In Wealth Management

Seguint amb l’anàlisi del règim de les SOCIMI, en aquest article ens detenim en els principals avantatges i inconvenients que l’inversor ha de tenir en compte per determinar si la inversió en aquest tipus de societats cotitzades és la més adequada per als seus interessos.

En un anterior article us fèiem una introducció al règim de les societats cotitzades d’inversió al mercat immobiliari (SOCIMI), figura pensada per fomentar i activar el mercat de l’arrendament immobiliari i que com us resumíem, compten amb un règim fiscal realment atractiu. En aquest article us plantejarem quins són, al nostre entendre, les seves principals virtuts i defectes en comparació a altres formes d’inversió al mercat immobiliari.

Simplificant-ho molt, avui dia, qui vol invertir al mercat immobiliari del lloguer, pot escollir entre invertir directament comprant immobles llogant-los, invertir en una societat que es dediqui a l’arrendament, vehiculant la seva inversió mitjançant una societat mercantil o fer-ho participant en una SOCIMI.

En comparació de les altres opcions, la SOCIMI oferirà:

  1. Una major rendibilitat del dividend, doncs estarà obligada a repartir un 80% dels beneficis obtinguts pel lloguer i un 50% de les plusvàlues generades, així que el repartiment de dividends estarà garantit sempre que existeixi benefici.
  2. Major liquiditat de la inversió, en estar condicionades a la seva cotització el la Borsa de Valors o al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), la qual cosa facilitarà la transmissió notablement en cas que l’accionista precisi desinvertir.
  3. A això hem d’afegir una major transparència, exigida per la normativa que regula la seva cotització, requerint el subministrament d’informació amb una més alta periodicitat.
  4. La possibilitat de realitzar inversions potencialment més rendibles, ja que, en comptar amb un alt capital per invertir, l’accés a inversions amb una major rendibilitat serà, a priori, més factible. A més, la inversió en SOCIMI permetrà una inversió més diversificada en alguns casos, podent invertir en una major tipologia d’immobles o en diferents localitzacions i tot això comptant amb una gestió professionalitzada.
  5. Finalment i no per això menys important, hem de tenir en compte el règim fiscal atractiu de la SOCIMI. Mentre el lloguer d’immobles per la persona física li portarà a tributar a la seva base imposable general de l’IRPF i l’arrendament mitjançant societat quedarà gravat en l’Impost de societats d’aquesta per després gravar-se a la base imposable de l’estalvi del soci, la SOCIMI no gravarà les rendes, tributant únicament el soci a la seva base imposable de l’estalvi pel dividend rebut.

Els principals avantatges de les SOCIMI seran la liquiditat de la inversió i la rendibilitat del dividend, no obstant això, aquests avantatges també poden ser els seus majors inconvenients.

Igualment, el règim SOCIMI serà compatible amb el d’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i la bonificació en l’Impost sobre Successions i Donacions que es preveuen per a l’empresa familiar, sempre que es compleixin amb els requisits legals.
No obstant això, considerem que les SOCIMI no són per a qualsevol o, millor dit, no seran aconsellables per a tot tipus d’inversions pel següent:

  1. En primer lloc, en tractar-se de societats cotitzades, no permetran limitar la seva participació a un àmbit concret i controlat, sinó que tindran la vocació que el seu accionariat estigui més diversificat i tenint en compte la liquiditat amb la qual explica la inversió, facilitarà l’entrada de nous socis, la qual cosa a molts inversors no agradarà.
  2. A això s’unirà l’obligació de repartiment de dividends, que para molts serà un atractiu, però els inversors que busquin un major estalvi en seu de la societat, aspirant a estalviar ampliant el seu patrimoni, veuran limitades aquestes aspiracions per l’obligació de repartiment de gairebé la totalitat del benefici.
  3. Finalment, no hem d’oblidar que els costos de constitució i, sobretot, gestió de la SOCIMI, seran molt majors que en els restants casos. En concret, els costos dels gestors de les SOCIMI, tant si són externs com a personal intern, solen ser alts i, d’altra banda, el compliment dels requisits legals per a la cotització de la societat també implicarà un major desemborsament.

Com hem vist, les SOCIMI ofereixen nombrosos avantatges tant operatives com a fiscals per rendibilitzar al màxim la inversió al mercat del lloguer immobiliari, però, no obstant això, la liquiditat de la inversió i l’obligació de repartir dividends farà que no es converteixin en el millor vehicle per a aquelles inversions més conservadores. Per tot això, al nostre entendre, no hem d’oblidar aquest vehicle inversor en planificar la nostra política inversora per intentar aprofitar al màxim els seus avantatges i minimitzar, en la mesura del possible, els seus inconvenients.

 

Carlos Muñoz
Advocat
Departament de Wealth Management

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.