In Private Law

La quarta falcidia o quota mínima hereditària és una institució típica del dret successori català que té com a objectiu garantir que l’hereu rebi almenys una quarta part de la massa hereditària.

En articles anteriors hem repassat institucions típiques del dret successori, com la legítima, que suposa la part indisponible de l’herència, o els drets concedits al cònjuge vidu, concretament la quarta vidual i l’usdefruit universal. Per a finalitzar l’estudi de les institucions pròpies del dret successori català, passem a estudiar en aquest article el dret a la quarta falcidia, que probablement és el més desconegut.

El dret a la quarta falcidia, pretén protegir a l’hereu, assegurant que aquest rebi una quota hereditària mínima que es correspon amb una quarta part de la massa hereditària. Amb això, el testador queda limitat a l’hora d’ordenar llegats, que no podran representar més de tres quartes parts dels béns hereditaris.

En la quarta falcidia entren en joc les figures de l’hereu i del legatari, que si bé tots dos són successors del causant, són diferents a efectes successoris. L’hereu és un successor a títol universal, per la qual cosa rebrà els drets i les obligacions del causant, havent de respondre l’hereu dels deutes del causant. Per contra, el legatari és successor a títol particular, per la qual cosa si escau, rebrà béns concrets que hagin estat expressament designats pel causant en el seu testament. En rebre només un bé concret, el legatari no respon dels deutes del causant.

Diferenciades totes dues figures, s’entén la finalitat del dret a la quarta falcidia que no és més que la d’evitar que el causant redueixi la quota hereditària a través de l’atorgament de llegats o que el causant reparteixi tots els seus béns a través de llegats, i l’hereu no arribi a heretar.

En conseqüència, i amb la finalitat de garantir la quota hereditària mínima, l’hereu quedarà facultat per a reduir els llegats sempre que aquests superen tres quartes parts dels béns hereditaris, podent reduir els llegats atorgats pel causant fins a assegurar la percepció d’una quarta part de l’herència. Aquest dret sol és aplicable als hereus que adquireixin en primer lloc, per la qual cosa en els casos en què el testador hagi fet crides successives a l’herència, només tindran dret a exercir la facultat de reducció dels llegats, els anomenats en primer lloc. No obstant això, quan existeixin diversos hereus, cadascun podrà retenir la quarta part de la quota respectiva en els béns hereditaris.

 

Càlcul de la quarta falcidia

Per a poder calcular l’import de la quarta falcidia, es tindran en compte tots els béns del cabal relicto, incloent tots els llegats. Del valor dels béns ha de deduir-se els deutes de l’herència, les despeses d’última malaltia i d’enterrament o incineració del causant, i l’import de les legítimes, inclosa la de l’hereu que sigui legitimari. La valoració dels béns i deutes ha de referir-se al moment de la mort del causant.

La reducció no pot ser aplicada a tots els llegats, l’article 427-42 disposa que “s’exclouen de reducció els llegats de deute propi del testador, els ordenats a favor dels legitimaris en concepte de legítima o imputables a aquesta en la part que la cobreixin, els d’aliments i els que el testador ha ordenat que es compleixin íntegrament. Tampoc es redueixen les donacions per causa de mort i les atribucions particulars en pacte successori”.

 

El dret a la quarta falcidia, pretén protegir a l’hereu, assegurant que aquest rebi una quota hereditària mínima que es correspon amb una quarta part de la massa hereditària

 

Extinció de la quarta falcidia

El dret a la quarta falcidia s’extingeix per renúncia de l’hereu, aquesta renúncia pot ser expressa o tàcita. S’entendrà que existeix renúncia tàcita quan l’hereu, sabent que té la facultat de reduir els llegats atorgats pel causant, lliurament o compleix íntegrament els llegats excessius sense aplicar reducció.

Si els legataris, estant facultats per a això, han pres possessió dels llegats, l’hereu tindrà dret a demanar la reducció dins d’un termini que caducarà als quatre anys a comptar des de la mort del causant.

Cal tenir en compte que el Codi Civil de Catalunya, preveu la possibilitat que el causant, en el moment d’atorgar testament, prohibeixi als seus hereus exercir el dret a la quarta falcidia, per tant malgrat la limitació que vaig poder establir la pròpia norma, contínua prevalent la voluntat del causant. Així mateix, la llei preveu que el legatari podrà evitar la reducció del seu llegat abonant el seu import, a l’hereu.

Per tot l’exposat, considerem de gran importància rebre l’assessorament necessari a l’hora d’atorgar testament per a així poder decidir i assegurar la disposició de béns que componen la massa hereditària, des del nostre departament de Private Law li oferim l’assessorament necessari i personalitzat per a configurar el testament.

 

 

 

Cristina Bilbao
Advocada
Departament de Private Law

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.