableixin o es modifiquin prestacions accessòries, modificació del règim de transmissió de les participacions, trasllat del domicili a l’estranger; el soci pot marxar de la societat i en conseqüència la societat ha d’adquirir la seva participació. El dret de separació del soci no és suprimible per la majoria.

9. Abús de la majoria

Si l’acord adoptat per la majoria, malgrat complir amb tots els requisits formals, ho ha estat amb la voluntat de perjudicar uns determinats socis, amb abús de la majoria, pot ser anul·lat mitjançant impugnació.

El mes de de març d’enguany vàrem publicar un article sobre l’abús de majoria.

10. Acció de responsabilitat contra l’administrador

Els administradors han de desenvolupar el seu càrrec amb lleialtat i probitat a la societat. Els socis a títol individual que representin almenys el 5% del capital social, a més de la pròpia societat, poden interposar una acció individual de responsabilitat contra l’administrador pels danys que hagin causat al patrimoni dels socis.

La vida societària sempre és complexa, com la vida mateixa doncs n’és un reflex d’aquesta. Per aquest motiu és important adoptar els mecanismes de prevenció necessaris en constituir la societat, mitjançant els estatuts o pactes parasocials escaients, que analitzin i regulin adequadament els aspectes sensibles per socis minoritaris, als efectes de protegir la seva inversió. Un assessorament adequat en un inici pot estalviar molt disgustos posteriors.

 

Manel Casal
Advocat
Departament de Corporate

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.