In Advisory

Dos motius rellevants per a tenir en compte la importància d’aplicar correctament totes les deduccions i bonificacions per al càlcul de l’Impost de societats.

A principis del mes de juliol comença la campanya de l’Impost de Societats per a totes aquelles empreses que finalitzen el seu exercici econòmic en el 31 del mes de desembre. Tots els contribuents, a l’hora de fer els seus comptes amb Hisenda, buscaran totes les opcions i deduccions que permet la llei per a reduir l’import a liquidar que l’impost de societats suposa.

En aquest sentit, la deduccions i bonificacions a la quota íntegra són, precisament, les vies més utilitzades per als directors financers i els assessors per a reduir l’impacte fiscal.

Així i tot, cal tenir en compte que aquestes bonificacions o deduccions van variant al llarg dels exercicis a causa de les mesures fiscals que aplica el govern de torn i és molt important tenir clar quals d’elles encara estan en vigor ja que, si d’altra banda s’apliquen unes deduccions o bonificacions que no corresponen, l’Agència Tributària pot sancionar a l’infractor de manera severa.

Per a arribar a aplicar-se les bonificacions i deduccions corresponents en la cascada de l’impost, abans cal determinar la base imposable de l’impost i, posteriorment s’aplicarà el tipus impositiu que, amb caràcter general és del 25%. Després de determinar la quota, és el moment d’aplicar les deduccions i bonificacions corresponents.

Per a aplicar-se aquestes deduccions i bonificacions cal determinar quals estan en vigor i quals no:

Deduccions i bonificacions en vigor

Actualment ens trobarem les següents deduccions i bonificacions regulades en l’Impost de societats:

 • a) Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

La deducció per doble imposició internacional tracta d’evitar tant la denominada doble imposició jurídica com l’econòmica.

“La jurídica” es manifesta quan una renda d’un subjecte passiu es grava en dos Estats diferents. La normativa del IS permet evitar aquesta doble imposició deduint de la quota del subjecte passiu l’impost satisfet en l’altre Estat, o bé la quota que correspondria pagar a Espanya per aquesta renda, segons els casos.

“L’econòmica” apareix quan una mateixa renda es grava en dos subjectes passius diferents per dos Estats diferents. Es tracta del cobrament de dividends o la participació en beneficis que ja han estat gravades en l’entitat pagadora. (article 32 de la L.I.S.).

 • b) Bonificacions

L’existència d’aquestes bonificacions està basada en raons de política econòmica o política social, segons els casos, que aconsellen disminuir la tributació de certs subjectes passius o determinats rendiments.

c )Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats.

El règim de deducció per inversions s’instrumenta en l’Impost de Societats com un dels principals estímuls per a incentivar la formació de la riquesa nacional mitjançant la inversió empresarial directa.

Les “lleis de pressupostos” poden establir els incentius fiscals pertinents quan siguin convenients per a l’execució de la política econòmica i, en particular, estimular la inversió mitjançant deduccions en la quota íntegra per l’adquisició d’elements de l’immobilitzat material nous (disposició final 9 Llei de l’Impost de societats).

Es concreten en l’actualitat en quatre, que poden diferenciar-se en dues categories: la primera tracta de fomentar determinades activitats i la segona tracta de fomentar la creació d’ocupació.

 1. Deducció per activitats de Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. (Article 35 de la L.I.S.)
 2. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals. (Article 36 de la L.I.S.).
 3. Deducció per creació d’ocupació. (Article 37 de la L.I.S.).
 4. Deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat (Article 38 de la L.I.S.).

Una vegada determinades les deduccions i bonificacions que es poden aplicar, és necessari conèixer com s’apliquen.

És important recalcar que la L.I.S. estableix que les deduccions per a la realització de determinades activitats han d’aplicar-se després de practicar les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

La llei també contempla que les deduccions per doble imposició internacional, si no poden deduir-se, per no haver-hi suficient quota, es poden deduir en exercicis següents, cosa que no pot fer-se amb les bonificacions.

És per això que l’ordre més lògic és primer les bonificacions, després les deduccions per doble imposició internacional i finalment les deduccions per a incentivar determinades activitats.

Per a les deduccions per a incentivar determinades activitats s’estableix el següent:

 • a. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 15 anys immediats i successius.
 • b. No obstant això, les quantitats corresponents a la deducció Llei podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius.

Si durant aquests terminis tampoc existeix quota suficient per a efectuar la deducció, es perd el dret a aquesta.

En resum, una vegada tinguem la quota íntegra podríem actuar de la següent manera:

 1. Restem les possibles bonificacions per activitats realitzades a Ceuta i Melilla o per serveis públics locals
 2. Restem les deduccions per doble imposició internacional, econòmica i jurídica
 3. Restem les deduccions per a incentivar activitats per cinematogràfiques, creació d’ocupació i discapacitats
 4. Finalment les deduccions per activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnòloga

Limitis en les deduccions

En aquest cas només existeixen limitis en aquelles deduccions per la incentivació de determinades activitats. D’aquestes es desprenen els següents:

 • a) Percentatges de deducció

No tot l’import de la inversió efectuada és directament deduïble de la quota íntegra.

 • b) Coeficient límit conjunt

La quantia de la deducció està condicionada per un segon límit, aquest límit està en el 25% de la quota íntegra minorada

No obstant això, per a incentivar les inversions en Recerca, desenvolupament i innovació s’han previst dos casos especials que modifiquen aquest percentatge

Aquest coeficient límit conjunt s’eleva al 50% quan l’import de la deducció per I+D i innovació tecnològica corresponent a les despeses del període excedeixi, per si mateixa, del 10% de la quota íntegra ajustada positiva.

Resumint, existeixen múltiples deduccions i bonificacions per a reduir la quota liquida a pagar a Hisenda però és molt important conèixer bé si aquelles que ens apliquem en el càlcul de l’impost realment corresponen ja que, de no ser així, l’Administració pot arribar a aplicar sancions de fins al 15% d’aquesta deducció.

 

 

 

Xavi Puiggròs
Economista
Departamento de Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.