In Wealth Management

Després de més de cinc anys d’implementació pràctica de les mesures de la Llei 4/2013, ha quedat palesa que les mateixes no han servit per a aconseguir la finalitat pretesa d’incentivar el mercat de lloguers.

El passat 1 de març el Govern va aprovar en Consell de Ministres un nou decret llei en matèria d’habitatge i lloguer amb el beneplàcit del grup Units Podemos. Després de més de dos mesos de l’intent anterior que finalment va frustrar aquest mateix grup parlamentari entre altres.

Com en tot decret llei, va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el B.O.E., i necessitarà de la seva convalidació pel Congrés de Diputats en un termini de 30 dies.

En relació als arrendaments urbans, que afectaran els contractes signats des del dia 6 de març, aquestes són les mesures que els afectessin i que introdueixen en aquest decret llei:

Contractes mínims de 5 o 7 anys

S’estable el període de pròrroga obligatòria en cinc anys, excepte quan l’arrendador fos persona jurídica que serà de set anys.

Pròrroga del contracte

Arribat el venciment del contracte i transcorreguts els 5 o 7 anys, el contracte es prorrogarà per terminis anuals fins a màxim 3 anys més, tret que l’arrendador manifesti la seva voluntat de no renovar-lo amb una antelació d’almenys quatre mesos, i si fos l’arrendatari d’almenys dos mesos.

Limitació de la fiança

Es fixa en una mensualitat de renda la fiança, no podent excedir de dues mensualitats de renda l’import de la garantia addicional exigible a l’arrendatari en contractes de fins a cinc anys de durada, o de fins a set anys si l’arrendador fos persona jurídica.

Actualització de la renda

S’actualitzarà la renda cada any, aplicant la variació percentual de l’Índex de Preus al Consum, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data de la revisió del contracte.

Desnonament d’habitatges

El jutjat haurà d’avaluar la possible situació de vulnerabilitat dels afectats i si aprecien, comunicar d’ofici als serveis socials l’existència del procediment. En el cas que s’apreciï la vulnerabilitat es retardarà el procés un mes en el cas de ser el propietari persona física o de tres mesos en el cas de persona jurídica.

Sistema d’índexs de referència del preu del lloguer d’habitatge

Es crearà en un termini de vuit mesos l’índex estatal de referència de preus del lloguer d’habitatge, per a això s’utilitzaran dades procedents de l’Agència Tributària, el Cadastre, el Registre de la Propietat, el Registre de Fiances i altres fonts.

Les comunitats autònomes podran establir els seus propis índexs de referència a l’efecte de dissenyar les seves pròpies polítiques i programes públics d’habitatge.

Despeses de gestió Immobiliària i de formalització del contracte

Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, en el cas que aquest sigui persona jurídica.

Validesa del contracte enfront de tercers

No és necessari inscriure el contracte d’arrendament d’habitatge en el Registre de la Propietat perquè tingui efectes enfront de tercers pels primers cinc anys del contracte, o set anys si l’arrendador és persona jurídica, si serà necessari inscriure’l perquè tingui eficàcia per la resta de temps de durada d’aquest.

Denegació de la pròrroga per necessitat

Transcorregut el primer any del contracte i sempre que l’arrendador sigui persona física, s’haurà de fer constar en el mateix la necessitat d’ocupar per part de l’arrendador l’habitatge abans dels cinc anys per a destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars.

Impost sobre Béns immobles

S’autoritza els ajuntaments a bonificar de fins al 95% en la quota de l’IBI per als béns d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatges de lloguer social. També es regula un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI per als habitatges desocupats amb caràcter permanent.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

S’afegeix un nou supòsit d’exempció d’aplicació als contractes d’arrendament d’habitatges per a l’ús estable i permanent.

Dret d’adquisició preferent

S’estableix el dret d’adquisició preferent, en cas de venda de la totalitat d’immoble, a favor de l’òrgan que designi l’Administració.

Defunció de l’arrendatari

En contractes de durada superior a cinc o set anys si l’arrendador fos persona jurídica, es podrà pactar que no hi hagi subrogació en cas de defunció de l’arrendatari després de transcorreguts el cinc o set anys.

Aquesta norma va entrar en vigor el passat 6 de març, pendent de convalidació en un termini d’un mes pel Congrés de Diputats, per la qual cosa si té qualsevol dubte sobre aquest tema sobre la seva aplicació i efectes, prec es posi en contacte amb aquest despatx.

 

 

Juan Carlos Díez
Administrador de fincas
Departamento de Inversión inmobiliaria

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.