In Private Law

La donació a Catalunya, ve regulada en el llibre cinquè del Codi Civil Català., té un caràcter irrevocable, des del moment en què el donant coneix l’acceptació per part dels donataris. No obstant això, la llei enumera un llistat tancat de cinc causes de revocació que estudiem en aquest article.

A Catalunya, la figura de la donació queda regulada en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, segons el qual consisteix en l’acte pel qual el donant disposa a títol gratuït d’una bé a favor dels donataris, els qui ho adquireixen en acceptar-ho. Per tant, es posa de manifest els dos requisits fonamentals de la donació, en primer lloc, el caràcter gratuït, és a dir, no existeix contraprestació a canvi, i en segon lloc ha d’existir l’acceptació del donatari, per la qual cosa és un negoci bilateral.

Així mateix té un caràcter irrevocable, que s’adquireix des del moment en què el donant coneix l’acceptació per part dels donataris. No obstant això, com a excepció al caràcter irrevocable, la llei enumera un llistat de cinc causes de revocació de la donació:

1) La superveniencia de fills dels donants: aquesta causa pretén protegir a la família del donant, partint de la base que en cas que el donant sabés que anava a tenir un fill, no hauria fet la donació al fonatorio, ja que segurament vulgui invertir el seu patrimoni en la cura dels seus fills. La llei a Catalunya, especifica que aquest precepte és aplicable fins i tot si el donant tenia fills amb anterioritat, per tant, cada vegada que el donant té un fill, es genera la possibilitat de revocar una donació. Aquesta segona part ha estat molt controvertida, ja que en la regulació del Codi Civil comú no s’especifica i ah estat objecte de nombroses interpretacions.

2) La supervivència dels fills dels donants que aquests creien morts: en el mateix sentit que la causa anterior, es preveu la possibilitat de supervivència de fills que el donant creia morts, en aquest cas, el donant estarà legitimat per a revocar la donació realitzada.

3) L’incompliment de les càrregues imposades pels donants als donataris: en el moment de realitzar la donació, el donant pot imposar al donatari carregues o gravàmens, tant a favor del donant com de terceres persones. En aquests casos, si el donatari no complís amb les càrregues o gravàmens imposats, el donant quedarà legitimat per a la revocació.

4) La ingratitut dels donataris: es consideren causes d’ingratitut tots aquells actes penalment condemnables que el donatari faci contra la persona o els béns del donant. S’inclouen a més no sols els actes d’ingratitut contra el donant sinó també contra els seus fills i/o cònjuge. També són considerats actes d’ingratitut aquelles conductes no acceptades socialment, però la jurisprudència ha establert que aquesta conducta ha de ser greu, conscient i voluntària. La causa d’ingratitut no pot ser exercida contra els hereus del donatari.

5) La pobresa dels donants: entesa com la falta de mitjans econòmics dels donants per a la seva sustentació. Es tracta d’un concepte ampli, que s’ha anat determinant per la jurisprudència. Com a requisit, s’estableix que aquesta causa de pobresa ha de ser provada. En aquest cas, els hereus del donant no poden exercir la revocació, únicament es limita al propi donant. La revocació al·legant causa de pobresa dl donant únicament podrà ser exercida pels seus hereus quan aquests provin que el propi donant volia revocar la donació, i si no ho va fer va ser perquè es trobava impossibilitat per a això.

En el cas de donacions oneroses, és a dir, quan hagi existit contraprestació per part del donatari, únicament seran revocables quan es doni un incompliment de càrregues, no sent aplicables en aquest cas la resta de causes de revocació.

El termini per a exercitar l’acció de revocació de la donació és d’un any a comptar des del moment en què es produeix el fet que la motiva, independentment de quan s’hagi realitzat la donació. L’acció de revocació és una acció irrenunciable, per la qual cosa la pròpia llei estableix que qualsevol renúncia anticipada serà nul·la.

En tot negoci jurídic és recomanable l’assessoria jurídica de professionals, però en el cas de la revocació d’una donació, a l’ésser una excepció al caràcter irrevocable i existir causes taxades que la permeten, és més que recomanable disposar de l’assessorament jurídic adequat, perquè la mateixa pugui ser efectiva.

 

 

Cristina Bilbao
Advocada
Departament de Private Law

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.