In Tax

La Comissió Europea ha considerat que la impossibilitat d’aplicar la reducció del 60% als rendiments del lloguer d’habitatges als contribuents residents a la UE i en el EEE és discriminatòria i restringeix la lliure circulació de capitals.

Com ja va succeir amb el règim sancionador derivat de la no declaració o declaració extemporània del model 720 (del que us parlàvem en un article anterior ), en aquesta ocasió la Comissió Europea ha considerat que la normativa referent a la tributació dels rendiments procedents de l’arrendament d’habitatges per als casos en què els propietaris d’aquestes no siguin residents a Espanya, és discriminatòria.

En aquest sentit, recordem que els contribuents residents a Espanya, en determinar els seus rendiments del capital immobiliari en el seu IRPF tenen dret a practicar una reducció del rendiment net positiu en cas que les rendes provinguin de l’arrendament d’habitatges per a ús permanent dels seus ocupants, sempre que aquestes rendes hagin estat declarades en termini.

En el cas dels contribuents no residents, si aquests són residents a la Unió Europea, tindran dret a deduir les despeses relacionades amb l’arrendament, com pot ser l’IBI, despeses de comunitat, reparacions, etc; però no podran aplicar la reducció del 60% del rendiment net prevista per als residents. Doncs bé, recentment la Comissió Europea ha considerat que aquesta diferència de tracte és discriminatòria amb els propietaris de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i que restringeix la lliure circulació de capitals, davant la qual cosa ha donat a Espanya dos mesos de termini per a modificar la normativa, advertint-li de la iniciació d’un procediment d’infracció en cas que no la modifiqui.

Hi ha la possibilitat d’aplicar la reducció del 60% i sol·licitar la devolució de la tributació pagada en excés.

Què fer a partir d’ara?

Davant aquesta nova postura de la Comissió Europea, el primer dubte que sorgirà serà com actuar a partir d’ara. Recordem que encara no s’ha modificat cap norma interna, ni s’ha emès cap resolució vinculant, malgrat que tot apunta al fet que, tard o d’hora, haurà de modificar-se la norma. Per això, entenem que aplicar directament la reducció del 60% en les declaracions dels pròxims trimestres pot derivar en procediments de comprovació i en una excessiva conflictivitat, per la qual cosa, segons el nostre criteri, és recomanable que, en tant no es modifiqui la norma o s’emeti una resolució vinculant per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es declarin els rendiments sense aplicar la reducció en el corresponent model 210 i, a continuació, se sol·liciti la rectificació de l’autoliquidació i la devolució dels ingressos indeguts, segons el que es preveu en l’article 32 de la Llei General Tributària.

I amb les rendes ja declarades?

Respecte a les rendes ja declarades, hi ha la possibilitat d’iniciar el procediment anteriorment apuntat de rectificació de les autoliquidacions presentades i sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts, és a dir, de l’excés pagat en els períodes anteriors, sempre que no hagi prescrit el dret del contribuent a fer-lo, això és, hagin transcorregut quatre anys des de la finalització del període voluntari de declaració.

D’altra banda, en cas períodes ja prescrits en els quals no càpiga el procediment anteriorment exposat, l’única possibilitat que cabrà serà la de la iniciació d’un procediment de responsabilitat patrimonial de l’Estat, sempre que en el seu moment s’hagués impugnat l’autoliquidació i s’hagués obtingut sentència ferma denegatòria i, a més, es compleixin els restants requisits previstos en els articles 32 i següents de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Carlos Muñoz
Advocat
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.