In Andorra

La proposició de llei qualificada de relacions laborals d’Andorra que entrarà en vigor l’1 de febrer de l’any 2019 suposarà canvis tant per als empresaris com per als assalariats en alguns aspectes clau.

La Proposició de llei qualificada de relacions laborals d’Andorra ha estat aprovada al desembre pel parlament, que modifica la regulació anterior de 2008 (Llei 35/2008, del 18 de desembre). La nova normativa, que s’emmarca en l’homologació dels requeriments i recomanacions internacionals, entrarà en vigor l’1 de febrer de 2019. 

L’estructura del Codi de relacions laborals vigent es manté, però s’aclareixen i concreten alguns conceptes. Entre les principals modificacions cal destacar l’ampliació de les modalitats de contractació, el període de prova i l’obligatorietat de formalitzar per escrit els contractes.

Veiem amb detall en què consisteixen les principals modificacions de la reforma laboral a Andorra: 

 • Contracte de treball per escrit: desapareix el contracte verbal. Sigui com sigui la durada o modalitat del contracte ha de formalitzar-se obligatòriament per escrit i de forma individualitzada amb cadascun dels assalariats.
 • Període de prova de dos mesos: S’allarga el període de prova a dos mesos.

El contracte de treball s’extingeix a aconseguir el treballador l’edat de jubilació

 • Ampliació de les modalitats de contractació: es flexibilitza la contractació amb una ampliació dels tipus de contractes de treball. Així, per raó de la seva durada, a més dels ja contemplats per l’anterior Codi (per temps indefinit, per durada determinada, per temporada, fixos de caràcter discontinu, d’interinitat o substitució temporal, per a treballs de curta durada que passa a ser de 30 dies naturals consecutius en un any) els contractes poden ser a temps parcial.
  S’amplien igualment per raó de la modalitat específica de contractació, introduint una millora social respecte a les persones amb discapacitat. La Llei de relacions laborals s’adapta així al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat introduint específicament el contracte d’inclusió sociolaboral de treballadors amb discapacitat, així com el de relleu o successió per substitució a treballadors que es jubilen.
 • Contracte per a majors de 65 anys: el treballador en aconseguir l’edat que li permet rebre la pensió de jubilació (màxim als 72 anys) el contracte de treball s’extingeix. Les parts poden convenir el denominat contracte de continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada, contracte que permet continuar treballant als treballadors majors de 65 anys pactant un nou contracte que en cap cas suposarà la continuïtat del contracte de treball anterior. La seva durada serà de mínim 1 any. Edat mínima per a treballar 15 anys: Respecte al treball dels menors sense excepció de cap mena, queda prohibida la contractació i la prestació de qualsevol treball, remunerat o gratuït, dels menors de 15 anys (anteriorment estava fixada en 14 anys).
 • Còmput de les hores extraordinàries al 40%: La Llei elimina el desfasament en el preu de les hores extraordinàries i les unifica al 40% del salari fix amb un límit de 12 hores setmanals, 48 hores mensuals i de 426 hores anuals.
 • Descans per maternitat i per a la parella legal: es modifica la nomenclatura descanso “per paternitat” per “parella legal” i s’allarguen els períodes de descans en els dos casos: 4 i 2 setmanes respectivament. El descans per maternitat queda establert en 20 setmanes, i 4 per a la parella legal, a fi d’incidir en una millora de la conciliació familiar i laboral.
 • Descans per acolliment familiar: es reconeix per primera vegada la suspensió de la relació laboral durant 20 setmanes per causa de descans per acolliment familiar, sempre que aquest sigui superior a un any.

Entre les principals modificacions es produeixen en relació a la necessària formalització dels contractes per escrit, el descans de maternitat o de la parella legal (paternitat), el còmput de les hores extraordinàries o la jubilació

 • Flexibilització dels acomiadaments: s’escurça el preavís dels acomiadaments, que passa de 90 a 30 dies, es rebaixa la indemnització per acomiadaments injustificats passant d’un màxim de 30 a 24 pagues. En cas de baixa voluntària haurà d’avisar amb 15 dies d’antelació.
  • Acomiadament no causal:-En els contractes per temps indefinit: preavís de 12 dies per any treballat amb un màxim de 30 dies i el pagament d’una compensació econòmica de 25 dies per any treballat amb un màxim de 365 dies.-En els contractes per durada determinada: compensació econòmica de 25 dies per any treballat, o la part proporcional, més altres 2 dies per cada mes que quedi fins a la data prevista inicialment de finalització del contracte.
  • Acomiadament per causes objectives: preavís de 12 dies per any treballat o la part proporcional, amb un màxim de 30 dies, i el pagament d’una compensació econòmica de 12,5 dies per any treballar amb un màxim de 182,5 dies. Quan aquest afecti a més d’un 10% de la plantilla en un període de 90 dies es converteix en un acomiadament col·lectiu.
  • Acomiadament injustificat, improcedent o fet en forma indeguda: el preavís i la compensació econòmica li correspongui en un acomiadament no causal, incrementada en un 25%, amb un límit de 24 mensualitats.

 

 • Drets col·lectius: els assalariats pertanyents a empreses que tinguin entre 11 i 30 assalariats triaran 1 delegat dels assalariats. Les empreses que tinguin 10 o menys assalariats poden designar 1 assalariat amb mandat per a negociar amb l’empresa.En conclusió, la Llei que regularà les relacions laborals d’Andorra a partir de l’1 de febrer de 2019 suposarà canvis tant per als empresaris com per als assalariats en aspectes rellevants, com la formalització dels contractes per escrit, el descans de maternitat o de la parella legal, el còmput de les hores extraordinàries o la jubilació.Les reformes poden arribar a ser complexes pel que continuarem tractant el tema de la Llei qualificada de relacions laborals. Així mateix, el nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb el Dret laboral, si tens qualsevol dubte consulta’ns.

 

 

Maritxell Alarcón
Advocada
Virtus Advocats

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.