In Advisory

Com pot ser que aquest exercici hagi facturat més que l’anterior i així i tot tingui menys diners en caixa? Si els clients em paguen més tard del que la meva empresa paga als proveïdors, haig de palanquejar-me més? Quin impacte en els meus comptes tindria en el futur aquest palanquejament?

Aquestes són algunes de les moltes preguntes que un director financer ha de fer-se per a minimitzar els riscos en la presa de decisions.

Per a obtenir les respostes adequades a totes les qüestions relacionades amb la presa de decisions economicofinanceres de l’empresa, l’eina adequada és l’anàlisi financera.

Les dades per a dur a terme aquesta anàlisi s’obtindran dels llibres comptables de la societat, reflectits en el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Per aquest motiu és molt important dur a terme una comptabilitat analítica, tal com ja us explicàvem en el nostre article de la WMR número 3 del mes d’abril.

Per a l’anàlisi financera, podrem prendre com a referència inicial dues formes d’anàlisis;

  • L’anàlisi vertical
  • L’anàlisi horitzontal

En l’anàlisi vertical, analitzem l’estat dels comptes de l’empresa d’un moment concret en el temps, que ha de ser el mateix en totes elles. En canvi, per a l’anàlisi horitzontal comparem la situació dels comptes entre dos períodes de temps diferents, sent cada període el mateix per a tots els comptes.

Per exemple, en l’anàlisi vertical podrem comparar el pes de determinades despeses en el nostre compte de pèrdues i guanys, o de si la meva societat disposa de tresoreria inoperativa.
D’altra banda, en l’anàlisi horitzontal analitzarem l’evolució del EBITDA en els últims exercicis, o el diferent pes de la despesa de personal en dos anys consecutius.

Addicionalment, per a verificar que els resultats es troben dins dels límits que ens indiquen el bon funcionament de l’empresa i determinar les decisions òptimes per a corregir les ineficiències, haurem de calcular diferents ràtios financeres, tals com:

  • Ràtio de Liquiditat
  • Ràtio d’Endeutament
  • Ràtios de Rendibilitat
  • Ràtios de Gestió

La ràtio de liquiditat ens indiqués la capacitat del nostre negoci per a afrontar sense dificultats les obligacions més immediates.

D’altra banda, la ràtio d’endeutament mostrarà la salut financera de l’empresa i posa de manifest la proporció que existeix entre el finançament aliè amb el finançament que compta l’empresa i els seus recursos propis, de manera que podrem saber si el total dels deutes de l’entitat és l’adequat per a la quantia dels fons propis que posseeix.

Per a optimitzar els recursos i així maximitzar el benefici esperat de la societat, és molt important interpretar les ràtios de forma correcta

Addicionalment, les ràtios de rendibilitat són els que mesuren la capacitat d’una societat quant al rendiment sobre vendes. Els més utilitzats en aquest camp, són els de rendibilitat del capital propi, la ràtio de rendibilitat de les vendes, la rendibilitat del capital total, i finalment la ràtio de rendibilitat general, més conegut com a ROA (Return of Assets), i que mesura la capacitat de l’empresa per a generar beneficis des d’una visió global.

I finalment, les ràtios de gestió van directament relacionats amb el dia a dia de l’empresa. Analitzant des de la rotació i el període de cobrament de clients, pagament a proveïdors o de l’anàlisi de l’estoc, en cas de tenir existències.

Però no és suficient a calcular només les ràtios, també cal saber interpretar-les per a així prens decisions que optimitzin al màxim els recursos de l’empresa i així maximitzar els beneficis esperats.

 

 

Xavier Puiggròs
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.