In Private Law

El patrimoni protegit, és una massa patrimonial sense personalitat jurídica, que es destina a satisfer les necessitats vitals de la persona amb discapacitat.

El patrimoni protegit consisteix en la creació d’un patrimoni per a les persones amb discapacitat, amb la finalitat de protegir-los i que puguin satisfer les seves necessitats vitals. Aquesta figura ve regulada en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat, en l’exposició de la qual de motius es posa de manifest la preocupació del legislats per organitzar patrimonialment de les persones amb discapacitat, que avui dia en molts casos sobreviuen als seus progenitors, per la qual cosa com a complement als mitjans de protecció i ajuda proporcionats pels poders públics, es crea aquesta figura que els permeti sufragar les despeses que haurà d’afrontar la persona per a atendre les seves necessitats vitals.

Característiques principals:
El patrimoni protegit consisteix en la creació d’una massa patrimonial que serà destinada a satisfer les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. Aquesta massa patrimonial no té personalitat jurídica pròpia, però quedarà separada de la resta de béns que conformen el patrimoni personal d’aquesta persona.

Beneficiaris 
El beneficiari del patrimoni protegit serà aquella persona amb discapacitat en l’interès de la qual es constitueixi. La llei permet constituir un patrimoni protegit en favor d’aquelles persones que tinguis un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33% o un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

Constitució

La llei estableix diferents possibilitats de constitució d’aquest tipus de patrimoni, podent ser constituït per “la pròpia persona amb discapacitat que vagi a ser beneficiària del mateix o, en cas que aquesta no tingui capacitat d’obrar suficient, als seus pares, tutors o curadors d’acord amb els mecanismes generals de substitució de la capacitat d’obrar regulats pel nostre ordenament jurídic, o bé al seu guardador de fet, en el cas de persones amb discapacitat psíquica”.

El patrimoni protegit ha de constituir-se en document públic o per resolució judicial. Est haurà de contenir, com a mínim, l’inventari dels béns i drets que inicialment constitueixin el patrimoni protegit, així com les regles d’administració pel qual es regirà el mateix.

Els notaris comunicaran immediatament la constitució i contingut d’un patrimoni protegit per ells autoritzat al fiscal que correspongui, així com les aportacions que es vagin realitzant amb posterioritat.

La llei permet constituir un patrimoni protegit en favor d’aquelles persones que tinguis un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33% o un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%

Realització d’aportacions al patrimoni protegit
Existeixen dos tipus d’aportacions de béns o drets a un patrimoni protegit:

  • Transmissions a títol gratuït inter vivos o mortis causa, procedents de tercers
  • Transmissions de béns pertanyents al patrimoni personal de la persona amb discapacitat al seu patrimoni protegit

Quant al primer tipus, qualsevol tercer amb interès legítim podrà realitzar una aportació al patrimoni protegit. Les aportacions hauran de realitzar-se en document públic a títol gratuït i no podran sotmetre’s a terme.
Quant al segon tipus, es tracta d’un simple transvasament del patrimoni que haurà de realitzar-se també en document públic. En aquest punt, cal ressaltar que l’afectació de béns al patrimoni protegit pot resultar beneficiosa a l’efecte del copagament en el marc dels serveis prestats en l’àmbit de la llei de dependència, atès que per a determinar el cost de la prestació de la persona discapacitada no es tenen en compte els béns pertanyents al patrimoni protegit.

Pel que fa a l’administració del patrimoni protegit i la mesures de control i supervisió, així com altres qüestions d’interès des del punt de vista civil, seran tractades en el pròxim article.

 

Cristina Bilbao
Advocada
Departament d’Àmbit personal i successió

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.