In Corporate

La viabilitat dels projectes empresarials passa per obtenir un adequat finançament. Quan per a això hem d’acudir a fonts de finançament externes, és especialment important establir unes bones condicions, no únicament respecte al cost, sinó especialment de la seva exigibilitat davant futures situacions de desinversió, aspectes als quals sovint no se’ls presta la necessària atenció, la qual cosa pot determinar la impossibilitat d’aconseguir el projecte de desinversió i d’aquesta manera de la viabilitat del propi projecte, frustrant l’entrada de nous socis o la venda del projecte.

Així per al founder sol ser més important determinar les condicions de la sortida de l’inversor, que la seva entrada, alhora que l’inversor pretendrà el control del projecte i poder condicionar futurs escenaris de desinversió segons els seus interessos. Un necessari equilibri davant totes dues legítimes pretensions, és sens dubte un actiu que dóna estabilitat al projecte.
Aquesta necessitat és especialment crítica en el món de les empreses start-ups, amb un cicle de vida més curt i amb fonts de finançament més complexes, la qual cosa obliga a una adequada negociació de les condicions en les quals s’obté el finançament. Analitzem algunes d’aquestes específiques fonts de finançament, per a abordar posteriorment la previsió de pactes en cas de desinversió.

 • Crowd-*sourcing: consisteix a externalitzar tasques que realitzaven empleats o contractistes, deixant-les a càrrec d’un grup nombrós de persones o d’una comunitat, a través d’una convocatòria oberta.
 • Crowd-*funding: suposa la captació col·lectiva de recursos econòmics per a finançar projectes o activitats, reunint un gran nombre de petites aportacions, que poden preveure un retorn financer o no.
 • Crowd-*lending: com a modalitat del crowd-*funding permet canalitzar el finançament mitjançant préstecs per una xarxa de nombrosos prestadors.
 • Reward model: l’aportant obté a canvi un retorn intangible, de valor econòmic equivalent.
 • Pre-*purchase model: l’aportant rep un bé o servei produït com a conseqüència de les aportacions col·lectives.
 • Donations model: els fons són objecte de donació sense pretensió de reemborsament, el retorn s’estableix en forma de beneficis fiscals, reputació o simplement personals.
 • Lloen model: l’aportant espera rebre la devolució del préstec en un termini determinat, amb o sense interès segons es convingui.
 • Equity model: l’aportant rep a canvi una participació en la propietat de l’empresa.

Els models de finançament mitjançant participació societària o per préstecs són els que se solen acompanyar d’una regulació més detallada, en la qual solen concórrer mecanismes de previsió davant escenaris de desinversió. Vegem alguns exemples.

Els escenaris de desinversió més freqüents són: la venda de participacions o accions, la venda dels actius de la companyia, modificacions estructurals mitjançant fusió, absorció o segregació, la liquidació o dissolució de la societat, la venda d’actius substancials o el canvi de control de la companyia, que poden determinar l’activació de les previsions que seguidament analitzarem.

 • Liquidation Preference: drets previstos normalment a favor dels socis inversors que els assegura una rendibilitat mínima, pel qual l’import de la desinversió es destina en primer lloc als socis inversors i el sobrant a
 • prorrata entre els socis, pacte que pot estendre’s a la distribució de dividends.
 • Ordre de prelació i restriccions en la transmissió de participacions, ja sigui mitjançant pacte estatutari o parasocial, en el sentit d’establir diferents classes de participacions amb drets de reemborsament diferents, o obligacions dels socis mitjançant prestacions accessòries.
 • Lock up: termini durant en el quin els socis fundadors no podran transmetre o gravar les seves participacions.
 • Prohibició de transmetre a persones competidores, directa o indirectament.
 • Dret d’adquisició preferent a tercers.
 • Dret de rescat de la societat davant supòsits de transmissió forçosa per ordre judicial o administrativa.
 • Dret d’acompanyament (tal along) o d’arrossegament (drag along), que vam veure en un article anterior: El pacte de socis aporta regles clares a la relació entre els socis, per a evitar futurs conflictes que posin en risc l’èxit del projecte (Revista mes d’agost núm. 19)

Una adequada regulació dels esdeveniments de desinversió beneficia sens dubte la solidesa del projecte, en un adequat repartiment de drets obligacions entre el founder i els inversors. Consulta’ns com adaptar aquestes possibilitats al teu projecte.

 

 

Manel Casal
Advocat
Departament d’organització societària

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.