In Tax

Les operacions vinculades són les transmissions de béns o prestacions de serveis que es duen a terme entre parts no independents entre si.

Durant el mes de novembre passat, en motiu de la presentació del model 232, vam rebre moltes consultes sobre la formalització de les operacions realitzades entre la societat i els seus socis, administradors, familiars o altres societats del grup, de les denominades operacions vinculades. Estem de ple en les operacions de tancament de l’exercici i entenem que pot ser d’utilitat recodar què constitueixen les operacions vinculades, la seva formalització i valoració, i aquelles que hauran de ser objecte de declaració en el model 232 el mes vinent de novembre, tot això per a la seva adequada comptabilització i evitar així contingències.

Què són les operacions vinculades? 

Les operacions vinculades són les transmissions de béns o prestacions de serveis que es duen a terme entre parts no independents entre si, entre les quals existeix un determinat grau de vinculació, perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè existeix una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l’operació, i són susceptibles de ser convingudes a preus diferents dels de mercat.

 • Alguns exemples d’operacions vinculades són:
 • Préstecs societat-soci i soci-societat.
 • Lloguers societat-soci i soci-societat.
 • Aportacions no dineràries.
 • Vendes d’immobilitzat.
 • Vendes d’existències.
 • Prestacions de serveis.
 • Combinacions de negocis.

En relació als socis, la participació en el capital de l’entitat haurà de ser igual o superior al 25%, tant per a valors cotitzats com no cotitzats en un mercat regulat.

En relació a les societats del grup, existirà vinculació quan existeixi relació de control, per ostentar la majoria dels drets de vot o tenir la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

L’adequada valoració de les operacions vinculades és important a efectes que els comptes anuals reflecteixin una imatge fidel, així com la correcta liquidació dels impostos pertinents, i d’aquesta manera és una eina per a evitar l’elusió fiscal.

Documentar i valorar adequadament les operacions vinculades a procedir al tancament comptable és essencial per a evitar contingències

Com valorar les operacions vinculades? 

Les operacions vinculades han de valorar-se pel seu valor normal de mercat, que respon aquell que s’hauria acordat entre persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència.

Si bé és possible utilitzar diversos mètodes per a valorar les operacions vinculades, es recorre generalment a tres mètodes:

 • Mètode del Preu Comparable: pel qual s’adopta el preu d’altres transaccions similars comparables.
 • Mètode del Preu de Revenda: que adopta el marge que un venedor independent obtindria per la mateixa operació.
 • Mètode del Cost Incrementat: als marges bruts obtinguts s’afegeix un marge adequat que s’utilitzaria en una transacció independent.

Hem de documentar la valoració de les operacions de valoració?

Les persones o entitats vinculades hauran de conservar la documentació utilitzada en les operacions de valoració quan:

 • L’import net de la xifra de negocis sigui superior a 10 milions d’euros.
 • L import total de les operacions vinculades en l’exercici superi 100.000 euros.

En qualsevol cas s’hauran de documentar-se les valoracions en operacions realitzades amb persones o entitats vinculades que resideixin en un paradís fiscal.

Amb independència de l’obligació de documentar la valoració, les operacions vinculades hauran de tenir el suport documental pertinent de la mateixa manera que la resta d’operacions, per a la seva adequada acreditació.

Qui ha de presentar el model 232? 

Des d’agost de 2017 les societats que realitzen operacions vinculades han de presentar una declaració informativa d’aquestes operacions, per via electrònica (model 232) en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (si l’exercici coincideix amb l’any natural haurà de presentar-se entre l’1 i el 30 de novembre), sempre que es compleixin les següents condicions:

 

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat quan superin els 250.000€.Quan el conjunt d’operacions vinculades, del mateix tipus, amb la mateixa persona i sota el mateix mètode de valoració, superin el 50% de la xifra de negoci de l’entitat.Si les operacions vinculades superen els 100.000 € en operacions específiques del mateix tipus.Quan les operacions es realitzin amb societats que estan radicades en paradisos fiscals o quan es tinguin valors en paradisos fiscals.En atenció a l’exposat és important que en el moment de conducta al tancament de l’exercici valorem adequadament les operacions realitzades amb parts vinculades, així com disposem del suport documental de les mateixes mitjançant contractes, factures o la formalització que correspongui, i d’aquesta manera realitzar els ajustos comptables i fiscals que correspongui per a evitar contingències posteriors.

  Esperem doncs que us hagin estat útils les anotacions sobre operacions vinculades que us hem presentat, alhora que quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte sobre aquest tema.

 

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.